Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

Được đăng lên bởi Drago Kun
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537
Lời giải chi tiết: thầy Đỗ Thành Giang
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag=108; Cs = 133; Ba
= 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít
khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO 2. Giá trị của a là
A. 8,8
B. 6,6
C. 2,2
D. 4,4.
HD: CH3OH(x mol); C2H5OH(y mol); Có nCO2 = nOH = 2n H2 = 0,2mol => a = 8,8 gam
Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch
HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là
A. 0,45 gam.
B. 0,38 gam.
C. 0,58 gam.
D. 0,31 gam.
HD: Có n HCl = (1,49 – 0,76) : 36,5 = 0,2 mol => Mtb = 0,76 : 0,2 = 38 => có CH3NH2 (0,1 mol)
 mamin nhỏ = 3,1 gam
Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn
hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam
kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H 2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản
phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là
A. 7,12.
B. 6,80.
C. 5,68.
D. 13,52.
HD: Cách 1: Có Fe (x mol); O ( y mol); nFe = 2n Fe2(SO4)3 = 2.18: 400 = 0,09 mol
bảo toàn e: 0,09.3 – 2.(y – 0,04) = 0,045.2 => y = 0,13 mol => m = 0,13.16 + 0,09.56 = 7,12 gam

Cách 2: Số mol CO2 = CaCO3 = 0,04 mol; Số mol SO2 = 0,045 mol; Số mol Fe2(SO4)3 = 0,045 mol
Ta có:
2Fe
 Fe2 3+ + 3e
O + 2e 
O20,09
 0,045 0,27
x  2x
C+2
 C+4 + 2e
S+6 + 2e
 S+4
0,04  0,08
0,09
 0,045
Bt e: 2x + 0,09 = 0,27 + 0,08 => x = 0,13; Khối lượng O = 2,08 gam
Vậy m = 2,08 + 56.0,09 = 7,12 gam
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion
NH4+). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y
được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO 3)2
trong X là :A. 28,66%.
B. 30,08%.
C. 27,09%.
D. 29,89%.
HD: KNO2 ( x mol); KOHdư ( y mol) có hệ : 85x + 56y = 8,78 và x + y = 0,105 mol
 x = 0,1 mol ; y = 0,05 mol
 n...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537
Lời giải chi tiết: thầy Đỗ Thành Giang
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag=108; Cs = 133; Ba
= 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít
khí H
2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO
2
. Giá trị của a là
A. 8,8 B. 6,6 C. 2,2 D. 4,4.
HD: CH
3
OH(x mol); C
2
H
5
OH(y mol); Có nCO
2
= nOH = 2n H
2
= 0,2mol => a = 8,8 gam
Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch
HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là
A. 0,45 gam. B. 0,38 gam. C. 0,58 gam. D. 0,31 gam.
HD: Có n HCl = (1,49 – 0,76) : 36,5 = 0,2 mol => M
tb
= 0,76 : 0,2 = 38 => có CH
3
NH
2
(0,1 mol)
m
amin nhỏ
= 3,1 gam
Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
Fe
3
O
4
. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn
hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam
kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO
2
(đktc, sản
phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá tr của m là
A. 7,12. B. 6,80. C. 5,68. D. 13,52.
HD: Cách 1: Có Fe (x mol); O ( y mol); nFe = 2n Fe
2
(SO
4
)
3
= 2.18: 400 = 0,09 mol
bảo toàn e: 0,09.3 – 2.(y – 0,04) = 0,045.2 => y = 0,13 mol => m = 0,13.16 + 0,09.56 = 7,12 gam
Cách 2: Số mol CO
2
= CaCO
3
= 0,04 mol; Số mol SO
2
= 0,045 mol; Số mol Fe
2
(SO
4
)
3
= 0,045 mol
Ta có: 2Fe
Fe
2
3+
+ 3e O + 2e
O
2-
0,09
0,045
0,27 x
2x
C
+2
C
+4
+ 2e S
+6
+ 2e
S
+4
0,04
0,08 0,09
0,045
Bt e: 2x + 0,09 = 0,27 + 0,08 => x = 0,13; Khối lượng O = 2,08 gam
Vậy m = 2,08 + 56.0,09 = 7,12 gam
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO
3
60% thu được dung dịch X (không ion
NH
4
+
). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. cạn Y
được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO
3
)
2
trong X là :A. 28,66%. B. 30,08%. C. 27,09%. D. 29,89%.
HD: KNO
2
( x mol); KOH
( y mol) có hệ : 85x + 56y = 8,78 và x + y = 0,105 mol
x = 0,1 mol ; y = 0,05 mol
n
N (spk)
= 12,6.0,6 :63 – 0,1 = 0,02 mol
n
O (spk)
= (5.0,02 – 2.0,02) : 2 = 0,03 mol
m dung dịch sau = 12,6 + 1,28 – 0,02.14 – 0,03.16 = 13,12 gam
C%m Cu(NO
3
)
2
= 0,02.188 :13,12.100% = 28,66%
Cách 2 : ddX : Cu(NO
3
)
2
: 0,02mol ; HNO
3 dư
: (0,12 – x) mol
HNO
3 dư
+ KOH KNO
3
+ H
2
O ; Cu(NO
3
)
2
+ 2KOH Cu(OH)
2
+ 2KNO
3
; nKNO
3
= (0,16 – x) mol
0,12 – x 0,12 – x 0,02 0,04 0,04
KNO
3
KNO
2
+ 1/2O
2
;
0,16 – x
m
rắn
= mKNO
2
+ mKOH
= 85(0,16 – x) + 56(x – 0,055) = 8,78 => x = 0,06 mol
Cu Cu
2+
+ 2e 4H
+
+ NO
3
-
+ 3e NO + 2H
2
O
0,02 0,02 0,04 4a 3aa
2H
+
+ NO
3
-
+ 1e NO
2
+ H
2
O
2b b b
Bte : 3a + b = 0,04 ; nH
+
pứ
= 4a + 2b = 0,06 => a = b = 0,01 mol.
mdd
sau
= mCu + m ddHNO
3
– (mNO
2
+ mNO) = 1,28 + 12,6 – (0,01x46 + 0,01x30) = 13,12g
C%mCu(NO
3
)
2
= 0,02x188x100/13,12 = 28,66%
Câu 5: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau
đây là hợp chất ion?
A. NaF. B. CH
4
. C. H
2
O. D. CO
2
.
Câu này khá dễ, phi kim điển hình, kim loại điển hình => Chọn A.
Câu 6: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H
2
SO
4
, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy
nhất và 1,68 lít khí SO
2
(đktc, sản phẩm khử duy nhất của S
+6
). Giá trị của m là
1
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 - Người đăng: Drago Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 9 10 372