Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án định mức

Được đăng lên bởi Hoàng Văn Quyền
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1766 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỒ ÁN LẬP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

GVHD : LÊ THỊ HOÀI ÂN

A. Chỉnh lý sơ bộ.
BẢNG BẤM GIỜ CHỌN LỌC

SVTH : HOÀNG VĂN QUYỀN - MSSV: 3560.55 – LỚP 55KT3

ĐỒ ÁN LẬP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

GVHD : LÊ THỊ HOÀI ÂN

B.

SVTH : HOÀNG VĂN QUYỀN - MSSV: 3560.55 – LỚP 55KT3

ĐỒ ÁN LẬP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

GVHD : LÊ THỊ HOÀI ÂN

1. Phần tử T1-1 : Cắt ngang thanh gỗ
Dãy số quan sát :
1
1 1 1 1 1 1 1
7 8 8 8 1 6 8 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Sắp xếp dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 1 1 1 1 1 1 1
6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1

K ođ=

Tính :

So sánh :

amax 11
= =1,833
amin 6

1,3< K o đ =1,833 ≤ 2

Kết luận :Dãy số được chỉnh lý theo “ Phương pháp số giới hạn “ .
 Kiểm tra giới hạn trên ( Amax)
Giả sử bỏ đi giá trị lớn nhất của dãy số là giá trị amax = 11 ( có 1 con số )
 Tính

atb 1=

6+7+ 8 x 4 +9 x 7+10 x 7 178
=
=8,9
21−1
20

 Tính Amax = atb1 + k ( a’max –amin )
Tra “ Bảng 3.1: Hệ số k dùng trong phương pháp giới hạn “ được k =0,8
a’max = 10

; amin = 6

Amax = 8,9 + 0,8 x ( 10-6 ) = 12,1
 So sánh Amax = 12,1 > a max =11 nên giữ lại giá trị amax =11 trong dãy số và
giới hạn trên của dãy là Amax =12,1
 Kiểm tra giới hạn dưới ( Amin)
Giả sử bỏ đi giá trị nhỏ nhất của dãy số là giá trị amin = 6 ( có 1 con số )

SVTH : HOÀNG VĂN QUYỀN - MSSV: 3560.55 – LỚP 55KT3

ĐỒ ÁN LẬP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

 Tính

atb 2=

GVHD : LÊ THỊ HOÀI ÂN

7+8 x 4+ 9 x 7+10 x 7+11 183
=
=9,15
21−1
20

 Tính Amin = atb2 - k ( amax – a’min)
Tra “ Bảng 3.1: Hệ số k dùng trong phương pháp giới hạn “ được k =0,8
amax = 11

; a’min = 7

Amin = 9,15 - 0,8 x ( 11-7 ) = 5,95
 So sánh Amin = 5,45 < a min =6 nên giữ lại giá trị amin =6 trong dãy số và
giới hạn trên của dãy là Amin =5,95
Tóm lại : Dãy số đã chỉnh lý nằm trong giới hạn cho phép : [ 5,95 ; 12,1]
Ta có : Pi =21 con số
Ti = 189 giây
2. Phần tử T1-2: Cắt ngang thanh gỗ.
Dãy số quan sát :
1
1 1 1 1 1 1 1
8 8 2 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Sắp xếp dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2

Tính :

So sánh :

K ođ=

amax 12
= =1,5
amin 8

1,3< K o đ =1,5 ≤ 2

SVTH : HOÀNG VĂN QUYỀN - MSSV: 3560.55 – LỚP 55KT3

ĐỒ ÁN LẬP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

GVHD : LÊ THỊ HOÀI ÂN

Kết luận :Dãy số được chỉnh lý theo “ Phương pháp số giới hạn “ .
 Kiểm tra giới hạn trên ( Amax)
Giả sử bỏ đi giá trị lớn nhất của dãy số là giá trị amax = 12 ( có 1 con số )
 Tính

atb 1=

8 x 5+9 x 8+10 x 7 182
=
=9,1
21−1
20

 Tính Amax = atb1 + k ( a’max –amin )
Tra “ Bảng 3.1: Hệ số k dùng trong phương pháp giới h...
ĐỒ ÁN LẬP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG GVHD : LÊ THỊ HOÀI ÂN
A. Chỉnh lý sơ bộ.
BẢNG BẤM GIỜ CHỌN LỌC
SVTH : HOÀNG VĂN QUYỀN - MSSV: 3560.55 – LỚP 55KT3
Đồ án định mức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án định mức - Người đăng: Hoàng Văn Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án định mức 9 10 828