Ktl-icon-tai-lieu

Diễn văn khai mạc

Được đăng lên bởi Thanh Hoa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 46 lần   |   Lượt tải: 0 lần
diÔn v¨n khai m¹c
Giao lu phßng chèng tai n¹n th¬ng tÝch
KÝnh tha ®ång chÝ ..............................................................
KÝnh tha c¸c quý ®¹i biÓu, c¸c thÇy gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n
mÕn!
Tríc ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña héi hiÖn ®¹i, n¾m b¾t ®îc th«ng tin,
n¨ng sèng vµ tù b¶o b¶n th©n ®iÒu cèt yÕu ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. Ch¬ng tr×nh Giao
lu Phßng chèng Tai n¹n th¬ng tÝch mét ho¹t ®éng thiÕt thùc, mét s©n ch¬i Ých nh»m
cung cÊp cho c¸c em häc sinh th©n yªu cña chóng ta nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, n¨ng
thùc tÕ, quan träng ®Ó c¸c em thÓ b¶o b¶n th©n, b¶o nh÷ng ngêi xung quanh
m×nh, tr¸nh ®îc nh÷ng ®iÒu rñi ro thÓ gÆp ph¶i trong cuéc sèng, trong häc tËp, sinh
ho¹t, vui ch¬i,.... §©y còng dÞp ®Ó c¸c em ®îc nãi lªn suy nghÜ, ®îc thÓ hiÖn kn¨ng
øng xö linh ho¹t cña m×nh tríc nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n, nguy hiÓm.
Víi ý nghÜa ®ã, thay t Ban chøc, t«i xin tuyªn khai c ch¬ng tr×nh Giao
lu “ Phßng chèng tai n¹n th¬ng tÝch” cña trêng TiÓu häc Quúnh Mai ngµy h«m nay.
KÝnh chóc c¸c quý ®¹i biÓu, c¸c thÇy gi¸o, c¸c bÆc CMHS, c¸c em HS lu«n
m¹nh khoÎ, b×nh an. Chóc buæi giao lu thµnh c«ng tèt ®Ñp.
Xin tr©n träng c¶m ¬n!
Diễn văn khai mạc - Người đăng: Thanh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Diễn văn khai mạc 9 10 894