Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội Năm học 2012 -2013

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 ( 2012 – 2013 )

TRƯỜNG THCS LÝ THÁI TỔ
--------------------

MÔN: Toán (Thời gian làm bài: 60 phút)

Họ tên và chữ ký giám thị:

Họ và tên thí sinh: …. . . . . . .. ..………………………….…

…………………......................

Ngày sinh: ………………………Số báo danh: … . . . . . .…

I. PhÇn TR¾C NGHIÖM ( 10 điểm )
Häc sinh chØ viÕt ®¸p sè vµo « trèng t¬ng øng bªn ph¶i.
1
2

Bài 1. Cho hai phân số có tổng bằng, 2
hiệu bằng . Hỏi phân số lớn gấp mấy lần
3
phân số bé.
Bài 2. Chu vi của một hình chữ nhật bằng 120 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20
cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó theo m2.
Bài 3. Viết tiếp số hạng tiếp theo vào dãy số sau: 5, 8, 13, 21, 34
Bài 4. Muốn lên tầng 3 một ngôi nhà phải bước qua 42 bậc thang. Hỏi muốn lên
tầng 6 ngôi nhà phải bước qua bao nhiêu bậc thang.
Bài 5. Tính giá trị biểu thức:
(2011 2012 + 2012 2013)

1 1 1
 1  :1  1 
2 2 3

0,1a 2


Bài 6. Thay a bởi chữ số thích hợp:
Bài 7. Tìm x:

0,12 < < 0,131

2 1 1
2
   2   0,5
5 x x
5

Bài 8. Viết số tự nhiên nhỏ nhất gồm các chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng
26 và số đó chia hết cho 2 và 5.
Bài 9. Khảo sát kết quả học tập môn Toán của đội tuyển học sinh giỏi thì thấy 50%
số học sinh đạt điểm Khá; 15 % số học sinh đạt điểm giỏi và 30% số học sinh đạt
điểm Trung bình. Còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh đạt điểm khá biết đội
tuyển có không quá 38 học sinh.
Bài 10. Cho hình thang ABCD ( hình bên)
Biết , .
Tính diện tích hình thang ABCD

S OCD
2cm
8cm22
OAB 

D
B

C
B
A

B
B

B

Thí sinh không viết vào đây
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1. Để đi hết đoạn đường từ A đến B, người thứ nhất mất 1 giờ 20 phút, người thứ hai
mất 1 giờ 40 phút. Nếu lúc 7 giờ, một người đi từ A đến B, một người đi từ B đến A thì lúc
7 giờ 40 phút họ đã gặp nhau chưa? tại sao?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………….....…….………………………………
…………………………………..………………………..
………………………………………………………………..…………………………….....
…….………………………………
Bài 2. Hình vẽ sau có bao nhiêu đoạn thẳng ? Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đó? (Đoạn
thẳng chia thành 6 phần, mỗi phần 1cm).
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
…...
………………………………………………………………………………………………
….......
………………………………………………………………………………………………
…...
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS LÝ THÁI TỔ
--------------------
Họ tên và chữ ký giám thị:

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 ( 2012 – 2013 )
MÔN:Toán
Họ và tên thí sinh: 
Ngày sinh: Số báo danh: 
I. PhÇn TR¾C NGHIÖM ( 10 điểm )
Häc sinh chØ viÕt ®¸p sè vµo « trèng t¬ng øng bªn ph¶i.
Bài 1 !"#$%&&'(
)
Bài 2"*+,-./012"342"5,1
63!6-./78
1
Bài 39::;:8*3<'"= > 0? 10 ?@
Bài 4A"B(?,CDE%F"@1/#$"B
(CDE%F"B"/
Bài 56G5HI"J
100101K10110?
Bài 6'L.6M  01NN 0?0
Bài 7-O 
Bài 89:PB$&QG.RG"G.
1*7:1*=
Bài 9SDGR:F"DT/CG+7,"'IT$-&'=U
T7;7ISGV0=UT7;7I$*?UT7;
7I5"-W;T':"6T7;7IRG:7,
"'IRCF"G?>T
Bài 10-XYZ-B
Y:
63!6-XYZ
?
1
1
0
0 0 0
0 0 0
1 1 ?
 0 1a
1 0 0 1
1 =
= =x x
1
1cmS
OAB
1
>cmS
OCD
A B
B
o
B
C
B
D
B
Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội Năm học 2012 -2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội Năm học 2012 -2013 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội Năm học 2012 -2013 9 10 32