Ktl-icon-tai-lieu

Điện thế - hiệu điện thế

Được đăng lên bởi vatliphuluong1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Soạn: 3.9.2014
Giảng:9.9.2014
Tieát 8 . ÑIEÄN THEÁ. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
- Trình baøy ñöôïc yù nghóa, ñònh nghóa, ñôn vò, ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá vaø hieäu ñieän theá.
- Neâu ñöôïc moái lieân heä giöõa hieäu ñieän theå vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng.
- Bieát ñöôïc caáu taïo cuûa tónh ñieän keá.
2. Kó naêng
- Giaûi Baøi tính ñieän theá vaø hieäu ñieän theá.
- So saùnh ñöôïc caùc vò trí coù ñieän theá cao vaø ñieän theá thaáp trong ñieän tröôøng.
GV tích hợp BVMT
II. CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân
- Ñoïc SGK vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ coù kieán thöùc gì veà hieäu ñieän theá.
- Thöôùc keû, phaán maøu.
- Chuaån bò phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh
Ñoïc laïi SGK vaät lyù 7 vaø vaät lyù 9 veà hieäu ñieän theá.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñaëc ñieåm coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi ñieän tích di chuyeån.
Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän theá.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi coâng
thöùc tính theá naêng cuûa ñieän tích q
taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng.
Ñöa ra khaùi nieäm.
Neâu ñònh nghóa ñieän theá.

Neâu ñôn vò ñieän theá.
Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm
cuûa ñieän theá.
Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung cô baûn
I. Ñieän theá

Neâu coâng thöùc.
Ghi nhaän khaùi nieäm.
Ghi nhaän khaùi nieäm.

Ghi nhaän ñôn vò.
Neâu ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá.
Thöïc hieän C1.

1. Khaùi nieäm ñieän theá
Ñieän theá taïi moät ñieåm trong ñieän tröôøng
ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông
dieän taïo ra theá naêng cuûa ñieän tích.
2. Ñònh nghóa
Ñieän theá taïi moät ñieåm M trong ñieän
tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñieän
tröôøng veà phöông dieän taïo ra theá naêng
khi ñaët taïi ñoù moät ñieän tích q. Noù ñöôïc
xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa coâng cuûa
löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích q khi q di
chuyeån töø M ra xa voâ cöïc vaø ñoä lôùn cuûa q

AM
VM =
Ñôn vò ñieän theá q laø voân (V).

3. Ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá
Ñieän theá laø ñaïi löôïng ñaïi soá. Thöôøng
choïn ñieän theá cuûa ñaùt hoaëc moät ñieåm ôû
voâ cöïc laøm moác (baèng 0).

Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu khaùi nieäm hieäu ñieän theá.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Neâu ñònh nghóa hieäu ñieän theá.

Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñôn vò
hieäu ñieän theá.
Giôùi thieäu tónh ñieän keá.

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi nhaän khaùi nieäm.

1. Ñònh nghóa

Neâu ñôn vò hieäu ñieän theá.

Quan saùt, moâ taû tónh ñieän keá.

GV tích hợp BVMT
Höôùng daãn hoïc sinh xaây döïng
moái lieân ...
Soạn: 3.9.2014
Giảng:9.9.2014
Tieát 8 . ÑIEÄN THEÁ. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
- Trình baøy ñöôïc yù nghóa, ñònh nghóa, ñôn vò, ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá vaø hieäu ñieän theá.
- Neâu ñöôïc moái lieân heä giöõa hieäu ñieän theå vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng.
- Bieát ñöôïc caáu taïo cuûa tónh ñieän keá.
2. Kó naêng
- Giaûi Baøi tính ñieän theá vaø hieäu ñieän theá.
- So saùnh ñöôïc caùc vò trí coù ñieän theá cao vaø ñieän theá thaáp trong ñieän tröôøng.
GV tích hợp BVMT
II. CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân
- Ñoïc SGK vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ coù kieán thöùc gì veà hieäu ñieän theá.
- Thöôùc keû, phaán maøu.
- Chuaån bò phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh
Ñoïc laïi SGK vaät lyù 7 vaø vaät lyù 9 veà hieäu ñieän theá.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñaëc ñieåm coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi ñieän tích di chuyeån.
Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän theá.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn
Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi coâng
thöùc tính theá naêng cuûa ñieän tích q
taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng.
Ñöa ra khaùi nieäm.
Neâu ñònh nghóa ñieän theá.
Neâu ñôn vò ñieän theá.
Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm
cuûa ñieän theá.
Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.
Neâu coâng thöùc.
Ghi nhaän khaùi nieäm.
Ghi nhaän khaùi nieäm.
Ghi nhaän ñôn vò.
Neâu ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá.
Thöïc hieän C1.
I. Ñieän theá
1. Khaùi nieäm ñieän theá
Ñieän theá taïi moät ñieåm trong ñieän tröôøng
ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông
dieän taïo ra theá naêng cuûa ñieän tích.
2. Ñònh nghóa
Ñieän theá taïi moät ñieåm M trong ñieän
tröôøng laø ñaïi ôïng ñaëc tröng cho ñieän
tröôøng v phöông dieän taïo ra theá naêng
khi ñaët taïi ñ moät ñieän tích q. Noù ñöôïc
xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa coâng cuûa
löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích q khi q di
chuyeån töø M ra xa voâ cöïc vaø ñoä lôùn cuûa q
V
M
=
Ñôn ñieän theá laø voân (V).
q
A
M
Điện thế - hiệu điện thế - Trang 2
Điện thế - hiệu điện thế - Người đăng: vatliphuluong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Điện thế - hiệu điện thế 9 10 691