Ktl-icon-tai-lieu

Đơn Vị

Được đăng lên bởi Thuan Vo Thanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các đơn vị
Các đơn vị cơ sở
Các đơn vị đo lường dưới đây là nền tảng cơ sở để từ đó các đơn vị khác được suy ra (dẫn
xuất), chúng là hoàn toàn độc lập với nhau. Các định nghĩa dưới đây được chấp nhận rộng
rãi.
Các đơn vị đo lường cơ bản:
Tên

Ký
hiệu

Đại
lượng

Định nghĩa

Đơn vị đo chiều dài tương đương với chiều dài quãng đường đi
được của một tia sáng trong chân không trong khoảng thời gian 1 /
mét
m
Chiều dài
299 792 458 giây (CGPM lần thứ 17 (1983) Nghị quyết số 1, CR
97). Con số này là chính xác và mét được định nghĩa theo cách này.
Đơn vị đo khối lượng bằng khối lượng của kilôgam tiêu chuẩn quốc
tế (quả cân hình trụ bằng hợp kim platin-iriđi) được giữ tại Viện đo
lường quốc tế (viết tắt tiếng Pháp: BIPM), Sèvres, Paris (CGPM lần
thứ 1 (1889), CR 34-38). Cũng lưu ý rằng kilôgam là đơn vị đo cơ
Khối
bản có tiền tố duy nhất; gam được định nghĩa như là đơn vị suy ra,
kilôgam kg
lượng
bằng 1 / 1 000 của kilôgam; các tiền tố như mêga được áp dụng đối
với gam, không phải kg; ví dụ Gg, không phải Mkg. Nó cũng là đơn
vị đo lường cơ bản duy nhất còn được định nghĩa bằng nguyên mẫu
vật cụ thể thay vì được đo lường bằng các hiện tượng tự nhiên (Xem
thêm bài về kilôgam để có các định nghĩa khác).
Đơn vị đo thời gian bằng chính xác 9 192 631 770 chu kỳ của bức
xạ ứng với sự chuyển tiếp giữa hai mức trạng thái cơ bản siêu tinh tế
giây
s
Thời gian
của nguyên tử xêzi-133 tại nhiệt độ 0 K (CGPM lần thứ 13 (19671968) Nghị quyết 1, CR 103).
Đơn vị đo cường độ dòng điện là dòng điện cố định, nếu nó chạy
Cường trong hai dây dẫn song song dài vô hạn có tiết diện không đáng kể,
ampe A
độ dòng đặt cách nhau 1 mét trong chân không, thì sinh ra một lực giữa hai
điện
dây này bằng 2×10−7 niutơn trên một mét chiều dài (CGPM lần thứ 9
(1948), Nghị quyết 7, CR 70).
Đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học (hay nhiệt độ tuyệt đối) là 1 /
273,16 (chính xác) của nhiệt độ nhiệt động học tại điểm cân bằng ba
kelvin K
Nhiệt độ
trạng thái của nước (CGPM lần thứ 13 (1967) Nghị quyết 4, CR
104).
Đơn vị đo số hạt cấu thành thực thể bằng với số nguyên tử trong
0,012 kilôgam cacbon-12 nguyên chất (CGPM lần thứ 14 (1971)
mol
mol Số hạt
Nghị quyết 3, CR 78). Các hạt có thể là các nguyên tử, phân tử, ion,
điện tử... Nó xấp xỉ 6.022 141 99 × 1023 hạt.
Đơn vị đo cường độ chiếu sáng là cường độ chiếu sáng theo một
Cường
hướng cho trước của một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với tần số
candela cd độ chiếu
540×1012 héc và cường độ bức xạ theo hướng đó là 1/683 oát trên
sáng
một sterađian (CGPM lần thứ 16 (19...
Các đơn vị
Các đơn vị cơ sở
Các đơn vị đo lường dưới đây là nền tảng cơ sở để từ đó các đơn vị khác được suy ra (dẫn
xuất), chúng là hoàn toàn độc lập với nhau. Các định nghĩa dưới đây được chấp nhận rộng
rãi.
Các đơn vị đo lường cơ bản:
Tên
hiệu
Đại
lượng
Định nghĩa
mét m Chiều dài
Đơn vị đo chiều dài tương đương với chiều dài quãng đường đi
được của một tia sáng trong chân không trong khoảng thời gian 1 /
299 792 458 giây (CGPM lần thứ 17 (1983) Nghị quyết số 1, CR
97). Con số này là chính xác và mét được định nghĩa theo cách này.
kilôgam kg
Khối
lượng
Đơn vị đo khối lượng bằng khối lượng của kilôgam tiêu chuẩn quốc
tế (quả cân hình trụ bằng hợp kim platin-iriđi) được giữ tại Viện đo
lường quốc tế (viết tắt tiếng Pháp: BIPM), Sèvres, Paris (CGPM lần
thứ 1 (1889), CR 34-38). Cũng lưu ý rằng kilôgam là đơn vị đo cơ
bản có tiền tố duy nhất; gam được định nghĩa như là đơn vị suy ra,
bằng 1 / 1 000 của kilôgam; các tiền tố như mêga được áp dụng đối
với gam, không phải kg; ví dụ Gg, không phải Mkg. Nó cũng là đơn
vị đo lường cơ bản duy nhất còn được định nghĩa bằng nguyên mẫu
vật cụ thể thay vì được đo lường bằng các hiện tượng tự nhiên (Xem
thêm bài về kilôgam để có các định nghĩa khác).
giây s Thời gian
Đơn vị đo thời gian bằng chính xác 9 192 631 770 chu kỳ của bức
xạ ứng với sự chuyển tiếp giữa hai mức trạng thái cơ bản siêu tinh tế
của nguyên tử xêzi-133 tại nhiệt độ 0 K (CGPM lần thứ 13 (1967-
1968) Nghị quyết 1, CR 103).
ampe A
Cường
độ dòng
điện
Đơn vị đo cường độ dòng điện là dòng điện cố định, nếu nó chạy
trong hai dây dẫn song song dài vô hạn có tiết diện không đáng kể,
đặt cách nhau 1 mét trong chân không, thì sinh ra một lực giữa hai
dây này bằng 2×10
−7
niutơn trên một mét chiều dài (CGPM lần thứ 9
(1948), Nghị quyết 7, CR 70).
kelvin K Nhiệt độ
Đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học (hay nhiệt độ tuyệt đối) là 1 /
273,16 (chính xác) của nhiệt độ nhiệt động học tại điểm cân bằng ba
trạng thái của nước (CGPM lần thứ 13 (1967) Nghị quyết 4, CR
104).
mol mol Số hạt
Đơn vị đo số hạt cấu thành thực thể bằng với số nguyên tử trong
0,012 kilôgam cacbon-12 nguyên chất (CGPM lần thứ 14 (1971)
Nghị quyết 3, CR 78). Các hạt có thể là các nguyên tử, phân tử, ion,
điện tử... Nó xấp xỉ 6.022 141 99 × 10
23
hạt.
candela cd
Cường
độ chiếu
sáng
Đơn vị đo cường độ chiếu sáng là cường độ chiếu sáng theo một
hướng cho trước của một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với tần số
540×10
12
héc và cường độ bức xạ theo hướng đó là 1/683 oát trên
một sterađian (CGPM lần thứ 16 (1979) Nghị quyết 3, CR 100).
Đơn Vị - Trang 2
Đơn Vị - Người đăng: Thuan Vo Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đơn Vị 9 10 780