Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi namlun_tq91
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THẢO LUẬN LẦN II
MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
THỰC HIỆN: BÙI MINH THÚY – STT 87
LỚP ĐHKT4A2HN

Nội dung thảo luận: Trình bày đường lối
CNH-HĐH gắn với kinh tế tri thức của
Đảng ta.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI
I. Lý luận chung về Kinh tế tri thức (KTTT)
II. Đặc trưng của CNH – HĐH trước thời kỳ đổi mới
III. Quá trình đổi mới về CNH – HĐH thời kỳ 1986 –
1996
IV. Tư duy của Đảng ta về CNH – HĐH từ 1997 đến
nay.
V. Nội dung CNH – HĐH đất nước và kết quả của
CNH – HĐH đất nước cho đến ngày nay.
VI. Định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực
trong CNH – HĐH đất nước và hạn chế của CNH
– HĐH.

1. Khái niệm về kinh tế tri thức.
2. Đặc điểm của kinh tế tri thức
3. Vai trò của nền kinh tế dựa vào tri thức

1. Khái niệm về kinh tế tri thức (KTTT)
a) Khái niệm tri thức:
Tri thức là sự hiểu biết, sáng tạo và những khả năng, kỹ
năng để ứng dụng nó vào việc tạo ra cái mới nhằm mục
đích phát triển kinh tế - xã hội.
b) Thế nào là kinh tế tri thức ?
Khái niệm kinh tế tri thức ra đời từ năm 1995 do tổ chức
OECD nêu ra, đến năm 2000, khái niệm này được
OECD và APEC điều chỉnh lại như sau: Kinh tế tri thức
là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, truyền bá và sử
dụng tri thức là động lực chủ yếu nhất của sự tăng
trưởng, tạo ra của cải, việc làm trong tất cả các ngành
kinh tế.
Ghi chú: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD
Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương - APEC

2. Đặc điểm của kinh tế tri thức.
Tri thức khoa học công nghệ cùng với lao động kỹ năng 
cao là cơ sở chủ yếu và phhats triển mạnh.
Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động kinh tế có 
những biến đổi sâu sắc, nhanh chong , có sự chuyển dịch cơ 
cấu theo hướng gia tăng các ngành kinh tế có giá trị tăng 
trưởng cao dựa nhiều vào tri thức như: ngành công nghệ 
thông tim, tài chính ngân hàng, nghiên cứu và phát triển 
công nghệ.
Nguồn vốn quan trọng nhất, quý giá nhất là tri thức, là 
nguồn vốn trí tuệ.
Nguồn nhân lực nhanh chóng được tri thức hóa, sự sáng 
tạo, đổi mới, học tập trở thành yêu cầu thường xuyên với 
con người,
Nền kinh tế mang tình học tập, lấy thị trương toàn cầu là 
môi trường hoạt động chính.
Nền kinh tế phát triển bền vững do được nuôi dưỡng 
bằng nguồn năng lượng vô tận và năng động là tri thức.

3. Vai trò của nền kinh tế dựa vào tri thức.
KTTT như một lực lượng sản xuất, chắn chắn sẽ có tác
động mạnh mẽ đến kiến trúc thượng tầng của xã hội,
đến quan hệ sản xuất và sẽ dẫn đến những biến động to
lớn trong xã hội loài người.
Như vậy KTTT là lực lượn...
BÀI THẢO LUẬN LẦN II
MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
THỰC HIỆN: BÙI MINH THÚY – STT 87
LỚP ĐHKT4A2HN
Nội dung thảo luận: Trình bày đường lối
CNH-HĐH gắn với kinh tế tri thức của
Đảng ta.
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: namlun_tq91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 680