Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN HOÁ CHƯƠNG 1

Được đăng lên bởi huongnguyen060866
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
25/01/2015

Chương 1
DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LY :
CẤU TRÚC & TÍNH CHẤT

GV: TS MAI THỊ HẢI HÀ

Thành phần của dung dịch điện ly
 Chất tan : hợp chất liên kết ion/cộng hóa trị có cực
 Dung môi : hợp chất phân cực
 Chất tan phân ly một phần/hoàn toàn thành ion với độ điện ly 
 Các hạt trong dd điện ly gồm :
ion chất tan, phân tử chất tan chưa bị phân ly, phân tử dung môi

+

_

+

_

Các phần tử đều mang điện tích

Lực tương tác tĩnh điện Coulomb : ion-ion, ion-dung môi, dung môi-dung môi
25-Jan-15

TS. MTH H

2

1

25/01/2015

Cấu trúc của dung dịch điện ly
Lực tương tác tĩnh điện Coulomb giữa các tiểu phân làm cho :
 Các ion phân bố có trật tự (không chuyển động tự do như ở trạng thái khí).
Chuyển động của các ion đều chịu ảnh hưởng bởi điện trường của các ion khác
xung quanh.
 Mỗi ion được bao quanh bởi một số phân tử dung môi : sự solvat hóa
 Khi các ion ở đủ gần nhau (trong dung dịch nồng độ đủ lớn) : có sự liên hợp ion
(được thừa nhận bằng pp phổ cộng hưởng từ hạt nhân/electron)

25-Jan-15

3

TS. MTH H

Tương tác ion – dung môi : sự solvat hóa

Phân tử H2O gần ion liên kết
tĩnh điện chặt với ion
Lớp vỏ hydrat sơ cấp

H2O trong lớp vỏ hidrat mất khả
năng quay
Hằng số điện môi của nước
giảm mạnh ở khu vực gần ion

25-Jan-15

TS. MTH H

4

2

25/01/2015

Tương tác ion – ion : sự liên hợp ion
 Khi nồng độ ion đủ lớn : các cation và anion
tương tác tĩnh điện mạnh tạo thành cặp 2, 3
hay nhiều hơn ion : C+A-C+, A-C+C+A-.

 Sự tạo cặp ion xảy ra dễ dàng hơn trong dung
môi có hằng số điện môi  thấp (<5):
 H2O (=80) : cặp K+Cl- ít được quan sát thấy
 Methanol (= 33) : 32% KCl hiện diện dưới
dạng cặp K+Cl- (với KCl ở nồng độ 0,1
mol/dm3)

25-Jan-15

TS. MTH H

5

Mẫu dd điện ly cũ - Mẫu của Arrhenius (1887)
 Các ion phân bố hỗn loạn (như ở trạng thái khí).
 Các lực tương tác giữa ion – dung môi & ion – ion bằng 0.
 Dung dịch xử sự như hỗn hợp khí lý tưởng, có các tính chất :

 tsôi, tkết tinh, áp suất thẩm thấu của dung dịch tỉ lệ với số hạt chất tan :
ts = iKsm (i = hệ số đẳng trương, m=nồng độ molan)
 Hằng số cân bằng điện ly không thay đổi theo nồng độ chất điện ly :
K=

Ck2
1–

Ck : nồng độ ban đầu của chất điện ly
 : độ điện ly

 Hóa thế của cấu tử i trong dung dịch : i = oi + kTlnCi với Ci là nồng độ
Mẫu Arrhenius nghiệm đúng cho dung dịch  loãng của chất điện ly yếu ở đó
các tương tác giữa ion, phân tử dung môi có thể bỏ qua
25-Jan-15

TS. MTH H

6

3

25/01/2015

Mẫu dd điện ly - Thuyết Debye – Huckel (1923)
Các tiểu p...
25/01/2015
1
GV: TS MAI THỊ HẢI HÀ
Chương 1
DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LY :
CẤU TRÚC & TÍNH CHẤT
Thành phần của dung dịch điện ly
Chất tan : hợp chất liên kết ion/cộng hóa trị cực
Dung môi : hợp chất phân cực
Chất tan phân ly một phần/hoàn toàn thành ion với độ điện ly
Các hạt trong dd điện ly gồm :
ion chất tan, phân tử chất tan chưa bị phân ly, phân tử dung môi
25-Jan-15
TS. MTHH
2
+
_
_
+
Lực tương tác tĩnh điện Coulomb : ion-ion, ion-dung môi, dung môi-dung môi
Các phần tử đều mang điện tích
ĐIỆN HOÁ CHƯƠNG 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN HOÁ CHƯƠNG 1 - Người đăng: huongnguyen060866
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐIỆN HOÁ CHƯƠNG 1 9 10 290