Ktl-icon-tai-lieu

Dinh dưỡng học Chương 1

Được đăng lên bởi Trần Quang Thái Duy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DINH DƯỠNG
1.1 Định nghĩa về dinh dưỡng
Dinh dưỡng là chức năng mà các cá thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống,
nghĩa là thực hiện các hoạt động sống như: sinh trưởng, phát triển, vận động. Khoa
học về dinh dưỡng nghiên cứu mối quan hệ giữa các cá thể và thức ăn, chế độ
ăn uống, sinh lý nuôi dưỡng, biến đổi bệnh lý... Thành ngữ “dinh dưỡng và sức khoẻ
cộng đồng” dùng để chỉ mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khoẻ hoặc bệnh
tật trong một phạm vi cộng đồng dân số xác định, với mục đích đấu tranh chống
các bệnh tật do ăn uống không đúng cách. Trong khái luận về dinh dưỡng, mối
liên quan giữa dinh dưỡng với các lãnh vực khác được thể hiện:
Dinh dưỡng với sức khoẻ
Dinh dưỡng với sự sinh trưởng và phát triển
Dinh dưỡng với suy lão
Dinh dưỡng với miễn dịch
Dinh dưỡng với ưu sinh.
1.2 Vài nét về sự phát triển của Khoa học Dinh dưỡng
Hypocrate - danh y thời cổ đã nêu lên vai trò của ăn uống trong việc bảo
vệ sức khoẻ. Trong việc sử dụng ăn uống để trị bệnh, ông đã viết: “thức ăn cho
bệnh nhân phải là một phương tiện để điều trị và trong phương tiện điều trị phải có
chất dinh dưỡng” hoặc “hạn chế và ăn thiếu chất bổ rất nguy hiểm đối với những
người mắc bệnh mãn tính”.
Sidengai - nhà y học người Anh cho rằng “để nhằm mục đích điều trị cũng
như phòng bệnh, trong nhiều bệnh chỉ cần cho ăn những khẩu phần ăn (diet) thích
hợp và sống một đời sống có tổ chức hợp lý”.
A.L. Lavoisier là người đầu tiên trong những năm 1770-1777 đã chứng minh
thức ăn đi vào cơ thể sẽ bị đốt cháy, sử dụng O2, giải phóng CO2 và sinh nhiệt.
Năm 1783 cùng với Laplace và Réamur đã chứng minh trên thực nghiệm hô
hấp là một dạng đốt cháy trong cơ thể và đo lường được lượng oxy tiêu thụ và
1

lượng CO2 thải ra ở người khi lao động, nghĩ ngơi và sau khi ăn. Nghiên cứu của
ông đã đặt cơ sở cho vấn đề tiêu hao năng lượng, giá trị sinh năng lượng của thực
phẩm và các nghiên cứu về chuyển hoá.
Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ sự phát hiện các thành phần cơ bản của thực phẩm,
tổ chức và dịch thể. Công trình của nhà bác học Đức J. Liebig vào giữa thế kỷ
XIX và phát triển bởi Voit, Rubner, Atwater và đã chỉ ra rằng thức ăn chứa ba
nhóm chất hữu cơ cơ bản: protein, carbohydrate, lipid và các chất vô cơ là tro.
Tiếp theo là thời kỳ tìm hiểu vai trò của đạm trong dinh dưỡng phát triển và
phát hiện sự khác nhau về giá trị sinh học của chúng.
Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, công trình của nhà bác học Nga M. Lunin
và nhiều người khác cho biết thêm một số yếu tố dinh dưỡng mà bấy...
1
CHƯƠNG 1
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DINH DƯỠNG
1.1 Định nghĩa về dinh dưỡng
Dinh ỡng chc năng mà các cá thsử dng thc ăn đ duy trì s sống,
nghĩa là thc hiện các hot đng sống như: sinh trưởng, phát trin, vn động. Khoa
hc v dinh ng nghiên cu mối quan h gia c cá th thc ăn, chế đ
ăn ung, sinh lý nuôi dưng, biến đi bnh lý... Thành ngdinh dưng và sc kho
cng đồng ng để chmối quan hgia chế đăn uống và sức khoẻ hoc bệnh
tt trong mt phm vi cộng đng dân số xác đnh, vi mục đích đu tranh chng
c bệnh tật do ăn uống không đúng ch. Trong khái lun về dinh ng, mối
liên quan gia dinh ng vi các lãnh vực khác đưc th hin:
Dinh ng vi sc kho
Dinh ng vi ssinh trưng và phát trin
Dinh ng vi suy lão
Dinh ng vi min dch
Dinh ng vi ưu sinh.
1.2 Vài nét về sự phát triển của Khoa học Dinh dưỡng
Hypocrate - danh y thi cổ đã nêu lên vai trò của ăn uống trong vic bảo
v sc kho. Trong việc s dụng ăn uống để trị bệnh, ông đã viết: “thc ăn cho
bnh nhân phi một phương tin để điu trtrong phương tin điu trphi
cht dinh dưỡng hoc “hn chế ăn thiếu cht b rất nguy him đi với nhng
ngưi mc bnh mãn tính.
Sidengai - nhà y học ngưi Anh cho rằng để nhằm mục đích điều tr cũng
như phòng bệnh, trong nhiu bnh chcần cho ăn nhng khu phn ăn (diet) thích
hợp và sng một đi sống có tchc hp lý.
A.L. Lavoisier ni đu tiên trong nhng m 1770-1777 đã chng minh
thc ăn đi vào cơ th sbị đt cy, s dng O
2
, gii phóng CO
2
và sinh nhit.
m 1783 cùng vi Laplace và Réamur đã chng minh trên thực nghim
hp là một dạng đốt cháy trong th đo lưng đưc ng oxy tiêu th
Dinh dưỡng học Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dinh dưỡng học Chương 1 - Người đăng: Trần Quang Thái Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dinh dưỡng học Chương 1 9 10 308