Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG CSVN

Được đăng lên bởi Ngo Minh Trang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2018 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sáng lập và rèn luyện ĐCSVN luôn trong sạch vững mạnh

(TCTG)- Đặt phong trào yêu nước là một trong ba thành tố hình thành Đảng Cộng sản
Việt Nam, Hồ Chí Minh đã không chỉ làm phong phú thêm lý luận Mác-Lênin về xây
dựng chính đảng vô sản kiểu mới, mà còn khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là
Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Xây dựng một
Đảng cách mạng chân chính với sứ mệnh lịch sử như vậy, Hồ Chí Minh đã tiên lượng và
chuẩn bị chu đáo để Đảng ta trở thành một Đảng cầm quyền. Sau đó, để thực hiện được
nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, kiên định mục
tiêu lựa chọn: Độc lập dân tộc và CNXH, trong suốt tiến trình cách mạng, Hồ Chí Minh
đã luôn chăm lo, xây dựng Đảng ta thật trong sạch, thật vững mạnh.
Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
trong điều kiện Đảng cầm quyền là một nội dung trọng yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh
về Đảng Cộng sản.
Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong hành trình tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với con
đường cứu nước trong thời đại mới - con đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh đã ý
thức sâu sắc rằng muốn mưu cầu độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, thì
điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một Đảng cách mạng luôn trong sạch, vững
mạnh để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Trong tư tưởng của Người,
“Đảng có vững cách mạng mới thành công”, vì lẽ vậy, trên cơ sở nắm vững nguyên lý
Mác xít về xây dựng Đảng vô sản kiểu mới, Hồ Chí Minh đã có một sáng tạo độc đáo về
lý luận và tổ chức thực tiễn xây dựng chính đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam.
Vận dụng một cách sáng tạo và thành công những luận điểm của học thuyết Mác-Lênin
về Đảng Cộng sản vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc
rằng: Mục đích trước mắt của những người cộng sản là tổ chức những người vô sản thành
giai cấp, và “giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự xây
dựng thành một giai cấp dân tộc”. Vì vậy, cùng với quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của
một chính đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam, trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927),
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành
công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền”[1] và “Đảng có
vững cách mệnh mới thành công”[2].
Học thuyết Mác - Lênin chỉ rõ rằng: Đảng Cộng sản là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin
với phong trào công nhân, nhưng từ điều kiện cụ...
Sáng lập và rèn luyện ĐCSVN luôn trong sạch vững mạnh
(TCTG)- Đặt phong trào yêu nước là một trong ba thành tố hình thành Đảng Cộng sản
Việt Nam, Hồ Chí Minh đã không chỉ làm phong phú thêm lý luận Mác-Lênin về xây
dựng chính đảng vô sản kiểu mới, mà còn khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là
Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Xây dựng một
Đảng cách mạng chân chính với sứ mệnh lịch sử như vậy, Hồ Chí Minh đã tiên lượng và
chuẩn bị chu đáo để Đảng ta trở thành một Đảng cầm quyền. Sau đó, để thực hiện được
nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, kiên định mục
tiêu lựa chọn: Độc lập dân tộc và CNXH, trong suốt tiến trình cách mạng, Hồ Chí Minh
đã luôn chăm lo, xây dựng Đảng ta thật trong sạch, thật vững mạnh.
Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
trong điều kiện Đảng cầm quyền là một nội dung trọng yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh
về Đảng Cộng sản.
Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong hành trình tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với con
đường cứu nước trong thời đại mới - con đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh đã ý
thức sâu sắc rằng muốn mưu cầu độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, thì
điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một Đảng cách mạng luôn trong sạch, vững
mạnh để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Trong tư tưởng của Người,
“Đảng có vững cách mạng mới thành công”, vì lẽ vậy, trên cơ sở nắm vững nguyên lý
Mác xít về xây dựng Đảng vô sản kiểu mới, Hồ Chí Minh đã có một sáng tạo độc đáo về
lý luận và tổ chức thực tiễn xây dựng chính đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam.
Vận dụng một cách sáng tạo và thành công những luận điểm của học thuyết Mác-Lênin
về Đảng Cộng sản vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc
rằng: Mục đích trước mắt của những người cộng sản là tổ chức những người vô sản thành
giai cấp, và “giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự xây
dựng thành một giai cấp dân tộc”. Vì vậy, cùng với quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của
một chính đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam, trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927),
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành
công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền”[1] và “Đảng có
vững cách mệnh mới thành công”[2].
Học thuyết Mác - Lênin chỉ rõ rằng: Đảng Cộng sản là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin
với phong trào công nhân, nhưng từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa nửa phong
kiến, có bề dày của truyền thống yêu nước, Hồ Chí Minh đã không chỉ sáng lập hội Việt
Nam cách mạng thanh niên, ra báo Thanh Niên, mở lớp Huấn luyện chính trị - đào tạo
đội ngũ cán bộ cốt cán, mà còn từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào phong
trào công nhân và phong trào yêu nước.
Luồng sinh khí mới của thời đại truyền về trong nước, sự phát triển vượt bậc của phong
trào công nhân từ tự phát đến tự giác, sự phát triển của phong trào đấu tranh yêu nước
theo khuynh hướng vô sản đã dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG CSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG CSVN - Người đăng: Ngo Minh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG CSVN 9 10 231