Ktl-icon-tai-lieu

định thời avr

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1921 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 8:
ĐỊNH THỜI CỦA AVR (Timer/Counter)

8.1. Tổng quan các bộ Timer/Counter trên chip Atmega32
Timer/Counter là các module độc lập với CPU. Chức năng chính của các bộ
Timer/Counter, như tên gọi của chúng, là định thì (tạo ra một khoảng thời gian, đếm
thời gian…) và đếm sự kiện. Trên các chip AVR, các bộ Timer/Counter còn có thêm
chức năng điều chế độ rộng của xung-PWM (Pulse Width Modulation), ở một số dòng
AVR, một số Timer/Counter còn được dùng như các bộ canh chỉnh thời gian
(calibration) trong các ứng dụng thời gian thực. Các bộ Timer/Counter được chia theo
độ rộng thanh ghi chứa giá trị định thời hay giá trị đếm của chúng, cụ thể trên chip
Atmega32 có 2 bộ Timer 8 bit (Timer/Counter0 và Timer/Counter2) và 1 bộ 16 bit
(Timer/Counter1). Chế độ hoạt động và phương pháp điều khiển của từng
Timer/Counter cũng không hoàn toàn giống nhau, ví dụ ở chip Atmega32 có cả hai loại
bộ định thời: 8 bit (Timer0,Timer2), 16 bit (Timer1).
- Loại 8 bit có thể đếm được 256 trạng thái (từ 0 đến (28-1)).
- Loại 16 bit có thể đếm được 65536 trạng thái (từ 0 đến (216-1).
Timer/Counter0: là một bộ định thời, đếm đơn giản với 8 bit. Gọi là đơn giản vì bộ
này chỉ có 2 chế độ hoạt động (mode) so với 4 chế độ của bộ Timer/Counter1. Chế độ
hoạt động của Timer/Counter0 thực chất có thể coi như 2 chế độ nhỏ (và cũng là 2 chức
năng cơ bản) đó là tạo ra một khoảng thời gian và đếm sự kiện. Chú ý là trên các chip
AVR dòng mega sau này chức năng của Timer/Counter0 được nâng lên như các bộ
Timer/Counter1…
Timer/Counter1: là bộ định thời, đếm đa năng 16 bit. Bộ Timer/Counter này có 4
chế độ hoạt động chính. Ngoài các chức năng thông thường, Timer/Counter1 còn được
dùng để tạo ra xung điều rộng PWM dùng cho các mục đích điều khiển. Có thể tạo 2 tín
hiệu PWM độc lập trên các chân OC1A (chân 19) và OC1B (chân 18) bằng
Timer/Counter1. Các bộ Timer/Counter kiểu này được tích hợp thêm khá nhiều trong
các chip AVR sau này, ví dụ Atmega128 có 2 bộ, Atmega2561 có 4 bộ…
Timer/Counter2: là một module 8 bit tương tự như Timer/Counter0

95

Timer/Counter

8bit
Timer/Counter
16bit
Timer/Counter

8bit

8.2. Sử dụng Timer/Counter
Có một số định nghĩa quan trọng mà chúng ta cần nắm bắt trước khi sử dụng các
T/C trong AVR:
•

BOTTOM: là giá trị thấp nhất mà một T/C có thể đạt được, giá trị này luôn là 0.

•

MAX: là giá trị lớn nhất mà một T/C có thể đạt được, giá trị này được quy định
bởi giá trị lớn nhất mà thanh ghi đếm của T/C có thể chứa được. Ví dụ với một
bộ T/C 8 bit thì giá trị MAX luôn là 0...
95
Chương 8:
ĐỊNH THI CA AVR (Timer/Counter)
8.1. Tng quan các b Timer/Counter trên chip Atmega32
Timer/Counter các module độc lp vi CPU. Chc năng chính ca các b
Timer/Counter, như tên gi ca chúng, là định thì (to ra mt khong thi gian, đếm
thi gian…) và đếm s kin. Trên các chip AVR, các b Timer/Counter còn có thêm
chc năng điu chế độ rng ca xung-PWM (Pulse Width Modulation), mt s dòng
AVR, mt s Timer/Counter còn được dùng như các b canh chnh thi gian
(calibration) trong các ng dng thi gian thc. Các b
Timer/Counter được chia theo
độ rng thanh ghi cha giá tr định thi hay giá tr đếm ca chúng, c th trên chip
Atmega32 có 2 b Timer 8 bit (Timer/Counter0 và Timer/Counter2) và 1 b 16 bit
(Timer/Counter1). Chế độ hot động và phương pháp điu khin ca tng
Timer/Counter cũng không hoàn toàn ging nhau, ví d chip Atmega32 có c hai loi
b định thi: 8 bit (Timer0,Timer2), 16 bit (Timer1).
- Loi 8 bit có th đếm được 256 trng thái (t 0 đến (2
8
-1)).
- Loi 16 bit có th đếm được 65536 trng thái (t 0 đến (2
16
-1).
Timer/Counter0: là mt b định thi, đếm đơn gin vi 8 bit. Gi là đơn gin vì b
này ch có 2 chế độ hot động (mode) so vi 4 chế độ ca b Timer/Counter1. Chế độ
hot động ca Timer/Counter0 thc cht có th coi như 2 chế độ nh (và cũng là 2 chc
năng cơ bn) đó là to ra mt khong thi gianđếm s kin. Chú ý là trên các chip
AVR dòng mega sau này ch
c năng ca Timer/Counter0 được nâng lên như các b
Timer/Counter1…
Timer/Counter1: là b định thi, đếm đa năng 16 bit. B Timer/Counter này có 4
chế độ hot động chính. Ngoài các chc năng thông thường, Timer/Counter1 còn được
dùng để to ra xung điu rng PWM dùng cho các mc đích điu khin. Có th to 2 tín
hiu PWM độc lp trên các chân OC1A (chân 19) và OC1B (chân 18) bng
Timer/Counter1. Các b Timer/Counter kiu này được tích hp thêm khá nhiu trong
các chip AVR sau này, ví d Atmega128 có 2 b, Atmega2561 có 4 b
Timer/Counter2
: là mt module 8 bit tương t như Timer/Counter0
định thời avr - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
định thời avr - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
định thời avr 9 10 702