Ktl-icon-tai-lieu

động hoá học

Được đăng lên bởi nguyenthimailinh-1995-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
•Nhiệt động hóa học
Khảo sát trạng thái đầu và trạng thái cuối của hệ.
Điều kiện để pư diễn ra: G = H - T.S <0
Mức độ diễn ra của quá trình : K ; G0T = -RTlnKT

•Động hóa học
Nghiên cứu giai đoạn trung gian : cơ chế phản ứng
Phản ứng diễn ra nhanh hay chậm: tốc độ phản ứng
Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
1

Phản ứng đơn giản – pư diễn ra có 1 giai đoạn
H2 (k) + I2(k) = 2HI(k)

Phản ứng phức tạp –
pư diễn ra qua nhiều giai đoạn
Mỗi giai đoạn – gọi là một tác dụng cơ bản
∑ giai đoạn ( tác dụng cơ bản ): cơ chế của pư.
Ví dụ

2N2O5 = 4NO2 + O2

Có hai giai đoạn:

N2O5 = N2O3 + O2

N2O5 + N2O3 = 4NO2

2

Định luật tác dụng khối lượng (M.Guldberg và P. Waage )
Ở nhiệt độ không đổi, pư đồng thể, đơn giản:
aA + bB = cC + dD
Tốc độ phản ứng :
v = k.CaA.CbB

Định luật tác dụng khối lượng của Guldberg-waage
nghiệm đúng cho các pư đơn giản và cho từng tác
dụng cơ bản của pư phức tạp.

3

Phân tử số
Phân tử số - là số tiểu phân ( ng tử, phân tử, ion ) của chất
pư tương tác gây nên biến đổi hoá học trong 1 tác dụng cơ
bản.(PTS = 1,2,3)
Tam phân tử

Đơn phân tử

Lưỡng phân tử

Đối với pư đơn giản
PTS=1 → pư đơn phân tử I2 (k) = 2I(k)
PTS=2 → pư lưỡng phân tử H2(k) + I2(k) = 2HI (k)
PTS=3 → pư tam phân tử 2NO (k) + O2(k) = 2NO2(k)

EOS

4

Một phản ứng bao gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau,
tốc độ pư được quyết định bởi tốc độ của giai đọan chậm nhất
Chậm → quyết định tốc độ

nhanh

EOS

5

Phản ứng đồng thể ở nhiệt độ không đổi (có thể tích không đổi)
aA

+

bB

cC

=

+

dD

C A a
C A C B
 

C B b
a
b

TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

1 C C
1 C D
1 C A
1 C B
v==
=
+
=
+

t
c
d t
a t
b t
TỐC ĐỘ TỨC THỜI
V=-

1 dC A
a dt

=-

V [mol.L-1.s-1]

1 dC B
b dt

=+

1
c

dCC
dt

1 dC D
=+
d dt
6

Tốc độ tức thời tại t=0
(tốc độ ban đầu )
C4H9Cl(aq) + H2O(l) 
C4H9OH(aq) + HCl(aq)

Tốc độ tức thời tại t= 600s

7

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
 Bản chất phản ứng
 Nồng độ (áp suất ) của chất pư
 Nhiệt độ
 Xúc tác
 Diện tích bề mặt tiếp xúc (pư dị thể)
 Dung môi (pư trong dung dịch)
 Sự khuấy trộn…..
8

ĐỊNH LUẬT ĐỘNG HỌC
aA

+

bB

Tốc độ tức thời :
Phản ứng đơn giản
Phản ứng phức tạp
m+n – bậc phản ứng

=

cC

+

dD

V = kCAn CBm
n=a ; m = b
na

hoặc n = a

m  b hoặc m = b

k – hằng số tốc độ pư , phụ thuộc vào : bch pư, T, xúc tác
9

Ví dụ - xét phản ứng phức tạp
2NO(g) + Br2(g)  2NOBr(g)
• Tốc độ phản ứng được xác định bằng thực nghiệm :
v = k[NO]2[Br2]
• Cơ chế phản ứng

Step 1: NO(g) + Br2(g)
Step 2: NOBr2(g) + NO(g)

k1
k-1
k...
1
Nhiệt động hóa học
Khảo sát trạng thái đầu và trạng thái cuối của hệ.
Điều kiện để pư diễn ra: G = H - T.S <0
Mức độ diễn ra của quá trình : K ; G
0
T
= -RTlnK
T
Động hóa học
Nghiên cứu giai đoạn trung gian : cơ chế phản ứng
Phản ứng diễn ra nhanh hay chậm: tốc độ phản ứng
Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
động hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
động hoá học - Người đăng: nguyenthimailinh-1995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
động hoá học 9 10 467