Ktl-icon-tai-lieu

Đinh lý viets và ứng dụng

Được đăng lên bởi hamintonkelvin-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định lí vi-ét và ứng dụng
Định lí viet thuận :
Nếu phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2thì

Định lí viet đảo :
Nếu ta có hai số u, v có u + v = S và u.v = P thì u và v là nghiệm của phương trình :
X2 – SX + P = 0
Bài tập : Cho phương trình: x2 + mx + 2m – 4 = 0 (1) (x là ẩn số)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của m
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa:
GIẢI.
a) Ta có:
Δ = b2 – 4ac = m2 – 4.1.( 2m – 4) = m2 – 8m + 16
= m2 – 2.4.m + 42 = (m – 4)2 ≥ 0 với mọi m.
=> Δ≥ 0 với mọi m.
=> phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của m
b) theo định lí viet :

Theo đề bài :
<=>
=>
<=>
<=>
<=> m – 2 = 0
<=> m = 2
Vậy : m = 2.
Bài 2:
a) Tìm m để phương trình

2 x 2  2mx  m 2  2  0

có hai nghiệm phân biệt

b) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của nó, tìm GTLN của biểu thức:

A  2 x1 x2  x1  x2  4
Giải:

 ,  m 2  2(m 2  2)   m 2  4 .

a) Ta có:

Phương trình có hai nghiệm khi và chỉ khi:

' 4  m 2  0

 2m2

b) Theo định lý Vi-et ta có :

m2  2
x1  x2  m; x1 x2 
2
Vậy A  2 x1 x2  x1  x2  4  (m  2)(m  3) =   m  2   m  3 ,vì m  (-2;2)
Do đó A  ( m  2)(3  m)   m  m  6  ( m 
2

Vậy GTLN của A là

1 2 25 25
) 

2
4
4

25
1
khi và chỉ khi m  .
2
4

1

Dương Đức Duy

TỌA ĐỘ VÉC TƠ
Bài 1:

Giải

Bài 2:

2

Dương Đức Duy

Giải

Bài 3

Giải

Bài 4

3

Dương Đức Duy

Giải

4

Dương Đức Duy

...
Định lí vi-ét và ứng dụng
Định lí viet thuận :
Nếu phương trình bậc hai có dạng : ax
2
+ bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm phân biệt x
1
, x
2
thì
Định lí viet đảo :
Nếu ta có hai số u, v có u + v = S và u.v = P thì u và v là nghiệm của phương trình :
X
2
– SX + P = 0
Bài tập : Cho phương trình: x
2
+ mx + 2m – 4 = 0 (1) (x là ẩn số)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của m
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa:
GIẢI.
a) Ta có:
Δ = b
2
– 4ac = m
2
– 4.1.( 2m – 4) = m
2
– 8m + 16
= m
2
– 2.4.m + 4
2
= (m – 4)
2
≥ 0 với mọi m.
=> Δ≥ 0 với mọi m.
=> phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của m
b) theo định lí viet :
Theo đề bài :
<=>
=>
<=>
<=>
<=> m – 2 = 0
<=> m = 2
Vậy : m = 2.
Bài 2:
a) Tìm m để phương trình
2 2
2 2 2 0x mx m
có hai nghiệm phân biệt
b) Gọi x
1
; x
2
là hai nghiệm của nó, tìm GTLN của biểu thức:
1 2 1 2
2 4A x x x x
Giải:
a) Ta có:
, 2 2 2
2( 2) 4m m m
.
Phương trình có hai nghiệm khi và chỉ khi:
04'
2
m
22 m
b) Theo định lý Vi-et ta có :
2
1 2 1 2
2
;
2
m
x x m x x
 
Vậy
1 2 1 2
2 4 ( 2)( 3)A x x x x m m
=
m 2 m 3
,vì m
(-2;2)
Do đó
2 2
1 25 25
( 2)(3 ) 6 ( )
2 4 4
A m m m m m  
Vậy GTLN của A là
25
4
khi và chỉ khi
2
1
m
.
Dương Đức Duy
1
Đinh lý viets và ứng dụng - Trang 2
Đinh lý viets và ứng dụng - Người đăng: hamintonkelvin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đinh lý viets và ứng dụng 9 10 609