Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4124 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 8

ĐIỆN HÓA HỌC

OXH1 + KH2
+2

⇌ KH1 + OXH2

0

0

+2

Cu2+ (dd) + Zn(r) ⇌ Cu(r) + Zn2+ (dd)
Chất oxyhoá

Chất khử

Chất bị khử

Chất bị oxyhoá

Quá trình khử

Dạng OXHlh có tính OXH↑
Dạng KHlh có tính khử ↓

Cu 2+ + 2e- ⇌Cu

OXH1 + ne ⇌ KH1

Điện cực : Catod
Quá trình oxyhoá
Điện cực : Anod

Zn - 2e- ⇌ Zn2+

KH2 - ne ⇌ OXH2

Các loại phản ứng oxyhoá khử
Phản ứng giữa chất OXH khác chất KH
2Ag+(dd) + Cu ⇌
2Ag + Cu2+
Phản ứng oxyhoá khử nội phân tử
AgNO3 (r) ⇌ Ag (r) + NO (k) + O2(k)
Phản ứng tự oxyhoá khử (pư dị phân )
Cl2 (k) + H2O (l) ⇌ HClO (dd) + HCl (dd)

Cân bằng phản ứng oxy hóa - khử.
khử
Nguyên tắc chung:

Bảo toàn: điện tích , điện tử, nguyên tử.
Nếu dạng KH và dạng OXH có số oxy khác nhau sẽ có
sự tham gia của môi trường
Môi trường axit : dư oxy + 2H+ = thiếu oxy + H2O
Môi trường kiềm : dư oxy + H2O = thiếu oxy + 2OHMôi trường trung tính: dư oxy + H2O = thiếu oxy + 2OHthiếu oxy + H2O = dư oxy + 2H+

Cách tiến hành phản ứng oxyhoá khử
Trực tiếp - chất OXH tiếp xúc KH
Hoá năng pư → nhiệt năng
Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu 2+(aq) + 2Ag(s)

Gián tiếp – chất OXH không
tiếp xúc trực tiếp với chất KH
Hóa năng pư → điện năng

∆G < 0

Thế điện cực
Điện cực kim loại M|Mn+(dd)
Mn+(dd)+ne ⇌ M(r)

∆G = -neNA ϕ = - nFϕ
ϕ- thế điện cực – thế khử
ϕ càng dương → M có tính oxy hoá càng mạnh

_ +

- +

→ M có tính khử càng yếu

_ +

- +

_ +

- +

n+

ϕ càng âm M →Mn+ có tính oxyhoá càng yếu
2+
→M có tính khử càng mạnh
Zn2+/Zn Cu /Cu
ϕ 0(Zn2+/Zn) < ϕ0 (Cu2+/Cu)
0
0

∆G = - nFϕ
ϕ0 - thế điện cực tiêu chuẩn
– thế khử chuẩn

Mật độ e trên thanh Zn
nhiều hơn thanh đồng

CÁC LOẠI ĐIỆN CỰC
a. Điện cực kim loại.
Zn  2+(dd)
Zn

Zn2+(dd) +2e ⇌ Zn

b. Điện cực kim loại phủ muối
Ag
AgCl  -(dd)
Cl
AgCl +1e ⇌ Ag + Cl-(dd)

c. Điện cực khí
Pt  2  + (dd)
H H

2H+(dd) +2e ⇌ H2

d. Điện cực oxy hóa - khử.
Pt  Fe2+(dd), Fe3+dd)
Fe3+(dd) +1e ⇌ Fe2+(dd)

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG NGUYÊN TỐ GANVANIC
Mật độ e
trên thanh
Zn nhiều
hơn thanh
đồng

Zn2+

Zn2+ (dd) +2e ⇌ Zn
←

SO42-

ϕ0(Zn2+/Zn) < ϕ0(Cu2+/Cu)
e → Zn sang Cu

Cu2+(dd) +2e ⇌ Cu
→

Zn + Cu2+ (dd) = Zn2+ (dd) + Cu

KÝ HIỆU NGUYÊN TỐ GANVANIC
Zn -2e → Zn2+(dd)
Quá trình oxyhoá

Anod (-)

Cu2+(dd) +2e → Cu
Quá trình khử

Catod(+)

(-) Zn | Zn2+ (dd) || Cu2+(dd) | Cu (+)

(-) M1| M1n+(dd)|| M2n+(dd)| M2 (+)
ϕ- < ϕ +

Epin = ϕ+ - ϕ - = ϕCu - ϕZn

Điện cực Hydro tiêu chuẩn
Pt | H2 | H+(dd)
ϕ0H+/ H2 = 0 ; [H+] =1mol/l
PH2 =1atm

Cách xác định thế điện cực
Thế điện cực của một điện cực bất kỳ bằng thế
hiệu của nó so v...
Chương 8
Chương 8
ĐIỆN HÓA HỌC
ĐIỆN HÓA HỌC
ĐIỆN HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN HÓA HỌC - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐIỆN HÓA HỌC 9 10 937