Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi g1104134
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Giai đoạn 1936-1939
1.

Chủ trương đấu tranh đòi chính quyền dân chủ dân sinh 7/1936
a. Chủ trương của Đảng trong những năm 1936 – 1939 .
Tháng 7/1936 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông
Dương do Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (Trung Quốc) dựa trên Nghị
quyết Đại hội 7 của QTCS, đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh:
* Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống
đế quốc và phong kiến .
* Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc
địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ,
cơm áo, hòa bình.
* Phương pháp đấu tranh : Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp
pháp và bất hợp pháp.
* Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là
Mặt trận dân chủ Đông Dương.
b. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu
Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ .
*Phong trào Đông Dương Đại hội.
- Năm 1936 ,Đảng vận động và tổ chức nhân dân thảo ra bản dân nguyện
vọng gửi tới phái đoàn chính phủ Pháp, tiên tời triệu tập Đông Dương Đại hội
(8-1936)
- Các ủy ban hành động thành lập khắp nơi, phát truyền đơn, ra báo, mít tinh,
thảo luận dân chủ, dân sinh… )
-Tháng 09/1936 Pháp giải tán Ủy ban hành động, cấm hội họp, tịch thu các báo.
- Qua phong trào, đông đảo quần chúng được giác ngộ, đoàn kết đấu tranh đòi
quyền sống. Đảng thu được một số kinh nghiệm về phát động và lãnh đạo đấu
tranh công khai, hợp pháp.

* Phong trào đón Gô –đa: năm 1937 , lợi dụng sự kiện đó Gô đa và Toàn quyền
mới sang Đông Dương , Đảng tổ chức quần chúng mít tinh, biểu dương lực
lượng đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ .
* 1937-1939: nhiều cuộc mít tinh , biểu tình đòi quyền sống tiếp tục diễn ra ,
nhân ngày Quốc tế lao động 01/05/1938, lần đầu tiên nhiều cuộc mít tinh tổ
chức công khai ở Hà Nội, Sài Gòn có đông đảo quần chúng tham gia.
Đấu tranh nghị trường: hình thức đấu tranh mới của Đảng:
Đảng đưua người của Mặt trận Dân Chủ Đông Dương ra ứng cử vào Viện dân
biểu Bắc kỳ, Trung kỳ, Hội đồng quản hạt Nam kỳ….
Mục tiêu: Mở rộng lực lượng Mặt trận dân chủ và vạch trần chính sách phản
động của thực dân, tay sai, bênh vực quyền lợi của nhân dân.
Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí:
- Từ 1937 báo chí công khai của Đảng bằng tiếng Việt: Tin tức, Đời nay, Phổ
Thông, Dân chúng …, bằng tiếng Pháp: Lao động), Tranh đấu….trở thành mũi
xung kích trong cuộc vận động dân chủ, dân sinh .
- Nhiều s...
Câu 1: Giai đoạn 1936-1939
1. Chủ trương đấu tranh đòi chính quyền dân chủ dân sinh 7/1936
a. Chủ trương của Đảng trong những năm 1936 – 1939 .
Tháng 7/1936 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông
Dương do Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (Trung Quốc) dựa trên Nghị
quyết Đại hội 7 của QTCS, đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh:
* Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống
đế quốc và phong kiến .
* Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc
địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ,
cơm áo, hòa bình.
* Phương pháp đấu tranh : Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp
pháp và bất hợp pháp.
* Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là
Mặt trận dân chủ Đông Dương.
b. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu
Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ .
*Phong trào Đông Dương Đại hội.
- Năm 1936 ,Đảng vận động và tổ chức nhân dân thảo ra bản dân nguyện
vọng gửi tới phái đoàn chính phủ Pháp, tiên tời triệu tập Đông Dương Đại hội
(8-1936)
- Các ủy ban hành động thành lập khắp nơi, phát truyền đơn, ra báo, mít tinh,
thảo luận dân chủ, dân sinh… )
-Tháng 09/1936 Pháp giải tán Ủy ban hành động, cấm hội họp, tịch thu các báo.
- Qua phong trào, đông đảo quần chúng được giác ngộ, đoàn kết đấu tranh đòi
quyền sống. Đảng thu được một số kinh nghiệm về phát động và lãnh đạo đấu
tranh công khai, hợp pháp.
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Người đăng: g1104134
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đường lối đảng cộng sản việt nam 9 10 679