Ktl-icon-tai-lieu

Đề thực hành tin học trẻ khối THPT

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi thực hành
Khối THPT- Thời gian: 120 phút
Họ và tên:......................................................................................Số báo danh..................
Lớp...............................................Trường:..........................................................................
Điểm
Bằng số:.......................................
Bằng chữ:.....................................

Giám thị 1

Giám thị 2

Yêu cầu bắt buộc trước khi làm bài thi:
- Tạo thư mục có tên là số báo danh của học sinh trên màn hình Desktop.
- Lưu tên các tệp theo đúng yêu cầu.
Các thao tác trên không đúng yêu cầu coi như điểm 0
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C hoặc Pascal để giải các bài toán sau:
Bài 1: Bài toán đổi tiền:
Có n loại mệnh giá tiền là a1, a2,…,an. Muốn đổi 1 số tiền là m. Tìm cách đổi sao cho số
tờ tiền là ít nhất.
Ví dụ: Có các mệnh giá : 9 ; 3 ; 4; 1
Số tiền muốn đổi là 143
Ý tưởng rút từ mệnh giá to đến mệnh giá nhỏ
143= 15*9 + 2*4 => 17 tờ
Bài 2: Xe buýt
Trên một tuyến đường thành phố du lịch nổi tiếng X có ô tô buýt công cộng phục vụ việc
đi lại của du khách. Bến xe buýt có ở từng Km của tuyến đường. Mỗi lần đi qua bến xe
đều đỗ lại cho khách lên xuống. Mỗi bến đều có xe xuất phát từ nó nhưng mỗi xe chỉ
chạy không quá b km kể từ bến xuất phát của nó. Hành khách đi xe sẽ phải trả tiền cho độ
dài đoạn đường mà họ người trên xe. Cước phí cần phải trả để đi đoạn đường độ dài i là
ci (i=1,2,…,b). Một du khách xuất phát từ 1 bến nào đó dạo L km trên tuyến đường nói
trên. Hỏi ông ta phải lên xuống xe như thế nào để tổng số tiền phải trả cho chuyến dạo
chơi bằng xe buýt là nhỏ nhất?
Dữ liệu vào: Được ghi vào file văn bản XB.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương b, L (b<=20; L<=1000)
- Dòng thứ 2 chứa b số nguyên dương c1, c2,c3,…., cb được ghi cách nhau bởi một
dấu cách
Dữ liệu ra: kết quả ghi vào file văn bản XB.OUT chứa có 1 số là chi phí nhỏ nhất tìm
được.
Ví dụ:

XB.INP
10 15
12 21 31 40 49 58 65 79 90 101

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

XB.OUT
142

...
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi thực hành
Khối THPT- Thời gian: 120 phút
Họ và tên:......................................................................................Số báo danh..................
Lớp...............................................Trường:..........................................................................
Điểm
Bằng số:.......................................
Bằng chữ:.....................................
Yêu cầu bắt buộc trước khi làm bài thi:
- Tạo thư mục có tên là số báo danh của học sinh trên màn hình Desktop.
- Lưu tên các tệp theo đúng yêu cầu.
Các thao tác trên không đúng yêu cầu coi như điểm 0
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C hoặc Pascal để giải các bài toán sau:
Bài 1: Bài toán đổi tiền:
Có n loại mệnh giá tiền là a1, a2,…,an. Muốn đổi 1 số tiền là m. Tìm cách đổi sao cho số
tờ tiền là ít nhất.
Ví dụ: Có các mệnh giá : 9 ; 3 ; 4; 1
Số tiền muốn đổi là 143
Ý tưởng rút từ mệnh giá to đến mệnh giá nhỏ
143= 15*9 + 2*4 => 17 tờ
Bài 2: Xe buýt
Trên một tuyến đường thành phố du lịch nổi tiếng X có ô tô buýt công cộng phục vụ việc
đi lại của du khách. Bến xe buýt từng Km của tuyến đường. Mỗi lần đi qua bến xe
đều đỗ lại cho khách lên xuống. Mỗi bến đều xe xuất phát từ nhưng mỗi xe chỉ
chạy không quá b km kể từ bến xuất phát của nó. Hành khách đi xe sẽ phải trả tiền cho độ
dài đoạn đường họ người trên xe. Cước phí cần phải trả để đi đoạn đường độ dài i
ci (i=1,2,…,b). Một du khách xuất phát từ 1 bến nào đó dạo L km trên tuyến đường nói
trên. Hỏi ông ta phải lên xuống xe như thế nào để tổng số tiền phải trả cho chuyến dạo
chơi bằng xe buýt là nhỏ nhất?
Dữ liệu vào: Được ghi vào file văn bản XB.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương b, L (b<=20; L<=1000)
- Dòng thứ 2 chứa b số nguyên dương c
1
, c
2
,c
3
,…., c
b
được ghi cách nhau bởi một
dấu cách
Dữ liệu ra: kết quả ghi vào file văn bản XB.OUT chứa có 1 số là chi phí nhỏ nhất tìm
được.
Ví dụ:
XB.INP XB.OUT
10 15
12 21 31 40 49 58 65 79 90 101
142
Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.
Giám thị 1 Giám thị 2
Đề thực hành tin học trẻ khối THPT - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thực hành tin học trẻ khối THPT 9 10 85