Ktl-icon-tai-lieu

Đề và đáp án thi học kì môn đia lý 10

Được đăng lên bởi lena5990
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT SƠN NAM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2011 – 2012
Môn: ĐỊA LÍ (lớp10 cơ bản )Thời gian làm bài:
60 phút( không kể thời gian phát đề )

XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 10
1. Xác định mục đích của đề kiểm tra
Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề của học kì
I Địa lí 10.
a.Về kiến thức:
-Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện
pháp dạy học phân hóa cho phù hợp;
-Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình
giáo dục phổ thông phần nội dung học kì I; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh
hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS.
b.Về kĩ năng:
Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể.
c.Về thái độ:
Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục.
2. Xác định hình thức kiểm tra: Hình thức kiểm tra tự luận
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
Ở đề kiểm tra học kì I, Địa lí 10, chương trình chuẩn các chủ đề và nội dung kiểm tra với số
tiết là: 30 tiết (bằng 100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau:Chương I,II 5 tiết
(16,7%); Chương III,IV 16 tiết (53,3%); Chương V,VI 5 tiết (16,7%); Chương VII 4 tiết
(13,3%) Địa lí nông nghiệp 4 tiết (28,6%). Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với
việc xác định chuẩn quan trọng và những tiết chưa kiểm tra, xây dựng ma trận đề kiểm tra như
sau:

Chủ đề (ND)/mức
độ nhận thức
Bản đồ; Vũ Trụ. Hệ
quả các chuyển
động của Trái Đất
20% TSĐ= 2 Đ
Cấu trúc của Trái
Đất.Các quyển của
lớp vỏ địa lí; Một số
quy luật của lớp vỏ
địa lí
25% TSĐ= 2,5 Đ
Địa lí dân cư; Cơ
cấu nền kinh tế

30% TSĐ=3 Đ
Địa lí nông nghiệp
25% TSĐ=2,5 Đ
TSC:4; TSĐ:10,0=
100%

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Vận dụng vào tỉ lệ bản đồ
tính được khoảng cách
trên thực tế và ngược lại;
Vận dụng kiến thức tính
được giờ ở một số nước
100%= 2 Đ

-Nêu được khái niệm
của một số quyển.
-Trình bày được một
số quy luật địa lí
40% TSĐ=1,0 Đ
Nêu được tình hình
tăng dân số sẽ ảnh
hưởng đến sự phát
triển KT-XH và môi
trường
50% TSĐ=1,5 Đ
Trình bày được vai
trò của ngành nông
nghiệp
100% TSĐ=2,5 Đ
5 Đ= 50% TSĐ

4. Biên soạn đề kiểm tra theo ma trận

Giải thích được
nguyên nhân ảnh
hưởng tới phân bố
các kiểu thảm thực
vật và đất theo vĩ độ
60% TSĐ=1,5 Đ
-Vận dụng kiến thức vẽ
được biểu đồ và nhận xét.
-Vận dụng kiến thức để
tính được gia tăng dân số
tự nhiên của các nước.
50% TSĐ...
SỞ GD & ĐT TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT SƠN NAM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2011 – 2012
Môn: ĐỊA LÍ (lớp10 cơ bản )Thời gian làm bài:
60 phút( không kể thời gian phát đề )
XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 10
1. Xác định mục đích của đề kiểm tra
Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề của học kì
I Địa lí 10.
a.Về kiến thức:
-Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện
pháp dạy học phân hóa cho phù hợp;
-Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình
giáo dục phổ thông phần nội dung học I; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh
hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS.
b.Về kĩ năng:
Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể.
c.Về ti độ:
Thu thập tng tin phản hồi để điu chỉnh q tnh dạy học và quản lí giáo dục.
2. Xác định hình thức kiểm tra: Hình thức kiểm tra tự luận
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
đề kiểm tra học I, Địa 10, chương trình chuẩn các chủ đề nội dung kiểm tra với số
tiết là: 30 tiết (bằng 100%), phân phối cho các chủ đề nội dung như sau:Chương I,II 5 tiết
(16,7%); Chương III,IV 16 tiết (53,3%); Chương V,VI 5 tiết (16,7%); Chương VII 4 tiết
(13,3%) Địa nông nghiệp 4 tiết (28,6%). Trên sở phân phối số tiết ntrên, kết hợp với
việc xác định chuẩn quan trọng và những tiết chưa kiểm tra, xây dựng ma trận đề kiểm tra như
sau:
Đề và đáp án thi học kì môn đia lý 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề và đáp án thi học kì môn đia lý 10 - Người đăng: lena5990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề và đáp án thi học kì môn đia lý 10 9 10 878