Ktl-icon-tai-lieu

Định thức

Được đăng lên bởi hung-bui-viet
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a b

BÀI 2

c

d

= ad − bc

1

∑

§2: Định Thức

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

1. Với mỗi ma trận vuông A cấp n
 a11
a
21
A=
 ...

an1

a12
a22
...
an 2

a1n 
... a2 n 
... ... 

... an n 
...

tồn tại một số thực được gọi là định thức của
ma trận A, được ký hiệu
a11
a21
det(A); |A|;
...
an1

a12
a22
...
an 2

... a1n
... a2 n
... ...
... an n

∑


§2: Định Thức

Định thức cấp 2:

a11
a21


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

a12
= a11a22 − a12 a21.
a22

Ví dụ:

2 3
= 2.6 − 5.3 = −3.
5 6
3

§2: Định Thức

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Định thức cấp 3:

a11

a12

a13

a21
a31

a22
a32

a23 = (a11a22 a33 + a31a12 a23 + a13a32 a21 )
a33 −(a13a22 a31 + a33a21a12 + a11a32 a23 )

4

§2: Định Thức

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Ví dụ: Tính

1

2

3

2 4 1 = (1.4.6 +3.2.1+3.2.5)
-(3.4.3 +6.2.2 +1.1.5)
3 5 6
=(24+6+30)-(36+24+5)=60-65=-5
5

∑


§2: Định Thức

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Bài tập: Tính

3

1

4

5 −2 0 =[ 3.(-2).7+6.1.0+4.5.(-1) ]
6 −1 7 -[ 4.(-2).6+7.1.5+3.0.(-1) ]
= -62+13= - 49

6

∑


§2: Định Thức

Ví dụ: Tính

22 1 5
−1 4 0
33 66 −2

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

2 1 5
−1 4 0 = -108
3 6 −2

=[2.4.(-2)+1.0.3+5.(-1).6]
-[5.4.3 +2.0.6+1.(-1).(-2)]
=[-16+0-30]-[60+0+2]=-108
7

∑


§2: Định Thức

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Bài tập: Tính

2 4 −1

3 5 6 = −36 + 12 = −24
0 2 −3
3

1 −2

−3 4 0 = -55
1 2 −5
8

∑

§2: Định Thức

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

9

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

§2: Định Thức

Ví dụ: Cho ma trận
 1 4 − 3


A =  5 22 2 11 
(−1)
− 3 6 6 00 

A11 = (−1)1+1 det( M 11 ) =

5
−3
4 5
1+ 3
A13 = (−1) det( M 13 ) = (−1)
−3

A12 = (−1)1+ 2 det( M 12 ) = (−1)3

= −6
1
= −3
0
2
= 36
6
10

∑




§2: Định Thức

Bài tập: Với

Tính

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

 1 4 − 3


A= 5 2 1 
− 3 6 0 

A21 =
A23 =
A33 =
11

∑

§2: Định Thức

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

12

∑

§2: Định Thức

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

13

§2: Định Thức

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Ví dụ: Tính định thức sau:
1

4 −3

5 2
−3 6

i =1

1 = a11 A11 + a12 A12 + a13 A13
0 = 1.(−6) + 4.(−3) + (−3).36
= − 126

1 4 −3 j =3
5 2 1 = a13 A13 + a23 A23 + a33 A33
−3 6 0
14

§2: Định Thức

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Ví dụ: Tính định thức sau:
2
−3
0
5

2 1 0
1 2 1
4 −3 0
0 4 −2

j =4

= a14 A14 + a24 A24 + a34 A34 + a44 A44

2 2

1

2

2

1

= 0. A14 + 1(− 1)6 0 4 − 3 + 0. A34 + (− 2)(− 1)8 − 3 1 2
5 0 4
0 4 −3

= -18-2(-52) = 86
15

§2: Định Thức

∑


Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Ví dụ: Tính định thức sau:
1
4

2 −3 0
−1 5 1

0
−1

2
0

−2 3
6 0

2 −3 0
1 2 0
i= 4
= (−1)(−1)5 −1 5 1 + 6(−1) 7 4 ...
1
BÀI 2
a
a
c d
b
b
d c=
Định thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định thức - Người đăng: hung-bui-viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Định thức 9 10 118