Ktl-icon-tai-lieu

Đúng sai Luật Quốc tế

Được đăng lên bởi chieclacuoicung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đúng sai Luật Quốc tế
1. Hiến chương Liệp quốc là hiến pháp của cộng đồng quốc tế
Sai, vì bản chất của Luật quốc tế là sự thỏa thuận vì vậy Hiến chương Liên hiệp quốc chỉ ràng buộc với những 
quốc gia thành viên của nó mà thôi, không ràng buộc những quốc gia không tham gia. Vì vậy, không thể coi là hiến 
pháp của cộng đồng.
2.Những cơ quan sau đây cơ quan nào thực hiện biện pháp cưỡng chế của Luật quốc tế? Tại sao? Tòa án quốc 
tế, WTO , Tòa án quốc tế về luật biển, Tòa án quốc tế về nhân quyền, Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.
Chỉ có Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc là cơ quan thực hiện cưỡng chế của Liên hiệp quốc vì xét theo nội dung 
của các điều 39, 40, 41, 42 thì nếu xét thấy có sự đe dọa hòa bình, có sự phá hoại hòa bình hoặc có một hành vi 
xâm lược thì Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc có quyền quyết định những biện pháp dùng vũ lực hay không dùng 
vũ lực để giải quyết các vấn đề trên bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết nhằm để duy trì hoặc khôi phục hòa bình
và an ninh quốc tế.
3. Các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại là cơ sở cho sự hình thành và phát triển của Luật quốc tế
Sai, vì những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại được ghi nhận trong Hiến chương Liên hiệp quốc 
1945 mà nguồn gốc của luật quốc tế được hình thành từ trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ. Do đó, những nguyên tắc 
cơ bản của luật quốc tế hiện đại chỉ làm cơ sở cho sự phát triển của luật quốc tế hiện đại chứ không thể là cơ 
sở cho sự hình thành của luật quốc tế.
4.Nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là quy pham pháp luật quốc tế
Sai, vì nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là những tư tưởng quan điểm chính trị pháp lí là cơ sở cho việc xây 
dựng & hòan thiện pháp luật quốc tế còn qui phạm pháp luật quốc tế là các qui tắc xử sự trong quan hệ quốc tế.
5. Nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế có thể bị thay thế bởi một nguyên tắc mới được cộng đồng quốc tế thừa 
nhận .
Đúng. vì bản chất của luật quốc tế là sự thỏa thuận; do đó các quốc gia thỏa thuận với nhau thay thế một nguyên 
tắc mới này cho một nguyên tắc đã lỗi thời thì được cộng đồng thừa nhận.
6. Quốc gia là chủ thể cơ bản & chủ yếu của luật quốc tế
Đúng, bởi vì quốc gia là chủ thể đầu tiên, chủ thể trước hết xây dựng pháp luật quốc tế. Quốc gia cũng là chủ thể 
đầu tiên cho việc thi hành pháp luật quốc tế, quốc gia là chủ thể cơ bản chủ yếu trong việc thi hành áp dụng biện 
pháp cưỡng chế để tuân thủ áp dụng pháp luật quốc tế quốc gia là chủ thể duy nhất có quyền tạo lập ra chủ thể 
mới của luật quốc tế.
7. Thể nhân –...
Đúng sai Lu t Qu c t ế
1. Hi n ch ng Li p qu c là hi n pháp c a c ng đ ng qu c tế ươ ế ế
Sai, vì b n ch t c a Lu t qu c t là s th a thu n vì v y Hi n ch ng Liên hi p qu c ch ràng bu c v i nh ng ế ế ươ
qu c gia thành viên c a nó mà thôi, không ràng bu c nh ng qu c gia không tham gia. Vì v y, không th coi là hi n ế
pháp c a c ng đ ng.
