Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn vật lí

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC: 2013-2014
Môn: VẬT LÝ

Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề
--------------

Bài 1. (5,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ:
Biết R1 = R2 = R3 = R4 = 10Ω, hiệu điện thế giữa
hai đầu đoạn mạch UMN = 63V không đổi, vôn kế
và ampe kế đều lí tưởng, bỏ qua điện trở các khóa
K và dây nối.
a) Khóa K1 và K2 đều mở. Tìm số chỉ vôn kế.
b) Khóa K1 mở, K2 đóng, vôn kế chỉ 40,5V.
Tính giá trị R5.
c) Khóa K1 và K2 đều đóng. Tính điện trở
tương đương của mạch điên, số chỉ của vôn kế,
ampe kế và công suất tiêu thụ trên đoạn mạch CE.

V

R1

M

R2

C
A

Bài 2. (3,0 điểm) Một đĩa thép hình trụ đồng chất có bán kính R =
4cm, khối lượng 500gam nằm ở đáy của một bể nước như hình vẽ.
Biết độ sâu của nước trong bể là h = 0,5m, khối lượng riêng của
nước là 1g/cm3, khối lượng riêng của thép là 7,8g/cm 3 và áp suất
khí quyển là 105N/m2. Tính lực cực tiểu cần đặt vào đĩa để nhấc
(tách) đĩa khỏi đáy bể.

N

R3

B

E

K2

R4
K1

U

R5
F

h

2R

Bài 3. (4,0 điểm) Cho hệ hai thấu kính L1 và L2 đặt đồng trục cách nhau khoảng l = 30cm .
Biết L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm, L 2 là thấu kính phân kỳ có tiêu cự 3cm và L 1 đặt
trước L2. Một vật sáng nhỏ cao AB = 1cm đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính,
vật được đặt trước L1 và cách L1 một khoảng d1, vật qua hệ hai thấu kính cho ảnh A’B’.
a) Cho d1 = 15cm . Xác định vị trí, tính chất, chiều và độ cao của ảnh A’B’.
b) Xác định d1 để khi hoán đổi vị trí hai thấu kính thì vị trí của ảnh A’B’ không đổi.
Bài 4. (4,0 điểm) Nhà An có 5 người về quê ăn tết. Khi 5 người bắt đầu đi bộ từ bến xe về
nhà thì chú Thành cũng bắt đầu đạp xe từ nhà đi đón. Khi gặp, chú Thành chỉ chở được một
người về nhà, trong khi đó những người còn lại vẫn tiếp tục đi bộ, cứ như thế cho tới khi cả
5 người được chú Thành chở về nhà. Biết rằng nhà cách bến xe 15km, vận tốc xe đạp là
8km/h, vận tốc đi bộ của cả nhà An là 2km/h. Tính tổng quãng đường mà chú Thành đạp xe
đi được kể từ lúc xuất phát đến lúc mọi người được chở về nhà. Bỏ qua thời gian lên, xuống
xe và quay đầu xe.
Bài 5. (4,0 điểm) Khi mắc một bếp điện vào hiệu điện thế U 1 = 120V thì nước trong ấm sẽ
sôi sau thời gian t1 = 10 phút. Nếu mắc bếp vào hiệu điện thế U 2 = 100V thì thời gian cần
thiết để đun sôi lượng nước trên là t2 = 15 phút. Tính thời gian cần thiết để đun sôi ấm nước
trên khi mắc bếp điện vào hiệu điện thế U 3 = 90V. Biết lượng nước trong ấm...



Đề thi có 01 trang

 !"#$%&'#$%(
)*+,
Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề
--------------
-./%015,0 điểm2 

 !"
"#$
%&
'()* +*)
,"-.)/012 345"627)8"
9,:;<=>
"98"9
,9
/2>?@=A*)>
398"9
29
8 *)AB(>
?1 76C
B
>
98"9
,9
/8 >?162
D D E"F GHIJ@=AE"*)
"-.),* @KLM6LN>

-./#013,0 điểm2%OP"Q-6MR K837)1
)=0S B "T27<E"O3UV>
O@;E"V6 3U0,B)=0S 6L E"
V0, W
)=0S 6L E"Q-0,XY W
,7-@K
)15<U0,
B
&W
>?10ZZU#[,P"UK
7P")47<3U>
-./&014,0 điểm2"K)1\
,\
[R 6M7")]
l cm
=
>
\
0,K)1OM8LZ'\
0,K)1-;)^8LZ,\
[
6V\
>%O_@7 4"
AB cm
=
[6L6M1,* 8V6M1
_S[6V\
,7\
O)] :
_5""K)1]`aa>
"
Bd cm
=
>b7CC611K/,O"E"]`aa>
3b7C:
U)7+C61"K)1C61E"]`aa)* +>
-./(014,0 điểm2&,`8B c/5Ld>9B c3e#3Of3g./
,h?,i 3e#-g.f,8>9 [-h?,A2SO
 c/,6 )8!  cj0k-M3OlV)]
B cSh?,2/,>6T ,73g.B)_=g.-0,
Y)W_=3OE"],`0,)W>?1+ 5m c ,h?,-g.
S)Uf0hgK-70hn cS2/,>45"c "0Lg=
g.,5"<#g.>
-./3014,0 điểm29eO3-,$
(V6 K@
@*@"c "
-h>&e3-,$
(c "#
U@*0S V6L0,
B-h>?1c "#U@*KV
6L)e3-,$
o(>0S V6 K,O
3"#E"V6 76c S-0,"0S ]6"*6c g
5"A0Vc "V>
pppppppppp45pppppppppp
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………… Số báo danh:………………………………
Chữ kí của giám thị 1:……………………. Chữ kí của giám thị 2:…………………….

(
&
N
$
`
q
%
9
9
B
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn vật lí - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn vật lí - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn vật lí 9 10 580