Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chưng cất benzen và axeton

Được đăng lên bởi Tuan Duong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2.1 Cho phản ứng phận huỷ pha khí đồng thể bậc 0: A→2,7R, được thực hiện trong một bình phản ứng
có thể tích không đổi với hỗn hợp ban đầu gồm 80% A và 20% khí trơ, ta có kết quả ở bảng sau:
Thời gian, h 0 1
Áp suất tổng, at 1 1,5
Nếu hỗn hợp ban đầu có áp suất tổng là 10at gồm A nguyên chất không có khí trơ, xác định áp suất tổng
sau 1h.
Nếu ban đầu A có áp suất riêng phần là 1at, khí trơ có áp suất riêng phần ban đầu là 9at. Xác định áp
suất tổng sau 1h.
Giải:
Biểu thức tích phân của phản ứng bậc 0:
CA0 - CA = kt
Ta có phản ứng phan hủy khí là phản ứng đồng thể pha khí nên :
PV/T=Rn →C=P/RT
PA0 - PA = RTkt (k = const)
PA0 ¬- PA = k’t (k’= const)
(với k’ =RTk)
Ta có:
theo định luật Raoult : Pi = Po *xi
Nên với hỗn hợp ban đầu khi t = 0
áp suất tổng là Pto =1at
thì PA0 = 0,8*1=0,8 at và Ptrơ = 0,2*1=0,2 at

Sau t=1h, áp suất tổng :
Pt = 0,8 – a + 2,7a + 0,2 = 1,5
a = 5/17
Khi t=1h, ta có :
PA0 ¬- PA¬ = k’t
0,8 – (0,8 - a) = k’.1
k’ = 5/17
nếu hỗn hợp ban đầu có Pt =10at gồm A nguyên chất
Ta có :
PA0 - PA = k’t
b = k’.1
b = 5/17
Vậy: áp suất tổng sau 1h :
Pt = 10 – b + 2,7b
= 10 + 1,7b

= 10 + 1,7. 5/17
=10,5 at
Nếu PA =1 at và Ptrơ =9at

Ta có:
PA0 - PA = k’t
c = k’.1
c = 5/17
Vậy: áp suất tổng sau 1h:
P¬t = 1-c + 2,7c + 9
Pt = 10 + 1,7c
= 10 + 1,7.5/17
= 10,5 (at)

...
2.1 Cho phản ứng phận huỷ pha khí đồng thể bậc 0: A2,7R, được thực hiện trong một bình phản ứng
có thể tích không đổi với hỗn hợp ban đầu gồm 80% A và 20% khí trơ, ta có kết quả ở bảng sau:
Thời gian, h 0 1
Áp suất tổng, at 1 1,5
Nếu hỗn hợp ban đầu có áp suất tổng là 10at gồm A nguyên chất không có khí trơ, xác định áp suất tổng
sau 1h.
Nếu ban đầu A có áp suất riêng phần là 1at, khí trơ có áp suất riêng phần ban đầu là 9at. Xác định áp
suất tổng sau 1h.
Giải:
Biểu thức tích phân của phản ứng bậc 0:
CA0 - CA = kt
Ta có phản ứng phan hủy khí là phản ứng đồng thể pha khí nên :
PV/T=Rn C=P/RT
PA0 - PA = RTkt (k = const)
PA0 ¬- PA = k’t (k’= const)
(với k’ =RTk)
Ta có:
theo định luật Raoult : Pi = Po *xi
Nên với hỗn hợp ban đầu khi t = 0
áp suất tổng là Pto =1at
thì PA0 = 0,8*1=0,8 at và Ptrơ = 0,2*1=0,2 at
Sau t=1h, áp suất tổng :
Pt = 0,8 – a + 2,7a + 0,2 = 1,5
a = 5/17
Khi t=1h, ta có :
PA0 ¬- PA¬ = k’t
0,8 – (0,8 - a) = k’.1
k’ = 5/17
nếu hỗn hợp ban đầu có Pt =10at gồm A nguyên chất
Ta có :
PA0 - PA = k’t
b = k’.1
b = 5/17
Vậy: áp suất tổng sau 1h :
Pt = 10 – b + 2,7b
= 10 + 1,7b
đồ án chưng cất benzen và axeton - Trang 2
đồ án chưng cất benzen và axeton - Người đăng: Tuan Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đồ án chưng cất benzen và axeton 9 10 672