Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

Được đăng lên bởi phidu96-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537
Lời giải chi tiết: thầy Đỗ Thành Giang
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe
= 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag=108; Cs = 133; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24
lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO 2. Giá trị của a là
A. 8,8
B. 6,6
C. 2,2
D. 4,4.
Lời giải
Có nCO2 = nOH = 2n H2 = 0,2mol => a = 8,8 gam
Chọn A.
Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch
HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là
A. 0,45 gam.
B. 0,38 gam.
C. 0,58 gam.
D. 0,31 gam.
Lời giải
Có n HCl = (1,49 – 0,76) : 36,5 = 0,2 mol => Mtb = 0,76 : 0,2 = 38 => có CH3NH2 (0,1 mol)
 mamin bé = 3,1 gam
Chọn D.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được
hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được
4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H 2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2
(đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là
A. 7,12.
B. 6,80.
C. 5,68.
D. 13,52.
Lời giải
Có Fe (x mol); O ( y mol)
nFe = 2n Fe2(SO4)3 = 2.18: 400 = 0,09 mol
bảo toàn e: 0,09.3 – 2.(y – 0,04) = 0,045.2 => y = 0,13 mol => m = 0,13.16 + 0,09.56 = 7,12 gam
Chọn A.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO 3 60% thu được dung dịch X (không có ion
NH +4 ). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn
Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của
Cu(NO3)2 trong X là
A. 28,66%.
B. 30,08%.
C. 27,09%.
D. 29,89%.
Lời giải
KNO2 ( x mol); KOH ( y mol) có hệ : 85x + 56y = 8,78 và x + y = 0,105 mol
 x = 0,1 mol ; y = 0,05 mol
 n N (spk) = 12,6.0,6 :63 – 0,1 = 0,02 mol
 n O (spk) = (5.0,02 – 2.0,02) : 2 = 0,03 mol
 m dung dịch sau = 12,6 + 1,28 – 0,02.14 – 0,03.16 = 13,12 gam
 C%m Cu(NO3)2 = 0,02.188 :13,12.100% = 28,66%
Chọn A.
Câu 5: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). H...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537
Lời giải chi tiết: thầy Đỗ Thành Giang
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe
= 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag=108; Cs = 133; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24
lít khí H
2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO
2
. Giá trị của a là
A. 8,8 B. 6,6 C. 2,2 D. 4,4.
Lời giải
Có nCO
2
= nOH = 2n H
2
= 0,2mol => a = 8,8 gam
Chọn A.
Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch
HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là
A. 0,45 gam. B. 0,38 gam. C. 0,58 gam. D. 0,31 gam.
Lời giải
Có n HCl = (1,49 – 0,76) : 36,5 = 0,2 mol => M
tb
= 0,76 : 0,2 = 38 => có CH
3
NH
2
(0,1 mol)
m
amin bé
= 3,1 gam Chọn D.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
Fe
3
O
4
. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được
hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được
4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO
2
(đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là
A. 7,12. B. 6,80. C. 5,68. D. 13,52.
Lời giải
Có Fe (x mol); O ( y mol)
nFe = 2n Fe
2
(SO
4
)
3
= 2.18: 400 = 0,09 mol
bảo toàn e: 0,09.3 – 2.(y – 0,04) = 0,045.2 => y = 0,13 mol => m = 0,13.16 + 0,09.56 = 7,12 gam
Chọn A.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO
3
60% thu được dung dịch X (không ion
+
4
NH
). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn
Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của
Cu(NO
3
)
2
trong X là
A. 28,66%. B. 30,08%. C. 27,09%. D. 29,89%.
Lời giải
KNO
2
( x mol); KOH ( y mol) có hệ : 85x + 56y = 8,78 và x + y = 0,105 mol
x = 0,1 mol ; y = 0,05 mol
n
N (spk)
= 12,6.0,6 :63 – 0,1 = 0,02 mol
n
O (spk)
= (5.0,02 – 2.0,02) : 2 = 0,03 mol
m dung dịch sau = 12,6 + 1,28 – 0,02.14 – 0,03.16 = 13,12 gam
C%m Cu(NO
3
)
2
= 0,02.188 :13,12.100% = 28,66%
Chọn A.
Câu 5: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào
sau đây là hợp chất ion?
A. NaF. B. CH
4
. C. H
2
O. D. CO
2
.
Câu này khá dễ, phi kim điển hình, kim loại điển hình => Chọn A.
Câu 6: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H
2
SO
4
, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy
nhất và 1,68 lít khí SO
2
(đktc, sản phẩm khử duy nhất của S
+6
). Giá trị của m là
A. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.
Lời giải
Bảo toàn S có: nFe
2
(SO
4
)
3
= (0,75 – 0,075) : 3 = 0,225 mol => n Fe = 0,45 mol
Bảo toàn e có: nO = (0,45.3 – 0,075.2 ) : 2 = 0,6 mol => m = 0,45.56 + 0,6.16 = 34,8 gam
Chọn B.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C
3
H
5
OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu
được 30,24 lít khí CO
2
(đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với
X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br
2
0,1M. Giá trị của V là
A. 0,6. B. 0,5. C. 0,3. D. 0,4.
Lời giải
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 - Người đăng: phidu96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 9 10 752