Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THỬ THI THỬ

Được đăng lên bởi Quang Phạm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀTHỬ
THI THỬ
ĐỀTHI

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015
MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: y = x 3 − 3x + 1 (C )
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C )
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C ) biết tiếp tuyến qua giao điểm của đồ thị (C ) với
đường thẳng d : y = −3x + 2

Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình:

1 − 2 sin x + sin 2x − cos 2x
=0
cos x + 1

Câu 3 (1,0 điểm)
a) Tìm mô – đun của số phức z biết z thỏa mãn: z − i = z + 2 + i và số phức z (1 + i ) − z là số
thực.
b) Từ các số có 4 chữ số đôi một khác nhau, lấy 1 số bất kì. Tính xác suất để số lấy được là số chia
hết cho 3 và có các chữ số là các số lẻ.
3

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân: I =

∫

−x 2 + 4x − 3dx

2

Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ :

x +1 y +2 z −2
=
=
và
1
−3
1

mặt cầu (S ) : (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 2. Tìm điểm M thuộc đường thẳng ∆ , N thuộc mặt cầu

(S ) sao cho M , N đối xứng nhau qua A(1; −1;1). Viết phương trình mặt phẳng (P ) vuông góc với ∆ và
tiếp xúc (S ).
Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, BAD = 600. Hình chiếu vuông góc
của S trên đáy là trực tâm H của tam giác ∆ABD, góc giữa SA và đáy bằng 600. Tính thể tích khối chóp
S .ABCD và khoảng cách giữa SC và AM với M là trung điểm của CD.

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ) : (x − 3)2 + (y − 1)2 = 9 nội
tiếp hình thoi ABCD. Điểm A thuộc đường thẳng d : x − 2y + 2 = 0. Gọi M , N lần lượt là tiếp điểm của

AB, AD với (C ). Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi biết MN = 3 2, A có tung độ nguyên.
Câu 8 (1,0 điểm) Giải bất phương trình:

x −7
x −1− 2 x + 2

≥

2 4−x
x +1

Câu 9 (1,0 điểm) Cho x , y, z là các số thực dương thỏa mãn: x (3x − 2) + y(3y − 2) + z (3z − 2) ≤ 3
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P =

3
xyz
+ 23
3 + xy + yz + zx
(1 + x )(1 + y )(1 + z )

---------------------------------------HẾT--------------------------------------Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng

- Trang | 1 -

...
Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang |
1
-
ĐỀTHI THỬ
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số:
3
3 1 ( )y x x C= +
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
( )C
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm s
( )C
biết tiếp tuyến qua giao điểm của đồ thị
( )C
với
đường thẳng
: 3 2d y x= +
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình:
1 2 sin sin 2 cos2
0
cos 1
x x x
x
+
=
+
Câu 3 (1,0 điểm)
a) Tìm mô – đun của số phức
z
biết
z
thỏa mãn:
2z i z i = + +
và số phức
(1 )z i z+ −
là số
thực.
b) Từ các số có 4 chữ số đôi một khác nhau, lấy 1 số bất kì. Tính xác suất để số lấy được là số chia
hết cho
3
và có các chữ số là các số lẻ.
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân:
3
2
2
4 3I x x dx= +
Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho đường thẳng
1 2 2
:
1 3 1
x y z+ +
= =
mặt cầu
2 2 2
( ) : ( 1) ( 2) ( 1) 2.S x y z + + + =
Tìm điểm
M
thuộc đường thẳng
,
N
thuộc mặt cầu
( )S
sao cho
,M N
đối xứng nhau qua
(1; 1;1).A
Viết phương trình mặt phẳng
( )P
vuông góc với
tiếp xúc
( ).S
Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy là hình thoi cạnh
0
, 60 .
a BAD =
Hình chiếu vuông góc
của
S
trên đáy là trực tâm
H
của tam giác
,ABD
góc giữa
SA
và đáy bằng
0
60 .
Tính thể tích khối chóp
.
S ABCD
và khoảng cách giữa
SC
AM
với
M
là trung điểm của
.
CD
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
,Oxy
cho đường tròn
2 2
( ) : ( 3) ( 1) 9
C x y + =
nội
tiếp hình thoi
.
ABCD
Điểm
A
thuộc đường thẳng
: 2 2 0.d x y + =
Gọi
,M N
lần lượt là tiếp điểm của
,AB AD
với
( ).C
Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi biết
3 2,MN =
A
có tung độ nguyên.
Câu 8 (1,0 điểm) Giải bất phương trình:
7 2 4
1
1 2 2
x x
x
x x
+
+
Câu 9 (1,0 điểm) Cho
, ,
x y z
là các số thực dương thỏa mãn:
(3 2) (3 2) (3 2) 3x x y y z z + +
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
3
3
2
3 (1 )(1 )(1 )
xyz
P
xy yz zx x y z
= +
+ + + + + +
---------------------------------------HẾT---------------------------------------
ĐỀ THI THỬ
ĐỀ SỐ 1
KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015
MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút
ĐỀ THỬ THI THỬ - Người đăng: Quang Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THỬ THI THỬ 9 10 202