Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ sản xuất maltodextrin

Được đăng lên bởi nhi-yen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3588 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đồ án chuyên môn

GVHD: Mạc Thị Hà Thanh
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN

Giáo viên hướng dẫn: Mạc Thị Hà Thanh
Sinh viên thực hiện:
Tên đề tài:

Lớp: 06C2

Công nghệ sản xuất maltodextrin

NỘI DUNG ĐỒ ÁN
1) Trang bìa:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm
Phải có hình logo của trường
ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN
Tên đề tài:
Sinh viên thực hiện:
Lớp:
Giáo viên hướng dẫn:
Đà Nẵng, ngày.... tháng..... năm......
2) Mục lục
3) Lời mở đầu
- Lý do chọn đề tài
- Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và triển vọng của đề tài.
4) Nội dung:
Phần I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
(Bố trí đề mục như sau:
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
…………)
Trong phần này có thể gồm các nội dung sau:
Tình hình nghiên cứu về maltodextrin và các phương pháp sản xuất maltodextrin trên
thế giới và Việt Nam.
Giới thiệu chung về nguyên liệu chính dùng để sản xuất maltodextrin và lựa chọn
phương pháp sản xuất maltodextrin.
Phần II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALTODEXTRIN
(Bố trí đề mục như sau:
2.1.
2.1.1.
SVTH: Phạm Thị Mỹ Yên

Lớp: 06C2

1

Đồ án chuyên môn

GVHD: Mạc Thị Hà Thanh

2.1.1.1.
2.2.
…………)
Trong phần này có thể gồm các nội dung sau:
Sơ đồ quy trình, thuyết minh quy trình và thiết bị được sử dụng trong từng công đoạn.
Yêu cầu chất lượng sản phẩm
Phần III: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp...), các trang
web truy cập phải chỉ rõ đường dẫn và thời gian truy cập.
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
TÀI LIỆU TIẾNG ANH
TÀI LIỆU INTERNET
Tài liệu tham khảo là bài báo thì phải ghi rõ số trang tham khảo là trang nào? của tạp
chí nào? tên bài báo?
Cách ghi: Tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo, tên tạp chí, số, trang tham khảo.
Ví dụ: Nguyễn Thanh Mai (2005), Nghiên cứu quy trình muối chua từ cây nha đam,
Tập san khoa học công nghệ, 6, 23-25.
Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A, B, C (theo tên là người Việt Nam, theo họ
là người nước ngoài).
Cách ghi: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, luận án hoặc báo cáo, nhà xuất bản,
nơi xuất bản.
Ví dụ:
[1]. Trần Minh Tâm (2000), Công nghệ vi sinh ứng dụng, Nhà xuất bản Nông nghiệp,
Thành phố Hồ Chí Minh.
[2].
[3].
PHỤ LỤC (nếu có)
***Về hình thức:
- ĐACM được dánh máy trên giấy A4, font Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5
line.
- Số trang tối thiểu là 20 trang
- Có thể kèm theo hình minh họa càng tốt
- Hình minh họa và bảng biểu phải được đánh số thứ tự theo từng phản
Cách ghi: Nếu là hình đầu tiên nằm trong phần 1, thì đánh số là hình 1.1. + chú thích hình
(nằm d...
Đồ án chuyên môn GVHD: Mạc Thị Hà Thanh
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN
Giáo viên hướng dẫn: Mạc Thị Thanh
Sinh viên thực hiện: Lớp: 06C2
Tên đề tài: Công ngh sản xuất maltodextrin
NỘI DUNG ĐỒ ÁN
1) Trang bìa:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm
Phải hình logo của trường
ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN
Tên đề tài:
Sinh viên thực hiện:
Lớp:
Giáo viên hướng dẫn:
Đà Nẵng, ngày.... tháng..... năm......
2) Mục lục
3) Lời mở đầu
- Lý do chọn đề tài
- Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và triển vọng của đề tài.
4) Nội dung:
Phần I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
(Bố trí đề mục như sau:
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
…………)
Trong phần này có thể gồm các nội dung sau:
Tình hình nghiên cứu về maltodextrin và các phương pháp sản xuất maltodextrin trên
thế giới và Việt Nam.
Giới thiệu chung v nguyên liệu chính ng đ sản xuất maltodextrin và lựa chọn
phương pp sản xuất maltodextrin.
Phần II: CÔNG NGH SẢN XUẤT MALTODEXTRIN
(Bố trí đề mục như sau:
2.1.
2.1.1.
SVTH: Phạm Thị Mỹ Yên Lớp: 06C2 1
Đồ án công nghệ sản xuất maltodextrin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ sản xuất maltodextrin - Người đăng: nhi-yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đồ án công nghệ sản xuất maltodextrin 9 10 625