2.Nh ng c quan sau đây c quan nào th c hi n bi n pháp c ng ch c a Lu t qu c t ? T i sao? Tòa án qu c ơ ơ ưỡ ế ủ ế
t , WTO , Tòa án qu c t v lu t bi n, Tòa án qu c t v nhân quy n, H i đ ng b o an Liên hi p qu c.ế ế ề ế ề
Ch có H i đ ng b o an Liên hi p qu c là c quan th c hi n c ng ch c a Liên hi p qu c vì xét theo n i dung ơ ưỡ ế
c a các đi u 39, 40, 41, 42 thì n u xét th y có s đe d a hòa bình, có s phá ho i hòa bình ho c có m t hành vi ế
xâm l c thì H i đ ng b o an Liên hi p qu c có quy n quy t đ nh nh ng bi n pháp dùng vũ l c hay không dùng ượ ế
vũ l c đ gi i quy t các v n đ trên b t c lúc nào n u xét th y c n thi t nh m đ duy trì ho c khôi ph c hòa bình ế ế ế
và an ninh qu c t . ế
3. Các nguyên t c c b n c a Lu t qu c t hi n đ i là c s cho s hình thành và phát tri n c a Lu t qu c t ơ ả ế ơ ở ế
Sai, vì nh ng nguyên t c c b n c a Lu t qu c t hi n đ i đ c ghi nh n trong Hi n ch ng Liên hi p qu c ơ ả ế ượ ế ươ
1945 mà ngu n g c c a lu t qu c t đ c hình thành t trong th i k chi m h u nô l . Do đó, nh ng nguyên t c ế ượ ế
c b n c a lu t qu c t hi n đ i ch làm c s cho s phát tri n c a lu t qu c t hi n đ i ch không th là c ơ ế ơ ở ế ơ
s cho s hình thành c a lu t qu c t . ế
4.Nguyên t c c b n c a lu t qu c t là quy pham pháp lu t qu c t ơ ả ế ế
Sai, vì nguyên t c c b n c a lu t qu c t là nh ng t t ng quan đi m chính tr pháp lí là c s cho vi c xây ơ ả ế ư ưở ơ ở
d ng & hòan thi n pháp lu t qu c t còn qui ph m pháp lu t qu c t là các qui t c x s trong quan h qu c t . ế ế ế
5. Nguyên t c c b n c a lu t qu c t có th b thay th b i m t nguyên t c m i đ c c ng đ ng qu c t th a ơ ả ế ể ị ế ượ ế
nh n .
Đúng. vì b n ch t c a lu t qu c t là s th a thu n; do đó các qu c gia th a thu n v i nhau thay th m t nguyên ế ế
t c m i nà y cho m t nguyên t c đã l i th i thì đ c c ng đ ng th a nh n. ượ
6. Qu c gia là ch th c b n & ch y u c a lu t qu c t ể ơ ả ủ ế ế
Đúng, b i vì qu c gia là ch th đ u tiên, ch th tr c h t xây d ng pháp lu t qu c t . Qu c gia cũng là ch th ướ ế ế
đ u tiên cho vi c thi hành pháp lu t qu c t , qu c gia là ch th c b n ch y u trong vi c thi hành áp d ng bi n ế ể ơ ủ ế
pháp c ng ch đ tuân th áp d ng pháp lu t qu c t qu c gia là ch th duy nh t có quy n t o l p ra ch th ưỡ ế ể ế
m i c a lu t qu c t . ế
7. Th nhân – pháp nhân có ph i là ch th c a lu t qu c t hay không? ể ủ ế
Th nhân – pháp nhân không ph i là ch th c a lu t qu c t mà ch là ch th c a lu t qu c gia mà thôi, vì ch có ể ủ ế ể ủ
qu c gia m i sánh vai v i các qu c gia khác, và ch có qu c gia m i x p ngang hàng v i các qu c gia. Ch th ế
c a lu t qu c t g m: các qu c gia có ch quy n, các dân t c đang đ u tranh giành quy n t quy t, t ch c qu c ế ế
t liên chính ph , và các th c th khác (các th c th này có quy ch pháp lý đ c bi t)ế ế
8. H i lu t gia Dân ch qu c t là t ch c qu c t – ch th c a lu t qu c t hi n đ i ế ế ể ủ ế
Sai, vì H i lu t gia là t ch c qu c t phi chính ph , do đó nó không đ c coi là ch th c a lu t qu c t mà ch ế ượ ể ủ ế
có nh ng t ch c liên chính ph thành l p phù h p v i lu t qu c t hi n đ i m i đ c coi là ch th c a lu t ế ượ ể ủ
qu c t hi n đ i. ế
9. T ch c qu c t là ch th h n ch c a lu t qu c t ế ế ế
Sai, vì t ch c phi chính ph không là ch th c a lu t qu c t . Ch có t ch c liên chính ph đ c thành l p phù ể ủ ế ủ ượ
h p v i lu t qu c t m i là ch th h n ch vì nó do các qu c gia th a thu n nên và giao cho nó th c hi n m t s ế ế
quy n nh t đ nh, do đó nó là ch th h n ch c a lu t qu c t ế ủ ế
10. M i đi u c qu c t đ u là ngu n c a lu t qu c t hi n đ i ướ ế ề ế
Sai, b i vì trong quan h qu c t đã ch ng minh r ng b ng nhi u th đ an đe d a dùng vũ l c gi a các qu c gia ế
l n đ i v i các qu c gia nh t đó ra đ i nh ng đi u c qu c t đ đi u ch nh các quan h qu c t nh ng ướ ế ế ư
Đúng sai Luật Quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đúng sai Luật Quốc tế - Người đăng: chieclacuoicung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đúng sai Luật Quốc tế 9 10 548