Ktl-icon-tai-lieu

Diesel sinh học từ bã cà phê

Được đăng lên bởi binhtang1992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học 2011:20b 248-255

Trường Đại học Cần Thơ

TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ BÃ CÀ PHÊ
Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Thị Bạch, Ngô Kim Liên,
Phạm Bé Nhị, Hà Thị Kim Quy và Hoàng Thị Mai Lan1

ABSTRACT
Objective of the current work is to study the potential of utilizing waste coffee ground as a
feedstock to produce biodiesel. For this purpose, acid-catalyzed pretreatment of highly
acidic coffee oil (IA = 21.19 mgKOH/g) followed by a standard transesterification
procedure with methanol and potassium methoxide as a catalyst was used to produce
coffee oil methyl esters. The transesterification reaction parameters such as methanol to
oil molar ratio, catalyst concentration, temperature and time have been investigated. The
optimized yield was found to be 74.5%. The quality of the produced biodiesel was
evaluated by the determinations of important properties such as density, kinematic
viscosity, acid value, iodine value, fatty acid composition and the oxidation stability. The
results showed that the produced biodiesel exhibited fuel properties within the limits
prescribed by the latest American Standards for Testing Material (ASTM), European
standards (EN) and Japanese Industrial Standard (JIS). These obtained results
demonstrated the potential of waste coffee ground as an excellent feedstock for biodiesel
production.
Keywords: biodiesel, coffee oil, oxidation stability
Title: Biodiesel from waste coffee ground

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tiềm năng tận dụng bã cà phê làm nguyên liệu
tổng hợp diesel sinh học. Để đạt được mục đích này, quá trình hai giai đoạn gồm este hóa
xúc tác acid và sau đó là transester xúc tác base, đã được thực hiện để tổng hợp diesel
sinh học từ dầu cà phê có chỉ số acid cao (IA = 21,19 mgKOH/g). Những thông số cho
phản ứng transester hóa như tỉ lệ mol methanol/dầu, hàm lượng xúc tác và nhiệt độ phản
ứng đã được tối ưu hóa. Hiệu suất phản ứng điều chế biodiesel dưới những điều kiện tối
ưu này là 74,5%. Chất lượng của diesel sinh học tổng hợp được được đánh giá thông qua
việc xác định những thông số quan trọng như tỷ trọng, độ nhớt động học, chỉ số acid, chỉ
số iod, thành phần acid béo và độ bền oxi hóa. Kết quả cho thấy, diesel sinh học tổng hợp
được thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ (ASTM), Châu Âu (EN) và Nhật Bản
(JIS). Những kết quả này cho thấy rằng bã cà phê là nguồn nguyên liệu đầy tiềm năng để
sản xuất diesel sinh học.
Từ khóa: diesel sinh học, dầu cà phê, độ bền oxi hóa
1...
Tp chí Khoa hc 2011:20b 248-255 Trường Đại hc Cn Thơ
248
TNG HP DIESEL SINH HC T BÃ CÀ PHÊ
Nguyn Văn Đạt, Bùi Th Bu Huê, Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Th Bch, Ngô Kim Liên,
Phm Bé Nh, Hà Th Kim Quy và Hoàng Th Mai Lan
1
ABSTRACT
Objective of the current work is to study the potential of utilizing waste coffee ground as a
feedstock to produce biodiesel. For this purpose, acid-catalyzed pretreatment of highly
acidic coffee oil (IA = 21.19 mgKOH/g) followed by a standard transesterification
procedure with methanol and potassium methoxide as a catalyst was used to produce
coffee oil methyl esters. The transesterification reaction parameters such as methanol to
oil molar ratio, catalyst concentration, temperature and time have been investigated. The
optimized yield was found to be 74.5%. The quality of the produced biodiesel was
evaluated by the determinations of important properties such as density, kinematic
viscosity, acid value, iodine value, fatty acid composition and the oxidation stability. The
results showed that the produced biodiesel exhibited fuel properties within the limits
prescribed by the latest American Standards for Testing Material (ASTM), European
standards (EN) and Japanese Industrial Standard (JIS). These obtained results
demonstrated the potential of waste coffee ground as an excellent feedstock for biodiesel
production.
Keywords: biodiesel, coffee oil, oxidation stability
Title: Biodiesel from waste coffee ground
TÓM TT
Mc tiêu ca nghiên cu này là đánh giá tim năng tn dng bã cà phê làm nguyên liu
tng hp diesel sinh hc. Để đạt được mc đích này, quá trình hai giai đon gm este hóa
xúc tác acid và sau đó là transester xúc tác base, đã được thc hin để tng hp diesel
sinh hc t du cà phê có ch s acid cao (IA = 21,19 mgKOH/g). Nhng thông s cho
phn ng transester hóa như t l mol methanol/du, hàm lượng xúc tác và nhit độ phn
ng đã đượ
c ti ưu hóa. Hiu sut phn ng điu chế biodiesel dưới nhng điu kin ti
ưu này là 74,5%. Cht lượng ca diesel sinh hc tng hp được được đánh giá thông qua
vic xác định nhng thông s quan trng như t trng, độ nht động hc, ch s acid, ch
s iod, thành phn acid béo và độ bn oxi hóa. Kết qu cho thy, diesel sinh hc tng h
p
được tha mãn các tiêu chun cht lượng ca M (ASTM), Châu Âu (EN) và Nht Bn
(JIS). Nhng kết qu này cho thy rng bã cà phê là ngun nguyên liu đầy tim năng để
sn xut diesel sinh hc.
T khóa: diesel sinh hc, du cà phê, độ bn oxi hóa
1
ĐẶT VN ĐỀ
Biodiesel hay diesel sinh hc là thut ng dùng để ch loi nhiên liu dùng cho
động cơ diesel được sn xut t du thc vt hay m động vt. Thành phn chính
ca biodiesel là các alkyl ester, thông dng nht là methyl ester. Trong nhng năm
gn đây, có rt nhiu nước trên thế gii nghiên cu, s dng và phát trin sn xut
biodiesel để góp phn gii quyết an ninh năng lượng, thay thế ngun nhiên liu hóa
thch
đang cn dn, góp phn đa dng hóa và to ra ngun năng lượng sch làm
1
Khoa KHTN, Trường Đại hc Cn Thơ
Diesel sinh học từ bã cà phê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Diesel sinh học từ bã cà phê - Người đăng: binhtang1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Diesel sinh học từ bã cà phê 9 10 849