Ktl-icon-tai-lieu

Đề và đáp án môn sinh học lớp 9 huyện Hậu lộc 2009-2010

Được đăng lên bởi letuuyen1610
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o
HuyÖn hËu léc

®Ò thi chän häc sinh giái cÊp huyÖn
N¨m häc 2009 – 2010
M«n: Sinh häc – Líp 9
Thêi gian lµm bµi: 150 phót

C©u 1: ( 2 ®iÓm): Thêng biÕn lµ g× ? Ph©n biÖt thêng biÕn víi ®ét biÕn.
C©u 2: ( 2 ®iÓm):T¹i sao ®ét biÕn gen thêng cã h¹i cho b¶n th©n sinh vËt, nhÊt lµ ®éng
vËt bËc cao ?
Ngêi ta cã thÓ dù b¸o ®îc sù xuÊt hiÖn cña ®ét biÕn gen kh«ng ? T¹i sao?
C©u 3: ( 2 ®iÓm) :Tr×nh bµy ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a cÊu tróc ADN víi cÊu tróc
ARN ?
C©u 4: ( 1 ®iÓm):V× sao nãi pr«tªin liªn quan ®Õn toµn bé ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo ?
C©u 5: ( 3 ®iÓm):Tõ mét phÐp lai gi÷a hai gièng c©y ngêi ta thu ®îc:
-150 c©y cã th©n cao, h¹t dµi.
-151 c©y cã th©n thÊp, h¹t dµi
-149 c©y cã th©n cao, h¹t trßn.
-150 c©y cã th©n thÊp, h¹t trßn.
BiÕt hai tÝnh tr¹ng chiÒu cao th©n vµ h×nh d¹ng h¹t di truyÒn ®éc lËp víi nhau, th©n
cao vµ h¹t dµi lµ hai tÝnh tr¹ng tréi.
H·y gi¶i thÝch kÕt qu¶ ®Ó x¸c ®Þnh kiÓu gen vµ kiÓu h×nh cña bè, mÑ vµ lËp s¬ ®å lai.
C©u 6: ( 2 ®iÓm)
a) yÕu tè nµo dÉn ®Õn tÝnh ®a d¹ng vµ ®Æc thï cña ph©n tö ADN ?
b) V× sao tÝnh ®Æc thï vµ æn ®Þnh cña ADN chØ cã tÝnh chÊt t¬ng ®èi ?
c) Cho biÕt:
§o¹n m¹ch gèc ADN gåm 5 bé ba:
- AAT - TAA - AXG – TAG – GXX –
(1)
( 2)
(3)
(4)
(5)
H·y viÕt bé ba thø (3) t¬ng øng trªn mARN.
C©u 7: (3 ®iÓm)
1)Trong mét trai nu«i c¸ khi thu ho¹ch ngêi ta ®îc 1600 c¸ chÐp .
TÝnh sè tÕ bµo sinh tinh vµ tÕ bµo sinh trøng tham gia thô tinh . Cho biÕt hiÖu suÊt thô
tinh cña tinh trïng lµ 50% vµ cña trøng lµ 20%.
2) TÝnh sè giao tö t¹o thµnh trong c¸c trêng hîp sau:
a) 4 tÕ bµo sinh tinh.
b) 8 tÕ bµo sinh trøng.
C©u 8: ( 3 ®iÓm)
Mét ®o¹n ph©n tö ADN dµi 35700 A0 vµ cã tØ lÖ A/G = 3/2. Do ®ét biÕn ®o¹n ph©n tö
ADN nãi trªn bÞ mÊt ®i mét ®o¹n vµ bÞ gi¶m ®i 2340 liªn kÕt hi®r«. §o¹n mÊt ®i cã tØ
lÖ A/ G = 2/ 3.
a. TÝnh tû lÖ phÇn tr¨m vµ sè lîng tõng lo¹i nuclªotit cña ®o¹n ph©n tö ADN tríc vµ sau khi ®ét biÕn.
b. §o¹n ph©n tö ADN cßn l¹i tù nh©n ®«i liªn tiÕp 4 lÇn th× sè lîng tõng lo¹i
nuclª«tit m«i trêng cung cÊp sÏ gi¶m ®i bao nhiªu so víi tríc khi nã bÞ ®ét
biÕn ?
C©u 9: ( 2 ®iÓm)
Bè mÑ cã nhãm m¸u A, ®Î con trai nhãm m¸u A, con g¸i nhãm m¸u O. T×m kiÓu gen
cña nh÷ng ngêi trong gia ®×nh trªn.
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o
híng dÉn chÊm ®Ò thi chän
HuyÖn hËu léc
häc sinh giái cÊp huyÖn
N¨m häc 2009 – 2010
M«n: Sinh häc – Líp 9
1

