Ktl-icon-tai-lieu

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Cao Xuân Huy năm học 2009-2010

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GDT DiÔn Ch©u
§Ò tuyÓn sinh vµo líp 6 trêng THCs Cao Xu©n Huy
N¨m häc 2009-2010
M«n TiÕng viÖt ( thêi gian lµmi 90 phót )
u 1: ( 2,5 ®iÓm )
T×m tõ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ sau:
ThËt thµ, siªng n¨ng, hiÒn lµnh, cao thîng, ®oµn kÕt
u 2: ( 3,0 ®iÓm )
Mïa xu©n
(1)
lµ tÕt trång c©y
Lµm cho ®Êt níc cµng ngµy, cµng xu©n
(2)
( B¸c Hå )
a.Gi¶i thÝch nghÜa cña tõ xu©n cho biÕt tõo mang nghÜa gèc, tõ nµo
mang nghÜa chuyÓn?
b. X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña c¸c tõ xu©n?
u 3: ( 3,5 ®iÓm )
ChÐp l¹i ®o¹n v¨n díi ®©y, sau khi ®iÒn dÊu chÊm hoÆc dÊu py mét c¸ch
thÝch hîp nt vµo nng vÞ trÝ cã dÊu g¹ch (/ )
C¶nh mµu thu quª em rÊt ®Ñp / rÊt th¬ méng / bÇu trêi trong veo / th¨m th¼m /
xanh biÕc bao la / vÒ chiÒu / ®«i khi míi nh×n thÊy ®«i ba d¶i m©y tr¾ng nh chiÕc
kh¨n voan v¾t ngang bÇu trêi / giã thu m¸t rîi / nhÌ nhÑ thæi / mang theo h¬ng lóa
nÕp / h¬ng cèm míi tõ c¸c c¸nh ®ång quª/
( NguyÔn ThÞ Q, B×nh lôc – Hµ Nam )
u 4: ( 3,0 ®iÓm )
NghÜ vÒ n¬i dßng s«ng ch¶y ra biÓn, trong bµi Cöa s«ng, nhµ th¬ Quang Huy
viÕt:
Dï gi¸p mÆt cïng biÓn réng
Cöa s«ng ch¼ng røt céi nguån
L¸ xanh mçi lÇn tr«i xuèng
Bæng… nhí mét vïng nói non…
( Cöa s«ng - Quang Huy )
Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ trªn nh thÕ nµo?
u 5:
T¶ l¹i mét c¶nh ®Ñp emu thÝch.
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Cao Xuân Huy năm học 2009-2010 - Trang 2
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Cao Xuân Huy năm học 2009-2010 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Cao Xuân Huy năm học 2009-2010 9 10 200