Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 6 trường Marie Curie

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

Đề toán Marie Curie: (90 phút)
Câu 1:(2,5 điểm)
a) Tính giá trị biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:
2,45 × 46 + 8 × 0,75 + 54 × 2,45 + 0,5 × 8
b) Không thực hiện phép tính cộng, hãy so sánh tổng M với
M = 21/23 + 12/37 N = 57/ 59 + 3/8
Câu 2:(2,5 điểm)
a) Tìm y biết: (y + 1/3) + ( y + 1/9) + ( y + 1/27) + ( y + 1/81) = 56/81
b) Một phép chia có thương là 8 và số dư là 5, tổng của số bị chia , số chia và
số dư là 172. Tìm số bị chia và số chia.
Câu 3:(2 điểm)
Bếp ăn của một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 356 chiến sĩ ăn trong 30
ngày. Do nhiệm vụ đột xuất nên sau 9 ngày thì có một số chiến sĩ được điều đi làm
nhiện vụ ở tỉnh khác. Vì vậy số gạo đã chuẩn bị ăn được nhiều hơn dự kiến 7 ngày.
Hỏi đã có bao nhiêu chiến sĩ được điều đi tỉnh khác? (giả thiết sức ăn của các chiến
sĩ như nhau)
Câu 4:(3 điểm)
Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD . Biết AB = 15 cm , CD = 20 cm;
chiều cao hình thang là 14 cm.Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở E .
a) Tính diện tích hình thang
ABCD.
b) Tính diện tích tam giác CED.
c) Chứng minh hai tam giác AED
và BEC có diện tích bằng nhau.

A

B

E

D

C

Câu 5:(không bắt buộc, nếu làm đúng sẽ được thêm 1 điểm vượt khung)
Trong hộp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ra ít
nhất bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ.

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

ĐÁP ÁN: (thầy Trần Quyết Thắng)
Câu 1:(2,5 điểm)
a) Đáp số: 255
b) Có 57/ 59 > 21/23 (phần bù 2/59 < 2/23)
Và 3/8 > 12/37 (vì 3/8 = 12/32 > 12/37 )
Vậy N > M
Câu 2:(2,5 điểm)
a) Tìm y biết: (y + 1/3) + ( y + 1/9) + ( y + 1/27) + ( y + 1/81) = 56/81
4 × y = 56/81 – (1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81) = 16/81
y = 4/81
b) Một phép chia có thương là 8 và số dư là 5, tổng của số bị chia , số chia và
số dư là 172. Tìm số bị chia và số chia.
Số bị chia bằng 8 lần số chia cộng 5.
Tổng của số bị chia , số chia và số dư là:
8 lần số chia + 5 + số chia + 5 = 9 lần số chia +10 = 172
Nên số chia là: (172 – 10) : 9 = 18.
Vậy số bị chia là: 18 × 8 + 5 = 149.
Đáp số: Số chia là: 18. Số bị chia là: 149.
Câu 3:(2 điểm)

Gợi ý:

Nếu coi số gạo một chiến sĩ ăn trong 1 ngày là một suất thì số suất gạo tất cả các
chiến sĩ ăn trong 21 ngày còn lại là: 21 ×356 = 7476 (suất)
Số ngày mà các chiến sĩ còn lại ăn số gạo sau khi một số chiến sĩ phải chuyển đi là:
21 + 7 = 28 (ngày)
Số chiến sĩ còn lại là:

7476 : 28 = 2...
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng to
http://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn
Đề toán Marie Curie: (90 phút)
Câu 1:(2,5 đim)
a) Tính giá tr
biu thc sau bng cách nhanh nht:
2,45 × 46 + 8 × 0,75 + 54 × 2,45 + 0,5 × 8
b) Không th
c hin phép tính cng, hãy so sánh tng M vi
M = 21/23 + 12/37 N = 57/ 59 + 3/8
Câu 2:(2,5
đim)
a) Tìm y bi
ết: (y + 1/3) + ( y + 1/9) + ( y + 1/27) + ( y + 1/81) = 56/81
b) M
t phép chia có thương là 8 và s dư là 5, tng ca s b chia , s chia và
s
dư là 172. Tìm s b chia và s chia.
Câu 3:(2
đim)
B
ếp ăn ca mt đơn v b đội chun b đủ go cho 356 chiến sĩ ăn trong 30
ngày. Do nhi
m v đột xut nên sau 9 ngày thì có mt s chiến sĩ được điu đi làm
nhi
n v tnh khác. Vì vy s go đã chun b ăn được nhiu hơn d kiến 7 ngày.
H
i đã có bao nhiêu chiến sĩ được điu đi tnh khác? (gi thiết sc ăn ca các chiến
s
ĩ như nhau)
Câu 4:(3
đim)
Cho hình thang ABCD có hai
đáy là AB và CD . Biết AB = 15 cm , CD = 20 cm;
chi
u cao hình thang là 14 cm.Hai đường chéo AC và BD ct nhau E .
a) Tính di
n tích hình thang
ABCD.
b) Tính di
n tích tam giác CED.
c) Ch
ng minh hai tam giác AED
và BEC có di
n tích bng nhau.
Câu 5:
(không bt buc, nếu làm đúng s được thêm 1 đim vượt khung)
Trong hp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Không nhìn vào hp, hi phi ly ra ít
nh
t bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ.
E
A
B
C
D
Đề thi vào lớp 6 trường Marie Curie - Trang 2
Đề thi vào lớp 6 trường Marie Curie - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi vào lớp 6 trường Marie Curie 9 10 185