Ktl-icon-tai-lieu

DM 33

Được đăng lên bởi Thắng Hồ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bé x©y dùng
Sè: 1777/BXD –VP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

V/v: C«ng bè ®Þnh møc dù to¸n x©y

dùng c«ng tr×nh – PhÇn l¾p ®Æt hÖ
thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh ; èng vµ
phô tïng èng ; b¶o «n ®êng èng, phô
tïng vµ thiÕt bÞ ; khai th¸c níc ngÇm

Hµ néi, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007

KÝnh göi: - C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ
- Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty nhµ níc
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2003 cña
ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña
Bé X©y dùng.
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña ChÝnh
phñ vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
Bé X©y dùng c«ng bè §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh – PhÇn l¾p
®Æt kÌm theo v¨n b¶n nµy ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan sö dông
vµo viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo híng dÉn t¹i
Th«ng t sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2007 cña Bé X©y dùng híng
dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
N¬i nhËn:
- Nh trªn;
- V¨n phßng Quèc héi;
- Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi;
- V¨n phßng Chñ tÞch níc;
- C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ;
- Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;
- ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao;
- V¨n phßng ChÝnh phñ;
- C¸c Së XD, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng
chuyªn ngµnh;
- C¸c côc, Vô thuéc Bé XD;
- Lu VP, Vô PC, Vô KTTC, ViÖn KTXD, Ph.300.

KT.Bé trëng
Thø trëng
(§· ký)

§inh TiÕn Dòng

...
bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 1777/BXD –VP
V/v: C«ng bè ®Þnh møc dù to¸n x©y
dùng c«ng tr×nh PhÇn l¾p ®Æt hÖ Hµ néi, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007
thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh ; èng vµ
phô tïng èng ; b¶o «n ®êng èng, phô
tïng vµ thiÕt bÞ ; khai th¸c níc ngÇm
KÝnh göi: - C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ
- Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty nhµ níc
C¨n Ng ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 04 m 2003 a
ChÝnh p qui ®Þnh chøc n¨ng, nhm , quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc a
Bé y dùng.
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña ChÝnh
phñ Qu¶n lý chi p ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
X©y dùng c«ng §Þnh møc to¸n x©y dùng c«ng tr×nh PhÇn l¾p
®Æt kÌm theo v¨n b¶n nµy ®Ó c¸c quan, chøc, nh©n liªn quan dông
vµo viÖc lËp qu¶n chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo híng dÉn t¹i
Th«ng t 05/2007/TT-BXD ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2007 cña X©y dùng híng
dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
N¬i nhËn:
- Nh trªn;
- V¨n phßng Quèc héi;
- Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi;
- V¨n phßng Chñ tÞch níc;
- C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ;
- Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;
- ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao;
- V¨n phßng ChÝnh phñ;
- C¸c Së XD, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng
chuyªn ngµnh;
- C¸c côc, Vô thuéc Bé XD;
- Lu VP, Vô PC, Vô KTTC, ViÖn KTXD, Ph.300.
KT.Bé trëng
Thø trëng
(§· ký)
§inh TiÕn Dòng
DM 33 - Người đăng: Thắng Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DM 33 9 10 947