Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điều chỉnh tốc độ hệ truyền động T Đ

Được đăng lên bởi trandinh22051992-gmail-com
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4216 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đồ án môn học

THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG HỆ T-D
MỤC LỤC

Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU .
1.1.Tổng quan về động cơ điện một chiều .
1.1.1. Cấu tạo động cơ điện một chiều .
1.1.1.1. Phần tĩnh .
1.1.1.2. Phần quay .
1.1.2. Các thông số đinh mức .
1.1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều .
1.2. Phương trình đặc tính cơ và đặc tính cơ điện của động cơ điện một chiều .
1.3. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều .
1.3.1. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện trở phụ .
1.3.2. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi từ thông kích từ của
động cơ .
1.3.3. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp phần ứng .
1.4.Các đặc tímh cơ khi hãm .
1.4.1. Hãm tái sinh .
1.4.2. Hãm ngược .
1.4.3. Hãm động năng .
1.5. Các đặc tính cơ khi đảo chiều quay .
1.6. Các chỉ tiêu chất lượng .
1.6.1. Phạm vi điều chỉnh D .
1.6.2. Độ trơn điều chỉnh φ .
1.6.3. Sai số tốc độ .
1.6.4. Mức độ phù hợp giữa đặc tính tải cho phép và đặc tính cơ .
1.6.5. Hướng điều chỉnh .
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ BỘ CHỈNH LƯU BA PHA THYRISTOR .
2.1. Hệ chỉnh lưu thyristor động cơ và thyristor .
2.1.1. Giới thiệu về thyristor .
2.1.2. Hệ chỉnh lưu thyristor .
2.1.3. Nguyên lý điều chỉnh điện áp phần ứng .
2.2. Tổng quan về bộ chỉnh lưu cầu ba pha có đảo chiều .
2.2.1. Nguyên tắc cơ bản để xây dựng hệ truyền động T - Đ đảo chiều .
2.2.2. Phương pháp điều khiển chung .
2.2.3. Phương điều khiển riêng .
Chương 3 : TÍNH CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN .
3.1. Tính chọn mạch động lực .
3.1.1. Sơ đồ mạch động lực hệ chỉnh lưu cầu ba pha thyristor .
3.1.2. Các thông số của động cơ .
3.1.3. Tính chọn thyristor .
3.1.4. Tính chọn máy biến áp chỉnh lưu .
3.2. Giới thiệu mạch điều khiển .
3.2.1. Sơ đồ nguyên lý .
3.2.2. Nguyên tắc điều khiển .
3.2.2.1. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tính .
3.2.2.2. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng arccos .
GVHD: TH.S NGUYỄN ĐĂNG TOÀN

Trang 1

Đồ án môn học

THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG HỆ T-D

3.2.3. Các khâu cơ bản của mạch điều khiển .
3.2.3.1. Khâu đồng pha .
3.2.3.2. Khâu so sánh .
3.2.3.3. Khâu khếch đại .
3.2.3.4. Khâu tạo xung chùm .
3.2.4. Sơ đồ mạch điều khiển và nguyên lý hoạt động .
3.3. Tính chọn các thiết bị bảo vệ cho mạch động lực .
3.3.1. Sơ đồ mạch động lực có các thiết bị bảo vệ .
3.3.2. Bảo vệ quá nhiệt cho các van bán dẫn .
3.3.3. Bảo vệ quá dòng cho van .
3.3.4. Bảo vệ quá áp cho van .
3.4. T...
Đồ án môn học THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG HỆ T-D
MỤC LỤC
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU .
1.1.Tổng quan về động cơ điện một chiều .
1.1.1. Cấu tạo động cơ điện một chiều .
1.1.1.1. Phần tĩnh .
1.1.1.2. Phần quay .
1.1.2. Các thông số đinh mức .
1.1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều .
1.2. Phương trình đặc tính cơ và đặc tính cơ điện của động cơ điện một chiều .
1.3. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều .
1.3.1. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện trở phụ .
1.3.2. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi từ thông kích từ của
động cơ .
1.3.3. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp phần ứng .
1.4.Các đặc tímh cơ khi hãm .
1.4.1. Hãm tái sinh .
1.4.2. Hãm ngược .
1.4.3. Hãm động năng .
1.5. Các đặc tính cơ khi đảo chiều quay .
1.6. Các chỉ tiêu chất lượng .
1.6.1. Phạm vi điều chỉnh D .
1.6.2. Độ trơn điều chỉnh φ .
1.6.3. Sai số tốc độ .
1.6.4. Mức độ phù hợp giữa đặc tính tải cho phép và đặc tính cơ .
1.6.5. Hướng điều chỉnh .
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ BỘ CHỈNH LƯU BA PHA THYRISTOR .
2.1. Hệ chỉnh lưu thyristor động cơ và thyristor .
2.1.1. Giới thiệu về thyristor .
2.1.2. Hệ chỉnh lưu thyristor .
2.1.3. Nguyên lý điều chỉnh điện áp phần ứng .
2.2. Tổng quan về bộ chỉnh lưu cầu ba pha có đảo chiều .
2.2.1. Nguyên tắc cơ bản để xây dựng hệ truyền động T - Đ đảo chiều .
2.2.2. Phương pháp điều khiển chung .
2.2.3. Phương điều khiển riêng .
Chương 3 : TÍNH CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN .
3.1. Tính chọn mạch động lực .
3.1.1. Sơ đồ mạch động lực hệ chỉnh lưu cầu ba pha thyristor .
3.1.2. Các thông số của động cơ .
3.1.3. Tính chọn thyristor .
3.1.4. Tính chọn máy biến áp chỉnh lưu .
3.2. Giới thiệu mạch điều khiển .
3.2.1. Sơ đồ nguyên lý .
3.2.2. Nguyên tắc điều khiển .
3.2.2.1. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tính .
3.2.2.2. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng arccos .
GVHD: TH.S NGUYỄN ĐĂNG TOÀN Trang 1
đồ án điều chỉnh tốc độ hệ truyền động T Đ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điều chỉnh tốc độ hệ truyền động T Đ - Người đăng: trandinh22051992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
đồ án điều chỉnh tốc độ hệ truyền động T Đ 9 10 784