Ktl-icon-tai-lieu

Đề thực hành tin học trẻ khối tiểu học

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi thực hành
Khối Tiểu học- Thời gian: 90 phút
Họ và tên:......................................................................................Số báo danh..................
Lớp...............................................Trường:..........................................................................
Điểm
Bằng số:.......................................
Bằng chữ:.....................................

Giám thị 1

Giám thị 2

Yêu cầu bắt buộc trước khi làm bài thi:
- Tạo thư mục có tên là số báo danh của học sinh trên màn hình Desktop.
- Lưu tên các tệp theo đúng yêu cầu.
Các thao tác trên không đúng yêu cầu coi như điểm 0
Bài 1: Thiếp mời sinh nhật
Hãy soạn thảo một mẫu thiếp mời các bạn tới dự sinh nhật của em. Mẫu thiếp mời cần có thông
tin về lời mời, thời gian, địa điểm, … của buổi sinh nhật và cố gắng trình bày sao cho rõ ràng và
đẹp.
Lưu mẫu thiếp mời vào tệp văn bản có tên THIEPMOI với phần mở rộng mặc định của phần
mềm. (3điểm)

Th«ng tin vÒ s¶nphÈm

Bài 2: (3điểm)

Th«ng tin
c¬ b¶n

Gi¸ t¹i Mü (n©ng cÊp)
Yªu cÇu ®Üa cøng

øng dông

Standard Professional
Edition
Edition
239
260MB

Word 2002
Excel 2002
PowerPoint 2002

329
259MB

Gi¸ tiÒn t¨ng (USD)
90
109
109

Professional
Special Edition
479
259MB

Developer
Edition
549
450MB

Gi¸ ®Çy ®ñ (USD)
339
339
339

 Ghi chó: (*) kh«ng cã gi¸ t¨ng ®èi víi s¶n phÈm nµy
Bài 3: (4 điểm) Mỗi năm hết hè là đến ngày khai giảng và em lại được gặp thầy cô cùng bạn bè.
Sau bao nhiêu ngày hè bổ ích, ngoài niềm vui hân hoan gặp lại, mỗi thầy cô cũng như các em
đều hướng tới một năm học mới với tinh thần dạy và học để đạt được kết quả tốt nhất.
Hãy vẽ một bức tranh mô tả ngày khai trường của trường em. Lưu bức tranh vào tệp có tên
KHAIGIANG với phần mở rộng mặc định của phần mềm sử dụng.

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

1

...
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi thực hành
Khối Tiểu học- Thời gian: 90 phút
Họ và tên:......................................................................................Số báo danh..................
Lớp...............................................Trường:..........................................................................
Điểm
Bằng số:.......................................
Bằng chữ:.....................................
Yêu cầu bắt buộc trước khi làm bài thi:
- Tạo thư mục có tên là số báo danh của học sinh trên màn hình Desktop.
- Lưu tên các tệp theo đúng yêu cầu.
Các thao tác trên không đúng yêu cầu coi như điểm 0
Bài 1: Thiếp mời sinh nhật
Hãy soạn thảo một mẫu thiếp mời các bạn tới dự sinh nhật của em. Mẫu thiếp mời cần thông
tin về lời mời, thời gian, địa điểm, … của buổi sinh nhật và cố gắng trình bày sao choràng và
đẹp.
Lưu mẫu thiếp mời vào tệp văn bản tên THIEPMOI với phần mở rộng mặc định của phần
mềm. (3điểm)
Bài 2: (3điểm)
Th«ng tin vÒ s¶nphÈm
Th«ng tin
c¬ b¶n
Standard
Edition
Professional
Edition
Professional
Special Edition
Developer
Edition
Gi¸ t¹i Mü (n©ng cÊp) 239 329 479 549
Yªu cÇu ®Üa cøng 260MB 259MB 259MB 450MB
øng dông Gi¸ tiÒn t¨ng (USD) Gi¸ ®Çy ®ñ (USD)
Word 2002 90 339
Excel 2002 109 339
PowerPoint 2002
109 339
Ghi chó: (*) kh«ng cã gi¸ t¨ng ®èi víi s¶n phÈm nµy
Bài 3: (4 điểm) Mỗim hết đến ngày khai giảng em lại được gặp thầy cùng bạn bè.
Sau bao nhiêu ngày bổ ích, ngoài niềm vui hân hoan gặp lại, mỗi thầy cũng như các em
đều hướng tới một năm học mới với tinh thần dạy và học để đạt được kết quả tốt nhất.
Hãy vẽ một bức tranh mô tả ngày khai trường của trường em. Lưu bức tranh vào tệp tên
KHAIGIANG với phần mở rộng mặc định của phần mềm sử dụng.
Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.
1
Giám thị 1 Giám thị 2
Đề thực hành tin học trẻ khối tiểu học - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thực hành tin học trẻ khối tiểu học 9 10 139