Ktl-icon-tai-lieu

Đề và đáp án HSG môn Toán lớp 10 năm học 20142015

Được đăng lên bởi dongnghia81
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO
——————
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
————————————

Câu 1 (3,5 điểm).

 x¡  .

1. Giải phương trình: 3  x  x 2  2  x  x 2  1

2. Cho phương trình: x 2  2  m  1 x  m3   m  1  0 .Tìm m để phương trình có hai
2

nghiệm x1 , x2 thỏa mãn điều kiện x1  x2  4 .Từ đó hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ
3
3
nhất của biểu thức sau: P  x1  x2  x1 x2  3x1  3x2  8  .

Câu 2 (1,5 điểm).


7x  y  2x  y  4

Giải hệ phương trình: 

 2 2x  y  5x  8  2

( x, y  ¡ ) .

Câu 3 (2,5 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A( 4 ;1 ), B( 1; 4), C(2 ; -1)
1. Tìm toạ độ tâm I và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
2. Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên BC.
Câu 4 (1,5 điểm).
1. Chứng minh rằng tứ giác có hai đường chéo vuông góc khi và chỉ khi tổng bình
phương các cặp cạnh đối diện bằng nhau.
2. Cho tứ giác lồi ABCD có điểm E nằm trong tứ giác sao cho bất kì đường thẳng nào đi
qua E và cắt AB,CD đều chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau.Hỏi tứ giác
ABCD là hình gì?

  x  1 . y   y  1 . x  2xy

Câu 5 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 

 x. y  1  y. x  1  xy

------------------------Hết-----------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
Câu Ý
1 1,5 điểm
Điều kiện: 1  x  2
Đặt t  x 2  x , khi đó ta có:

Nội dung trình bày

Điểm
0,25
 t0

3  t  2  t  1  3  t  1 2  t  2  t  t  

 t t 2  0



2

 t 1

1 5
2
. Kết hợp với điều kiện, phương trình có
1 5
x
2
5

1,0

 x

2
Với t  1  x  x  1  0  





1 5
1
;x 
2
2

nghiệm là x 
2

2,0 điểm
Phương trình đã cho có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  4
 m m 2  4  0    m  2
 ' 0
 2  m  0





 x1  x2  4
 2  m  1  4
 m3




1



0,25

0,5

 2  m  0
 2m3

0,25



Theo định lí Viet ta có x1  x2  2  m  1 , x1 x2  m3   m  1 suy ra
2

P   x1  x2   8 x1 x2  8  m  1  8m3  8  m  1  16m 2  40m
3

3

2

0,25

Bảng biến thiên
m

-2

2
16

0
0

3

0,5

P
-144

-24

Từ bảng biến thiên ta được: Pmax  16 khi m  2 , Pmin  144 khi m  2 .
1,5 điểm

 a  7x  y  0

Đặt 

 b  2x  y  0


,

7x  y  2x  y  4

Ta có : 

 2 2x  y  5x  8  2

2

0,5
  ab  4

2
2
 2b  a  b  8  2

 a b4
 a9

 b ...
TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO
——————
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
————————————
Câu 1 (3,5 điểm).
1. Giải phương trình:
2 2
3 2 1x x x x
x ¡
.
2. Cho phương trình:
2
2 3
2 1 1 0x m x m m
.Tìm m để phương trình có hai
nghiệm
1 2
,x x
thỏa mãn điều kiện
1 2
4x x
.Từ đó hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nh
nhất của biểu thức sau:
3 3
1 2 1 2 1 2
3 3 8P x x x x x x
.
Câu 2 (1,5 điểm).
Giải hệ phương trình:
7x 2x 4
( , )
2 2x 5x 8 2
y y
x y
y
¡
.
Câu 3 (2,5 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A( 4 ;1 ), B( 1; 4), C(2 ; -1)
1. Tìm toạ độ tâm I và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
2. Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên BC.
Câu 4 (1,5 điểm).
1. Chứng minh rằng tứ giác có hai đường chéo vuông góc khi và chỉ khi tổng bình
phương các cặp cạnh đối diện bằng nhau.
2. Cho tứ giác lồi ABCD có điểm E nằm trong tứ giác sao cho bất kì đường thẳng nào đi
qua E và cắt AB,CD đều chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau.Hỏi tứ giác
ABCD là hình gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:
1 . 1 . 2x
. 1 . 1
x y y x y
x y y x xy
------------------------Hết------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….
Đề và đáp án HSG môn Toán lớp 10 năm học 20142015 - Trang 2
Đề và đáp án HSG môn Toán lớp 10 năm học 20142015 - Người đăng: dongnghia81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề và đáp án HSG môn Toán lớp 10 năm học 20142015 9 10 489