Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN TỬ SỐ

Được đăng lên bởi Nguyễn Gia Tiến
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ðề cương ôn thi môn ðiện tử số hệ Trung cấp, Cao ñẳng và ðại học.

Trường ðH Công Nghiệp TP.HCM
Khoa Công nghệ ðiện Tử
Bộ môn ðiện Tử Công Nghiệp

ðỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ðIỆN TỬ SỐ
(HỆ TRUNG CẤP, CAO ðẲNG & ðẠI HỌC)
Ngày cập nhật: 06/06/2008
Số câu: 424
CHƯƠNG 1 : HỆ THỐNG SỐ ðẾM
1. Số bát phân tương ñương của số nhị phân 110100.11 là:
a. 64.6
b. 64.3
c. 34.6
d. 34.3
2. Số thập phân tương ñương của số nhị phân 110100.11 là:
a. 64.6
b. 52.75
c. 34.3
d. 34.6
3. Số thập lục phân tương ñương của số nhị phân 110100.11 là:
a. 64.6
b. 64.3
c. 34.C
d. 34.3
4. Số nhị phân tương ñương của số bát phân 75.3 là:
a. 01110101.0011
b. 101111.011
c. 111101.110
d. 111101.011
5. Số thập phân tương ñương của số bát phân 75.3 là:
a. 61.375
b. 61.75
c. 47.375
d. 47.75
6. Số thập lục phân tương ñương của số bát phân 75.3 là:
a. 3D.3
b. 3D.6
c. CD.6
d. CD.3
7. Số nhị phân tương ñương của số thập phân 25.375 là:
a. 10011.011 b. 10011.11
c. 11001.011
d. 11001.11
8. Số bát phân tương ñương của số thập phân 25.375 là:
a. 23.6
b. 23.3
c. 31.6
d. 31.3
9. Số thập lục phân tương ñương của số thập phân 25.375 là:
a. 19.6
b. 19.C
c. 13.6
d. 13.C
10. Số BCD8421 tương ñương của số thập phân 29.5 là:
a. 11101.1
b. 00101001.0101
c. 101001.101
d. 00101001.101
11. Số nhị phân tương ñương của số thập lục phân 37.E là:
a. 11111.111
b. 11111.0111
c. 110111.111
d. 110111.0111
12. Số bát phân tương ñương của số thập lục phân 37.E là:
a. 77.7
b. 77.34
c. 67.34
d. 67.7
13. Số thập phân tương ñương của số thập lục phân 37.E là:
a. 55.875 b. 55.4375
c. 31.875
d. 31.4375
14. Số thập phân tương ñương của số BCD 00110010.0100 là:
a. 50.25
b. 32.4
c. 32.1
d. 62.2
15. Mã BCD của số thập phân 251 là:
a. 10 0101 0001
b. 0100 0101 0001
c. 0010 0101 0001
d. 0010 0101 001
16. Mã quá 3 của số thập phân 47 là:
a. 110010
b. 100111
c. 1111010
d. 101111
17. Số thập phân tương ñương của số nhị phân có mã quá ba 01100100 là:
Biên soạn: Bộ môn ðiện tử Công nghiệp

1

ðề cương ôn thi môn ðiện tử số hệ Trung cấp, Cao ñẳng và ðại học.
a. 64
b. 144
c. 100
d. 97
18. Số thập lục phân tương ñương của số nhị phân có mã quá ba 01100100 là:
a. 64
b. 61
c. 100
d. 97
19. Số bát phân tương ñương của số nhị phân có mã quá ba 01100101 là:
a.145
b. 142
c. 101
d. 98
20. Mã Gray tương ñương của số 110010 B là:
a. 111100
b. 101010
c. 101101
d. 101011
21. Mã Gray tương ñương của số nhị phân có mã quá ba 011001 là:
a. 010101
b. 010001
c. 011101
d. 010110
22. Số bù 1 của số nhị phân 1010 là:
a. 0101
b. 1001
c. 1011
d. 0110
23. Số bù 2 của số nhị...
ðề cương ôn thi môn ðiện tử số hệ Trung cấp, Cao ñẳng và ðại học. 1
Biên soạn: Bộ môn ðiện tử Công nghiệp
Trường ðH Công Nghiệp TP.HCM
Khoa Công nghệ ðiện Tử
Bộ môn ðiện Tử Công Nghiệp
ðỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ðIỆN TỬ SỐ
(HỆ TRUNG CẤP, CAO ðẲNG & ðẠI HỌC)
Ngày cập nhật: 06/06/2008
Số câu: 424
CHƯƠNG 1 : HỆ THỐNG SỐ ðẾM
1. Số bát phân tương ñương của số nhị phân 110100.11 là:
a. 64.6 b. 64.3 c. 34.6 d. 34.3
2. Số thập phân tương ñương của số nhị phân 110100.11 là:
a. 64.6 b. 52.75 c. 34.3 d. 34.6
3. Số thập lục phân tương ñương của số nhị phân 110100.11 là:
a. 64.6 b. 64.3 c. 34.C d. 34.3
4. Số nhị phân tương ñương của số bát phân 75.3 là:
a. 01110101.0011 b. 101111.011 c. 111101.110 d. 111101.011
5. Số thập phân tương ñương của số bát phân 75.3 là:
a. 61.375 b. 61.75 c. 47.375 d. 47.75
6. Số thập lục phân tương ñương của số bát phân 75.3 là:
a. 3D.3 b. 3D.6 c. CD.6 d. CD.3
7. Số nhị phân tương ñương của số thập phân 25.375 là:
a. 10011.011 b. 10011.11 c. 11001.011 d. 11001.11
8. Số bát phân tương ñương của số thập phân 25.375 là:
a. 23.6 b. 23.3 c. 31.6 d. 31.3
9. Số thập lục phân tương ñương của số thập phân 25.375 là:
a. 19.6 b. 19.C c. 13.6 d. 13.C
10. Số BCD8421 tương ñương của số thập phân 29.5 là:
a. 11101.1 b. 00101001.0101 c. 101001.101 d. 00101001.101
11. Số nhị phân tương ñương của số thập lục phân 37.E là:
a. 11111.111 b. 11111.0111 c. 110111.111 d. 110111.0111
12. Số bát phân tương ñương của số thập lục phân 37.E là:
a. 77.7 b. 77.34 c. 67.34 d. 67.7
13. Số thập phân tương ñương của số thập lục phân 37.E là:
a. 55.875 b. 55.4375 c. 31.875 d. 31.4375
14. Số thập phân tương ñương của số BCD 00110010.0100 là:
a. 50.25 b. 32.4 c. 32.1 d. 62.2
15. Mã BCD của số thập phân 251 là:
a. 10 0101 0001 b. 0100 0101 0001 c. 0010 0101 0001 d. 0010 0101 001
16. Mã quá 3 của số thập phân 47 là:
a. 110010 b. 100111 c. 1111010 d. 101111
17. Số thập phân tương ñương của số nhị phân có mã quá ba 01100100 là:
ĐIỆN TỬ SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN TỬ SỐ - Người đăng: Nguyễn Gia Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐIỆN TỬ SỐ 9 10 715