Ktl-icon-tai-lieu

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Được đăng lên bởi Bébé Xương Rồng
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ ÁN PTGD THCS II

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Ở TRƯỜNG THCS, THPT
PGS. TS. Nguyễn Công Khanh
Đại học Sư phạm Hà Nội
congkhanh6@gmail.com
Tel: 0904 218 270

Công thức thành công ???

 Mục tiêu cao nhất của GD là giúp mỗi trẻ em thành
công, hạnh phúc trong cuộc sống

 Thành công học đường đâu chỉ là thành tích học tập
(điểm cao)?

 Có hay không công thức thành công? Mã số thành
công của mỗi cá nhân

 Mọi người thành công có những xuất phát điểm khác
nhau, chiến lược chiến thuật khác nhau,...nhưng luôn
có những điểm đống nhất. Đó là tất cả họ đều làm theo
một số bước nhất định để đạt được những gì họ
muốn.

Công thức thành công Tuệt đỉnh ?
(Adam Khoo)



Adam Khoo: Công thức thành công tuyệt đỉnh: gồm 2
yếu tố nền tảng và 4 bước cơ bản:
- Yếu tố nền tảng thứ 1: hệ thống niềm tin tích cực
- Yếu tố nền tảng thứ 2: Giá trị sống là động lực thúc
đẩy
- Bước 1: đặt mục tiêu rõ ràng
- Bước 2: phát triển một chiến lược hợp lý
- Bước 3: Hành động kiên định
- Bước 4: biến thất bại thành bài học thành công

Công thức thành công Tuệt đỉnh ?
(Adam Khoo)

Kết quả:

Thành công –
thât bại

Chiến lược
hành động
Mục tiêu

Hệ
thống
niềm
tin

Hệ
thống
giá trị

Những câu hỏi hóc búa ?

 Giá trị sống là gì?
 Giá trị sống của mỗi người có sự khác nhau?
 Giá trị sống được hình thành như thế nào?
 Giáo dục giá trị sống có gì khác với giáo dục kiến thức
môn học?

 Giá trị sống của lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay có
những điểm gì khác biệt với các thế hệ đi trước?

 Phương pháp giáo dục giá trị sống ở lứa tuổi học sinh cần
đổi mới thế nào để đem lại hiệu quả thiết thực?

...???

Giá trị sống là gì?
Có nhiều quan niệm khác nhau về giá trị sống:

 Một thứ gì đó có giá trị khi nó được nhận thức như là sự

cần thiết, là tốt, được mong đợi và có ảnh hưởng chi phối
đến tình cảm, thái độ, hành vi của một cá nhân.

 Giá trị sống là những thứ được cá nhân nhận thức là rất
quan trọng, rất cần thiết, rất có ý nghĩa, luôn mong đợi,
chúng có khả năng chi phối thái độ, xúc cảm, tình cảm,
hành vi của một cá nhân trong cuộc sống hàng ngày.

 Không chỉ tài sản... mà cả tri thức, sức khoẻ, tình yêu
thương, sự trung thực...danh dự... được coi là giá trị sống
của một cá nhân

Giá trị sống có thay đổi?
Giá trị sống có tính ổn định tương đối nhưng không
bất biến:

 Giá trị sống được hình thành trong quá trình phát triển

của mỗi cá nhân, nhưng giai đoạn vị thành niên (9-10 tuổi
đến 17-18 tuổi) là giai đoạn có ý nghĩa nhất .

 ...