Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN – ĐIỆN ĐỘNG HỌC (404709)

Được đăng lên bởi tranduckien1123
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Bài báo cáo thí nghiệm số 1
Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM
Chương trình KS CLC Việt – Pháp

ĐIỆN – ĐIỆN ĐỘNG HỌC (404709)
Bài Báo Cáo Thí nghiệm số 1
ĐO ĐIỆN DÙNG DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG
ĐO GIÁ TRỊ NỀN DC VÀ HIỆU DỤNG
ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC PHÉP ĐO
CÁC PHÉP ĐO TỔNG TRỞ THÔNG DỤNG
Nhóm thí nghiệm số : E07
Họ và tên SV
1. Trần Hữu Vĩnh Gia
2. Trần Đức Kiên

MSSV
G0700598
40901305

A. TIẾN TRÌNH LÀM BÀI THÍ NGIỆM
 Nộp bản chuẩn bị lúc : 12h30 ngày 15/03/2014

:

+ Nhận xét của CBHD về phần chuẩn bị : 1,5
 Buổi làm TN chính : từ 12h30 đến 16h ngày 15/03/2014

° Làm tiếp, bổ sung : có
° Hoàn tất ngày : 30/03/2014
 Các vấn đề gặp phải trong khi làm thí nghiệm : Khi thực hiện đo dải thông ,với trường
hợp tần số đủ lớn không gặp vấn đề gì nhưng với tần số nhỏ (từ 2Hz-5Hz) cả máy đo đa
năng và dao động ký đều nhảy số liệu nên rất khó xác định tần số chính xác.
 CB đã ký duyệt kết quả hoàn tất : Ngày 30/03/2014
+ Họ tên CB : Dương Điền Thu
 Nộp báo cáo (bản in) : Ngày 25/04/2014.
B.

NỘI DUNG THÍ NGHIỆM :

I. QUAN SÁT, ĐO ĐIỆN ÁP TRÊN MÀN HÌNH DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO

ĐA NĂNG :
Ta sử dụng các thiết bị đo bao gồm : máy phát điện áp (GBF), dao động ký (OX)
METRIX 8050 và máy đo đa năng (VOM).Để sử dụng dao động ký đọc các thông số của tín
hiệu vào ta nối máy phát điện áp và dao động ký.Để đọc giá trị trên máy đo đa năng ta mắc 3
thiết bị song song nhau để vẫn quan sát được tín hiệu trên dao động ký.
Phát điện áp e ( t )=E 0+ E m cos(2 πft) từ GBF, với E = 1(V), E = 2(V), f = 1 (kHz).
0

m

Với các công thức đã chúng minh trong bản chuẩn bị ta ghi các giá trị E0, ERMS, ETRMS lý
thuyết vào bảng số liệu, sau đó ta đo E , E , E
tín hiệu hình sin e(t) = 1+ 2cos(2000 π t).
0

Nhóm E07

RMS

TRMS

Trang 1

Bài báo cáo thí nghiệm số 1
Khởi động thiết bị.
Hiệu chỉnh GND của OX về đường 0.
Phát sóng hình sin với các thông số như trên từ GBF.
Để OX ở chế độ DC,đo Vavg và dùng VOM ở chế độ đo một chiều đo điện áp.Giá trị
đo được tương ứng EDC.
 Vẫn để OX ở chế độ DC,đo VRMS và dùng VOM ở chế độ xoay chiều,bật nút AC+DC
đo điện áp.Giá trị đo được ứng với ERMS.
 Chuyển OX sang chế độ AC,đo VRMS và dùng VOM ở chế độ xoay chiều,tắt nút
AC+DC đo điện áp.Giá trị đo được ứng với ETRMS.
Ta vừa đo xong các giá trị điện áp của sóng hình sin, chuyển GBF sang xung vuông và
tam giác (lưu ý khi chuyển dạng sóng khác nên hiệu chỉnh lại biên độ cho chính xác), tiến hành
đo tương tự.
Tín hiệu vuông :
1

,kT  t  (k+ )T
 0
2
s(t)= 
(k  Z)
1
 4
,(k+ )T  k  (...
Bài báo cáo thí nghiệm số 1

Chương trnh KS CLC Vit – Php
ĐIỆN – ĐIỆN ĐỘNG HỌC (404709)
   !
ĐO ĐIỆN DÙNG DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG
ĐO GIÁ TRỊ NỀN DC VÀ HIỆU DỤNG
ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC PHÉP ĐO
CÁC PHÉP ĐO TỔNG TRỞ THÔNG DỤNG
Nhóm thí nghim số : E07
Họ và tên SV MSSV
1. Trần Hữu Vĩnh Gia G0700598
2. Trần Đức Kiên 40901305
A. "#$%&$'((")$"*:
Nộp bản chuẩn bị lúc : 12h30 ngày 15/03/2014
+ Nhận xét của CBHD về phần chuẩn bị : 1,5
Buổi làm TN chính : từ 12h30 đến 16h ngày 15/03/2014
° Làm tiếp, bổ sung : có
° Hoàn tất ngày : 30/03/2014
Các vấn đề gặp phải trong khi làm thí nghiệm : Khi thực hiện đo dải thông ,với trường
hợp tần số đủ lớn không gặp vấn đề gì nhưng với tần số nhỏ (từ 2Hz-5Hz) cả máy đo đa
năng và dao động ký đều nhảy số liệu nên rất khó xác định tần số chính xác.
CB đã ký duyệt kết quả hoàn tất : Ngày 30/03/2014
+ Họ tên CB : Dương Điền Thu
Nộp báo cáo (bản in) : Ngày 25/04/2014.
B. $+",-$)$"*:
I. -.$/012"*$03%4$($&$,.2+$567(082
.$9$:
Ta sử dụng các thiết bị đo bao gồm : máy phát điện áp (GBF), dao động ký (OX)
METRIX 8050 và máy đo đa năng (VOM).Để sử dụng dao động ký đọc các thông số của tín
hiệu vào ta nối máy phát điện áp và dao động ký.Để đọc giá trị trên máy đo đa năng ta mắc 3
thiết bị song song nhau để vẫn quan sát được tín hiệu trên dao động ký.
Phát điện áp
e
(
t
)
=E
0
+E
m
cos(2 πft)
từ GBF, với E
0
= 1(V), E
m
= 2(V), f = 1 (kHz).
Với các công thức đã chúng minh trong bản chuẩn bị ta ghi các giá trị E
0
, E
RMS
, E
TRMS
thuyết vào bảng số liệu, sau đó ta đo E
0
, E
RMS
, E
TRMS
tín hiệu hình sin e(t) = 1+ 2cos(2000
π
t).
Nhóm E07 Trang 1
ĐIỆN – ĐIỆN ĐỘNG HỌC (404709) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN – ĐIỆN ĐỘNG HỌC (404709) - Người đăng: tranduckien1123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐIỆN – ĐIỆN ĐỘNG HỌC (404709) 9 10 451