Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 10

Được đăng lên bởi takieuthuong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò:

BÊt ®¼ng thøc

su tËp vµ biªn so¹n n¨m 2000
chØnh söa n¨m :2007
B¸c tÆng ch¸u - chóc ch¸u thµnh c«ng
A- Më ®Çu:
BÊt ®¼ng thøc lµ mét trong nh÷ng m¶ng kiÕn thøc khã nhÊt cña to¸n häc phæ th«ng .
Nhng th«ng qua c¸c bµi tËp vÒ chøng minh bÊt ®¼ng thøc häc sinh hiÓu kü vµ s©u s¾c h¬n vÒ gi¶i vµ biÖn luËn
ph¬ng tr×nh , bÊt ph¬ng tr×nh ,vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè
cña tam gi¸c vÒ t×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc. Trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi tËp , n¨ng lùc suy
nghÜ , s¸ng t¹o cña häc sinh ®îc phat triÓn ®a dang vµ phong phó
v× c¸c bµi tËp vÒ bÊt ®¼ng thøc cã c¸ch gi¶i kh«ng theo quy t¾c hoÆc khu«n mÉu nµo c¶.
Nã ®ßi hái ngêi ®äc ph¶i cã c¸ch suy nghÜ l«gic s¸ng t¹o biÕt kÕt hîp kiÕn thøc cò víi kiÕn thøc míi mét c¸ch
l«gÝc cã hÖ thèng.
Còng v× to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøc kh«ng cã c¸ch gi¶i mÉu , kh«ng theo mét ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh nªn häc sinh
r©t lóng tóng khi gi¶i to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøc v× vËy häc sinh sÏ kh«ng biÕt b¾t ®Çu tõ ®©u vµ ®i theo h¬ng nµo
.Do ®ã hÇu hÕt häc sinh kh«ng biÕt lµm to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøcvµ kh«ng biÕt vËn dông bÊt ®¼ng thøc ®Ó gi¶i
quyÕt c¸c lo¹i bµi tËp kh¸c.
Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y to¸n ë trêng THCS viÖc lµm cho häc sinh biÕt chøng minh bÊt ®¼ng thøc vµ vËn
dông c¸c bÊt ®¼ng thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan lµ c«ng viÖc rÊt quan trängvµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña
ngêi d¹y to¸n ,th«ng qua ®ã rÌn luyÖn
T duy l«gic vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cho häc sinh .§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ngêi thÇy gi¸o ph¶i cung cÊp cho häc sinh
mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vµ mét sè ph¬ng ph¸p suy nghÜ ban ®Çu vÒ bÊt ®¼ng thøc .
ChÝnh v× lÝ do trªn nªn t«i tù tham kh¶o biªn so¹n chuyªn ®Ò bÊt ®¼ng thøc nh»m môc ®Ých gióp häc sinh häc
tèt h¬n.

Danh môc cña chuyªn ®Ò
S.t.t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Néi dung
PhÇn më ®Çu
Néi dung chuyªn ®Ò
C¸c kiÕn thøc cÇn lu ý
C¸c ph¬ng ph¸p chøng minh b¸t ®¼ng thøc
Ph¬ng ph¸p 1:dïng ®Þnh nghi·
Ph¬ng ph¸p 2:dïng biÕn ®æi t¬ng ®¬ng
Ph¬ng ph¸p 3:dïng bÊt ®¼ng thøc quen thuéc
Ph¬ng ph¸p 4:dïng tÝnh chÊt b¾c cÇu
Ph¬ng ph¸p 5: dïng tÝnh chÊtbña tû sè
Ph¬ng ph¸p 6: dïng ph¬ng ph¸p lµm tréi
Ph¬ng ph¸p 7: dïmg b¸t ®¼ng thøc tam gi¸c
Ph¬ng ph¸p 8: dïng ®æi biÕn
Ph¬ng ph¸p 9: Dïng tam thøc bËc hai
Ph¬ng ph¸p 10: Dïng quy n¹p to¸n häc
Ph¬ng ph¸p 11: Dïng chøng minh ph¶n chøng
C¸c bµi tËp n©ng cao
øng dông cña bÊt d¼ng thøc
Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó t×m cùc trÞ
Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó: gi¶i ph¬ng tr×nh hÖ ph¬ng tr×nh
Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó : gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
Tµi liÖu tham kh¶o

