Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý ngành thương mại

Được đăng lên bởi phuong-anh-le
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÀNH THƯƠNG MẠI

1.Một số khái niệm cơ bản
 Hàng hóa
 Vật ngang giá
 Thị trường, quy luật cung- cầu
 Cán cân thương mại

1.Một số khái niệm cơ bản
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
ĐƯỢC TRAO ĐỔI

BÊN MUA

Thị trường

BÊN BÁN

VẬT NGANG GIÁ
(TIỀN, VÀNG…)

Dựa vào sơ đồ trên hãy trình bày khái niệm về
hàng hoá, vật ngang giá, thị trường?

Hàng hóa là gì?
 Là những vật phẩm làm ra để bán trên thị
trường,(bao gồm tất cả những vật phẩm
tiêu dùng, vật tư, máy móc, các tác phẩm
nghệ thuật, các bằng phát minh sáng chế,
các loại dịch vụ, kể cả tài nguyên, sức lao
động…)
 Hàng hóa có giá trị sử dụng và giá trị trao
đổi

Vật ngang giá là gì?
 Là vật để đo giá trị của hàng hóa và dịch
vụ.
 Vật ngang giá có thể là lương thực, thực
phẩm, kim loại quý như: bạc, đồng,
vàng…
 Vật ngang giá hiện đại là tiền.

Khái niệm về thị trường
 Thị trường là nơi diễn ra hoạt động trao đổi hàng
hoá và dịch vụ giữa người mua và người bán
 Quy luật cung -cầu là gì?
 Thị trường hoạt động theo quy luật cung- cầu:

 Khi cung>cầu: Hàng hoá trên thị trường dư thừa, giá
cả giảm.
 Khi cung<cầu: Hàng hoá trên thị trường khan hiếm,
giá cả tăng
 Khi cung= cầu: Thị trường ổn định

 Quy luật cung- cầu quy định giá cả trong nền

kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, tuy nhiên
trong thực tế, nhiều trường hợp các chính phủ
đã can thiệp làm hạn chế quy luật này

Bảng giá trị xuất nhập khẩu của một số nước năm 2004 (tỉ USD)

TT

Nước

Tổng Số

XK

NK

1

Hoa Kỳ

2345,4

819,0

1526,4

2
3

CHLB Đức
Nhật Bản

1632,3
1020,0

914,8
565,6

717,5
454,5

4

Pháp

915,1

451,0

464,1

5

Anh

807,6

345,6

462,0

6

Canađa

597,8

322,0

275,8

7 T.Quốc+HK

1693,3

858,9

834,4

8

695,0

346,0

349,0

Italia

Cán Cân XNK

Sử dụng bảng số liệu để khái niệm
về cán cân xuất nhập khẩu?

Bảng giá trị xuất nhập khẩu của một số nước năm 2004 (tỉ USD)

TT

Nước

Tổng Số

XK

NK

Cán Cân XNK

1

Hoa Kỳ

2345,4

819,0

1526,4

-707,4

2
3

CHLB Đức
Nhật Bản

1632,3
1020,0

914,8
565,6

717,5
454,5

+197,3
+111,0

4

Pháp

915,1

451,0

464,1

-13,1

5

Anh

807,6

345,6

462,0

-116,4

6

Canađa

597,8

322,0

275,8

+46,2

7 T.Quốc+HK

1693,3

858,9

834,4

+24,5

8

695,0

346,0

349,0

-3,0

Italia

Cán cân xuất nhập khẩu là gì?
 Là hiệu số giữa giá trị xuất khẩu (kim ngạch
xuất khẩu) và giá trị nhập khẩu (kim ngạch
nhập khẩu) .
 Nếu giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn nhập
khẩu thì gọi là xuất siêu.
 Nếu giá trị hàng xuất khẩu nhỏ hơn nhập
khẩu thì gọi là nhập siêu.

2. Vai trò của ngành thương mại
Sản xuất ...