Ktl-icon-tai-lieu

Đề tuyển sinh chuyên Hoá tỉnh Bắc Ninh 2015

Được đăng lên bởi ngobinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: HÓA HỌC (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Hóa Học)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 11 tháng 6 năm 2015

Câu 1: (2 điểm)
1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
(Ghi rõ điều kiện của phản ứng, mỗi mũi tên là một phương trình)
Fe  (1)

FeCl3 
 (3)

(2)

FeCl2 
 (4)

Fe(OH)2 
 (5)

Fe(OH)3  (6)

Fe2O3 
 (7)

Fe3O4 
 (8)

FeSO4

2. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai dung dịch trong mỗi cặp dung dịch sau
hay không? Giải thích và viết phương trình phản ứng.
a. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.
b. Dung dịch MgSO4 và dung dịch CuSO4.
c. Dung dịch BaCl2 và dung dịch K2SO4.
d. Dung dịch NaCl và dung dịch Ba(HCO3)2.
Câu 2: (2 điểm)
1. Poli(vinyl clorua), viết tắt là PVC được điều chế từ etilen qua các giai đoạn sau:
C2H4 

 Cl2 (5000 C )
(1)

 (2)
CH2=CH-Cl (vinyl clorua) 

TH

PVC

a. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên.
b. Tính thể tích khí etilen (ở đktc) cần dùng để điều chế 1 tấn PVC.
Biết hiệu suất của phản ứng (1) đạt 60%, phản ứng (2) đạt 75%.
2. A, B, C là ba chất hữu cơ đơn chức (trong phân tử chỉ chứa C, H, O) có cùng phân tử khối bằng 60,
chúng có các tính chất sau:
- A tác dụng được với Na và dung dịch NaOH.
- B chỉ tác dụng được với Na, không tác dụng được với dung dịch NaOH.
- C chỉ tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na.
a. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A, B, C.
b. Viết phương trình phản ứng minh họa các tính chất trên.
Câu 3: (3 điểm)
1. Dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4. Xét ba thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Thêm c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.
Thí nghiệm 2: Thêm 2c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối.
Thí nghiệm 3: Thêm 3c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 1 muối.
a. Tìm mối quan hệ của a, b, c trong từng thí nghiệm.
b. Nếu a = 0,2; b = 0,3 và số mol của Mg là 0,4 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng
là bao nhiêu.
2. Để một miếng Na ngoài không khí, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm Na, Na 2O,
NaOH, Na2CO3. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch axit H 2SO4 10% (vừa đủ) thu được 8,96 lít (ở
đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H 2 bằng 16,75 và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có
nồng độ 14,045%. Cô cạn Y thu được 17...
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: HÓA HỌC (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Hóa Học)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 11 tháng 6 năm 2015
Câu 1: (2 điểm)
1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
(Ghi rõ điều kiện của phản ứng, mỗi mũi tên là một phương trình)
Fe
(1)

FeCl
3
(2)
(3)
FeCl
2
(4)

Fe(OH)
2
(5)

Fe(OH)
3
(6)
Fe
2
O
3
(7)

Fe
3
O
4
(8)

FeSO
4
2. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai dung dịch trong mỗi cặp dung dịch sau
hay không? Giải thích và viết phương trình phản ứng.
a. Dung dịch Na
2
SO
4
và dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
. b. Dung dịch MgSO
4
dung dịch CuSO
4
.
c. Dung dịch BaCl
2
và dung dịch K
2
SO
4
. d. Dung dịch NaCl và dung dịch Ba(HCO
3
)
2
.
Câu 2: (2 điểm)
1. Poli(vinyl clorua), viết tắt là PVC được điều chế từ etilen qua các giai đoạn sau:
C
2
H
4
0
2
(500 )
(1)
Cl C

CH
2
=CH-Cl (vinyl clorua)
(2)
TH

PVC
a. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên.
b. Tính thể tích khí etilen (ở đktc) cần dùng để điều chế 1 tấn PVC.
Biết hiệu suất của phản ứng (1) đạt 60%, phản ứng (2) đạt 75%.
2. A, B, C là ba chất hữu cơ đơn chức (trong phân tử chỉ chứa C, H, O) có cùng phân tử khối bằng 60,
chúngcác tính chất sau:
- A tác dụng được với Na dung dịch NaOH.
- B chỉ tác dụng được với Na, không tác dụng được với dung dịch NaOH.
- C chỉ tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na.
a. Xác định ng thức pn tử, viết ng thức cấu tạo của A, B, C.
b. Viết phương trình phản ứng minh họa các tính chất tn.
Câu 3: (3 điểm)
1. Dung dịch A chứa a mol CuSO
4
và b mol FeSO
4
. Xét ba thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Thêm c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.
Thí nghiệm 2: Thêm 2c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối.
Thí nghiệm 3: Thêm 3c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 1 muối.
a. Tìm mối quan hệ của a, b, c trong từng thí nghiệm.
b. Nếu a = 0,2; b = 0,3số mol của Mg 0,4 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng
là bao nhiêu.
2. Để một miếng Na ngoài không khí, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm Na, Na
2
O,
NaOH, Na
2
CO
3
. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch axit H
2
SO
4
10% (vừa đủ) thu được 8,96 lít (ở
đktc) hỗn hợp khí tỉ khối đối với H
2
bằng 16,75 dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất
nồng độ 14,045%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối khan. Tính giá trị m.
3. Axit A chất rắn, màu trắng, dtan trong ớc. Oxit B tác dụng với dung dịch nước của A tạo
nên hợp chất C màu trắng, không tan trong nước. Khi nung chất C với cát than nhiệt độ cao thu
được đơn chất trong thành phần của A. Xác định công thức của A, B, C viết c phương trình
phản ứng hoá học xảy ra.
Câu 4: (2 điểm)
Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của hai kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần
hoàn. Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HNO
3
dư, thu được khí Y. Hấp thụ toàn
bộ khí Y vào dung dịch Ba(OH)
2
dư thu được 7,88 gam kết tủa.
1. Xác định công thức hai muối cacbonat tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi muối
trong X.
2. Cho 7,2 gam hỗn hợp X 6,96 gam FeCO
3
vào một bình kín chứa 5,6 lít không khí (ở đktc).
Nung bình ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z và chất rắn T.
a. Tính thành phần % theo số mol các chất trong Z.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề tuyển sinh chuyên Hoá tỉnh Bắc Ninh 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tuyển sinh chuyên Hoá tỉnh Bắc Ninh 2015 - Người đăng: ngobinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tuyển sinh chuyên Hoá tỉnh Bắc Ninh 2015 9 10 819