...
Chuyªn ®Ò: BÊt ®¼ng thøc
su tËp vµ biªn so¹n n¨m 2000
chØnh söa n¨m :2007
B¸c tÆng ch¸u - chóc ch¸u thµnh c«ng
A- Më ®Çu:
BÊt ®¼ng thøc lµ mét trong nh÷ng m¶ng kiÕn thøc khã nhÊt cña to¸n häc phæ th«ng .
Nhng th«ng qua c¸c bµi tËp vÒ chøng minh bÊt ®¼ng thøc häc sinh hiÓu kü vµ s©u s¾c h¬n vÒ gi¶i vµ biÖn luËn
ph¬ng tr×nh , bÊt ph¬ng tr×nh ,vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè
cña tam gi¸c vÒ t×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc. Trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi tËp , n¨ng lùc suy
nghÜ , s¸ng t¹o cña häc sinh ®îc phat triÓn ®a dang vµ phong phó
v× c¸c bµi tËp vÒ bÊt ®¼ng thøc cã c¸ch gi¶i kh«ng theo quy t¾c hoÆc khu«n mÉu nµo c¶.
Nã ®ßi hái ngêi ®äc ph¶i cã c¸ch suy nghÜ l«gic s¸ng t¹o biÕt kÕt hîp kiÕn thøc cò víi kiÕn thøc míi mét c¸ch
l«gÝc cã hÖ thèng.
Còng v× to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøc kh«ng cã c¸ch gi¶i mÉu , kh«ng theo mét ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh nªn häc sinh
r©t lóng tóng khi gi¶i to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøc v× vËy häc sinh sÏ kh«ng biÕt b¾t ®Çu tõ ®©u vµ ®i theo h¬ng nµo
.Do ®ã hÇu hÕt häc sinh kh«ng biÕt lµm to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøcvµ kh«ng biÕt vËn dông bÊt ®¼ng thøc ®Ó gi¶i
quyÕt c¸c lo¹i bµi tËp kh¸c.
Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y to¸n ë trêng THCS viÖc lµm cho häc sinh biÕt chøng minh bÊt ®¼ng thøc vµ vËn
dông c¸c bÊt ®¼ng thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan lµ c«ng viÖc rÊt quan trängvµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña
ngêi d¹y to¸n ,th«ng qua ®ã rÌn luyÖn
T duy l«gic vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cho häc sinh .§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ngêi thÇy gi¸o ph¶i cung cÊp cho häc sinh
mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vµ mét sè ph¬ng ph¸p suy nghÜ ban ®Çu vÒ bÊt ®¼ng thøc .
ChÝnh v× lÝ do trªn nªn t«i tù tham kh¶o biªn so¹n chuyªn ®Ò bÊt ®¼ng thøc nh»m môc ®Ých gióp häc sinh häc
tèt h¬n.
Danh môc cña chuyªn ®Ò
S.t.t Néi dung trang
1. PhÇn më ®Çu 1
2. Néi dung chuyªn ®Ò 2
3. C¸c kiÕn thøc cÇn lu ý 3
4. C¸c ph¬ng ph¸p chøng minh b¸t ®¼ng thøc 4
5. Ph¬ng ph¸p 1:dïng ®Þnh nghi· 4
6. Ph¬ng ph¸p 2:dïng biÕn ®æi t¬ng ®¬ng 6
7. Ph¬ng ph¸p 3:dïng bÊt ®¼ng thøc quen thuéc 8
8. Ph¬ng ph¸p 4:dïng tÝnh chÊt b¾c cÇu 10
9. Ph¬ng ph¸p 5: dïng tÝnh chÊtbña tû sè 12
10. Ph¬ng ph¸p 6: dïng ph¬ng ph¸p lµm tréi 14
11. Ph¬ng ph¸p 7: dïmg b¸t ®¼ng thøc tam gi¸c 16
12. Ph¬ng ph¸p 8: dïng ®æi biÕn 17
13. Ph¬ng ph¸p 9: Dïng tam thøc bËc hai 18
14. Ph¬ng ph¸p 10: Dïng quy n¹p to¸n häc 19
15. Ph¬ng ph¸p 11: Dïng chøng minh ph¶n chøng 21
16. C¸c bµi tËp n©ng cao 23
17. øng dông cña bÊt d¼ng thøc 28
18. Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó t×m cùc trÞ 29
19. Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó: gi¶i ph¬ng tr×nh hÖ ph¬ng tr×nh 31
20. Dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó : gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn 33
21. Tµi liÖu tham kh¶o
B- néi dung
PhÇn 1 : c¸c kiÕn thøc cÇn lu ý
1
Đề thi vào lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi vào lớp 10 - Người đăng: takieuthuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề thi vào lớp 10 9 10 294