Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Vào Hệ ĐT KSTN ĐHBK Hà Nội (Full: 9907)

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Phần thứ Nhất
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ðÀO TẠO TÀI NĂNG

ðề thi tuyển sinh chương trình ñào tạo K.s tài năng và K.s chất lượng cao
Năm 1999
Môn thi: Toán học
Thời gian: 90 phút(*).
Bài 1:
Khảo sát sự biến thiên của hàm số f ( x ) xác ñịnh trên toàn ℝ , ñược cho như
sau:

x

khi x = 0.
1
x +
f ( x) =  1+ ex

khi x ≠ 0.
0
Bài 2:
Tìm các số thực a, b, c thỏa mãn ñiều kiện a − 2b + 3c − 16 = 0 sao cho biểu
thức:

f = 2a 2 + 2b 2 + 2c 2 − 4a − 4b − 4c + 15.
ñạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 3:
Chứng minh rằng phương trình:
a.cos x + b.sin 2 x + c.cos3x = x
có nghiệm trên ñoạn [ −π , π ] với mọi a, b, c ∈ ℝ.
Bài 4:
Tìm hàm số f ( x ) xác ñịnh trên ñoạn [ 0,1] , biết rằng:

0 ≤ f ( x ) ≤ 1, ∀x ∈ [ 0,1].
và:

f ( x1 ) − f ( x2 ) ≥ x1 − x2 , ∀x1, x2 ∈ [ 0,1].

(*)ðề thi ñược soạn lại bởi Vũ Hữu Tiệp K52-ðTVT-KSTN-ðHBKHN

2

TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ðÀO TẠO TÀI NĂNG

ðề thi tuyển sinh chương trình ñào tạo K.s tài năng và K.s chất lượng cao
Năm 2000
Môn thi: Toán học
Thời gian: 90 phút(*).
Bài 1:
Cho dãy số x1 , x2 ,..., xn ,..., xác ñịnh như sau:

x1 > 0, xn = ln (1 + xn−1 ) , ∀n ≥ 1.
Chứng minh rằng dãy số ấy hội tụ tới một giới hạn l. Tìm l.
Bài 2:
Chứng minh rằng nếu f ( x ) là hàm số xác ñịnh trên ℝ, thỏa mãn ñiều kiện

f ( x1 ) − f ( x2 ) ≤ x1 − x2 , ∀x1 , x2 ∈ ℝ.
3

thì f ( x ) là hàm hằng.
Bài 3:

f ( x ) là một hàm số xác ñịnh và liên tục tại mọi x ≠ 0, lấy giá trị ≥ 0, thỏa
mãn ñiều kiện:
x

f ( x ) ≤ k ∫ f ( t ) dt , ∀x ≥ 0.
0

Trong ñó k là một hằng số dương. Chứng minh rằng f ( x ) = 0, ∀x ≥ 0.

( Gợi ý: Có thể xét sự biến thiên của hàm số F ( x ) = e

x

− kx

∫ f ( t ) dt

trên khoảng

0

(0, +∞)).
Bài 4:
Hàm số f ( x ) thỏa mãn ñiều kiện f " ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ℝ. Chứng minh rằng :

f ( tx + (1 − t ) y ) ≤ tf ( x ) + (1 − t ) f ( y ) , ∀x, y ∈ ℝ, ∀t ∈ ( 0,1) .
Bài 5:
Cho các số thực k1 , k2 ,..., kn , khác nhau từng ñôi một. Chứng minh rằng :

a1e k1x + a2e k2 x + ... + an e kn x = 0, ∀x ∈ ℝ.
khi và chỉ khi a1 = a2 = ... = an = 0.
(*)ðề thi ñược soạn lại bởi Vũ Hữu Tiệp K52-ðTVT-KSTN-ðHBKHN

3

TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ðÀO TẠO TÀI NĂNG

ðề thi tuyển sinh chương trình ñào tạo K.s tài năng và K.s chất lượng cao
Năm 2001
Môn thi: Toán học
Thời gian: 120 phút(*).
Bài 1:
Cho hàm số f ( x ) =

ex

( x + 1)

2

. Xét dãy số {un } xác ñịnh bởi:

u0 = 1, un+1 = f ( un ) , ∀n ≥ 0.
1 
1./ Chứng minh rằng phương trình f ( x ) = x có 1 nghiệm duy nhất α ∈  ,1 .
2 
1 
2./ Chứng minh rằng un ∈  ,1 với mọi n ...
(*)ðề thi ñược soạn lại bởi Vũ Hữu Tiệp K52-ðTVT-KSTN-ðHBKHN
Phần thứ Nhất
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ðÀO TẠO TÀI NĂNG
ðề thi tuyển sinh chương trình ñào tạo K.s tài năng và K.s chất lượng cao
Năm 1999
Môn thi: Toán học
Thời gian: 90 phút(*).
Bài 1:
Khảo sát sự biến thiên của hàm số
(
)
f x
xác ñịnh trên toàn
, ñược cho như
sau:
( )
1
khi 0.
1
0 khi 0.
x
x
x x
f x
e
x
+ =
=
+
Bài 2:
Tìm các số thực
a b c
thỏa mãn ñiều kiện
2 3 16 0
a b c
+ =
sao cho biểu
thức:
2 2 2
2 2 2 4 4 4 15.
f a b c a b c
= + + +
ñạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 3:
Chứng minh rằng phương trình:
.cos .sin 2 .cos3
a x b x c x x
+ + =
có nghiệm trên ñoạn
[
]
,
π π
với mọi
, , .
a b c
Bài 4:
Tìm hàm số
(
)
f x
xác ñịnh trên ñoạn
[
]
0,1
, biết rằng:
(
)
[
]
0 1, 0,1 .
f x x
và:
(
)
(
)
[
]
1 2 1 2 1, 2
, 0,1 .
f x f x x x x x
1
Đề Thi Vào Hệ ĐT KSTN ĐHBK Hà Nội (Full: 9907) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Vào Hệ ĐT KSTN ĐHBK Hà Nội (Full: 9907) - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề Thi Vào Hệ ĐT KSTN ĐHBK Hà Nội (Full: 9907) 9 10 421