C©u

§¸p ¸n
* Thêng biÕn lµ nh÷ng biÕn ®æi kiÓu h×nh ph¸t sinh trong ®êi
c¸ thÓ díi ¶nh hëng trùc tiÕp cña m«i trêng.
* Thêng biÕn ph©n biÖt víi ®ét biÕn ë nh÷ng ®iÓm sau:
Thêng biÕn
§ét bi...
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o ®Ò thi chän häc sinh giái cÊp huyÖn
HuyÖn hËu léc N¨m häc 2009 2010
M«n: Sinh häc – Líp 9
Thêi gian lµm bµi: 150 phót
C©u 1: ( 2 ®iÓm): Thêng biÕn lµ g× ? Ph©n biÖt thêng biÕn víi ®ét biÕn.
C©u 2: ( 2 ®iÓm):T¹i sao ®ét biÕn gen thêng cã h¹i cho b¶n th©n sinh vËt, nhÊt lµ ®éng
vËt bËc cao ?
Ngêi ta cã thÓ dù b¸o ®îc sù xuÊt hiÖn cña ®ét biÕn gen kh«ng ? T¹i sao?
C©u 3: ( 2 ®iÓm) :Tr×nh bµy ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a cÊu tróc ADN víi cÊu tróc
ARN ?
C©u 4: ( 1 ®iÓm):V× sao nãi pr«tªin liªn quan ®Õn toµn bé ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo ?
C©u 5: ( 3 ®iÓm):Tõ mét phÐp lai gi÷a hai gièng c©y ngêi ta thu ®îc:
-150 c©y cã th©n cao, h¹t dµi. -151 c©y cã th©n thÊp, h¹t dµi
-149 c©y cã th©n cao, h¹t trßn. -150 c©y cã th©n thÊp, h¹t trßn.
BiÕt hai tÝnh tr¹ng chiÒu cao th©n vµ h×nh d¹ng h¹t di truyÒn ®éc lËp víi nhau, th©n
cao vµ h¹t dµi lµ hai tÝnh tr¹ng tréi.
H·y gi¶i thÝch kÕt qu¶ ®Ó x¸c ®Þnh kiÓu gen vµ kiÓu h×nh cña bè, mÑ vµ lËp s¬ ®å lai.
C©u 6: ( 2 ®iÓm)
a) yÕu tè nµo dÉn ®Õn tÝnh ®a d¹ng vµ ®Æc thï cña ph©n tö ADN ?
b) V× sao tÝnh ®Æc thï vµ æn ®Þnh cña ADN chØ cã tÝnh chÊt t¬ng ®èi ?
c) Cho biÕt:
§o¹n m¹ch gèc ADN gåm 5 bé ba:
- AAT - TAA - AXG – TAG – GXX –
(1) ( 2) (3) (4) (5)
H·y viÕt bé ba thø (3) t¬ng øng trªn mARN.
C©u 7: (3 ®iÓm)
1)Trong mét trai nu«i c¸ khi thu ho¹ch ngêi ta ®îc 1600 c¸ chÐp .
TÝnh sè tÕ bµo sinh tinh vµ tÕ bµo sinh trøng tham gia thô tinh . Cho biÕt hiÖu suÊt thô
tinh cña tinh trïng lµ 50% vµ cña trøng lµ 20%.
2) TÝnh sè giao tö t¹o thµnh trong c¸c trêng hîp sau:
a) 4 tÕ bµo sinh tinh.
b) 8 tÕ bµo sinh trøng.
C©u 8: ( 3 ®iÓm)
Mét ®o¹n ph©n tö ADN dµi 35700 A
0
vµ cã tØ lÖ A/G = 3/2. Do ®ét biÕn ®o¹n ph©n tö
ADN nãi trªn bÞ mÊt ®i mét ®o¹n vµ bÞ gi¶m ®i 2340 liªn kÕt hi®r«. §o¹n mÊt ®i cã tØ
A/ G = 2/ 3.
a. TÝnh tû lÖ phÇn tr¨m vµ sè lîng tõng lo¹i nuclªotit cña ®o¹n ph©n tö ADN tr-
íc vµ sau khi ®ét biÕn.
b. §o¹n ph©n tö ADN cßn l¹i tù nh©n ®«i liªn tiÕp 4 lÇn th× sè lîng tõng lo¹i
nuclª«tit m«i trêng cung cÊp sÏ gi¶m ®i bao nhiªu so víi tríc khi nã bÞ ®ét
biÕn ?
C©u 9: ( 2 ®iÓm)
Bè mÑ cã nhãm m¸u A, ®Î con trai nhãm m¸u A, con g¸i nhãm m¸u O. T×m kiÓu gen
cña nh÷ng ngêi trong gia ®×nh trªn.
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o híng dÉn chÊm ®Ò thi chän
HuyÖn hËu léc häc sinh giái cÊp huyÖn
N¨m häc 2009 2010
M«n: Sinh häc – Líp 9
C©u §¸p ¸n §iÓm
1
* Thêng biÕn lµ nh÷ng biÕn ®æi kiÓu h×nh ph¸t sinh trong ®êi
c¸ thÓ díi ¶nh hëng trùc tiÕp cña m«i trêng.
* Thêng biÕn ph©n biÖt víi ®ét biÕn ë nh÷ng ®iÓm sau:
Thêng biÕn
-Lµ biÕn dÞ kiÓu h×nh nªn
§ét biÕn
-Lµ nh÷ng biÕn ®æi trong c¬
0,5
Đề và đáp án môn sinh học lớp 9 huyện Hậu lộc 2009-2010 - Trang 2
Đề và đáp án môn sinh học lớp 9 huyện Hậu lộc 2009-2010 - Người đăng: letuuyen1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề và đáp án môn sinh học lớp 9 huyện Hậu lộc 2009-2010 9 10 29