Ktl-icon-tai-lieu

đề và đáp án hóa khối B năm 2014

Được đăng lên bởi duong ba ho 93
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 739
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
o

t

 RCl2 + H2

R + 2HCl(loãng)
o

t
2R + 3Cl2 
 2RCl3
R(OH)3 + NaOH(loãng)  NaRO2 + 2H2O
Kim loại R là
A. Cr.
B. Al.
C. Mg.
D. Fe.
Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol
Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,775.
B. 9,850.
C. 29,550.
D. 19,700.
Câu 3 : Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O  K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.
Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 7.
Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2.
o

o

t
B. 2Al + Fe2O3 
 Al2O3 + 2Fe.

t
C. 4Cr + 3O2 
D. 2Fe + 3H2SO4(loãng)  Fe2(SO4)3 + 3H2.
 2Cr2O3.
Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe2O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X.
Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của
m là
A. 34,10.
B. 32,58.
C. 31,97.
D. 33,39.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol
CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là
A. 40%.
B. 50%.
C. 25%.
D. 75%.
Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu
được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản
ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản
phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất T không có đồng phân hình học.
B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol 1 : 3.
C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.
D. Chất Z làm mất màu nước brom.
Câu 8: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng
50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng
A. 2 : 1.
B. 1 : 1.
C. 3 : 1.
D. 3 : 2.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số
mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là
A. 8,6 gam.
B. 6,0 gam.
C. 9,0 gam.
D. 7,4 gam.
Câu 10: Hai est...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 739
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
R + 2HCl
(loãng)
o
t

RCl
2
+ H
2
2R + 3Cl
2
o
t

2RCl
3
R(OH)
3
+ NaOH
(loãng)
NaRO
2
+ 2H
2
O
Kim loại R là
A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe.
Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
(đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,1 mol
Ba(OH)
2
, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,775. B. 9,850. C. 29,550. D. 19,700.
Câu 3 : Cho phản ứng: SO
2
+ 2KMnO
4
+ H
2
O K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
SO
4
.
Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO
4
là 2 thì hệ số của SO
2
A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. Ca + 2H
2
O Ca(OH)
2
+ H
2
. B. 2Al + Fe
2
O
3
o
t

Al
2
O
3
+ 2Fe.
C. 4Cr + 3O
2
o
t

2Cr
2
O
3
. D. 2Fe + 3H
2
SO
4(loãng)
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
.
Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe
2
O
4
một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X.
Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H
2
m gam muối. Gtrị của
m là
A. 34,10. B. 32,58. C. 31,97. D. 33,39.
Câu 6: Đốt cy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan một anken, thu được 0,35 mol
CO
2
và 0,4 mol H
2
O. Phần trăm số mol của anken trong X là
A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 75%.
Câu 7: Chất X có công thức phân tử C
6
H
8
O
4
. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu
được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H
2
SO
4
đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản
ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản
phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất T không có đồng phân hình học.
B. Chất X phản ứng với H
2
(Ni, t
0
) theo tỉ lệ mol 1 : 3.
C. Chất Y có công thức phân tử C
4
H
4
O
4
Na
2
.
D. Chất Z làm mất màu nước brom.
Câu 8: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng
50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H
2
bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng
A. 2 : 1. B. 1 : 1. C. 3 : 1. D. 3 : 2.
Câu 9: Đốt cy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O
2
(dư), thu được tổng số
mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là
A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam.
Câu 10: Hai este X, Y cùng công thức phân tử C
8
H
8
O
2
chứa vòng benzene trong phân tử.
Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản
ứng tối đa 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit
cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là
A. 0,82 gam. B. 0,68 gam. C. 2,72 gam. D. 3,40 gam.
Câu 11: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO
3
dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung
dịch gồm các chất tan:
đề và đáp án hóa khối B năm 2014 - Trang 2
đề và đáp án hóa khối B năm 2014 - Người đăng: duong ba ho 93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề và đáp án hóa khối B năm 2014 9 10 731