Ktl-icon-tai-lieu

ĐV đa bào hoàn thiện, đối xứng tỏa tròn

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4

Động vật Đa bào hoàn thiện (Eumetazoa)
ĐỘNG VẬT CÓ ĐỐI XỨNG TOẢ TRÒN (RADIATA)
I. Ngành Ruột khoang (Coelenterata) hay Động vật có tế bào gai (Cnidaria)
Bao gồm các động vật cơ thể đối xứng toả tròn, có 2 dạng là thủy tức (polyp - sống
bám) và thủy mẫu (medusa - sống trôi nổi). Cơ thể có hai lớp tế bào, hình thành từ 2 lá
phôi, ở giữa là tầng trung giao (tầng keo). Xuất hiện các đặc điểm mới trong cấu tạo cơ
thể như có tế bào thần kinh cảm giác, yếu tố cơ, xoang vị tiêu hoá ngoại bào, đặc biệt là
tế bào thích ty (tế bào gai) với chức năng tấn công và tự vệ... Phát triển qua ấu trùng
planula.
1. Đặc điểm cấu tạo chung
Cấu tạo cơ thể của động vật Ruột khoang tương đối hoàn thiện hơn động vật Thân
lỗ, nhưng vẫn ở mức độ tổ chức thấp hơn các động vật đa bào khác.
Về mức độ tổ chức cơ thể: Cơ thể Ruột khoang có cấu tạo 2 lớp tế bào, có xoang
tiêu hoá ở giữa (xoang vị), xoang này chỉ thông với bên ngoài qua một lỗ duy nhất được
gọi là lỗ miệng. Mức độ tổ chức này ứng với giai đoạn phát triển phôi của động vật đa
bào là giai đoạn phôi vị có 2 lá phôi (lá phôi trong và lá phôi ngoài). Có hai dạng thể
hiện sơ đồ cấu tạo cơ thể kiểu phôi vị của Ruột khoang là dạng thủy tức (polyp) và dạng
thủy mẫu (medusa). Đây không phải là dạng cấu trúc cơ thể dùng trong phân loại mà là
dạng cấu trúc cơ thể đặc trưng cho đa dạng hình thái - sinh thái. Dạng thủy tức thích ứng
với đời sống bám vào giá thể và dạng thủy mẫu thích ứng với đời sống trôi nổi, di động.
Các tế bào bắt nguồn từ 2 lá phôi, đã có phân hoá theo chức năng:
+ Tế bào gai có cấu trúc đặc trưng, phù hợp với chức năng tấn công và tự vệ, tập
trung nhiều trên tua miệng.
+ Tế bào thần kinh có nhiều cực nối với nhau hình thành nên mạng thần kinh, gắn
với các tế bào cảm giác, rễ cơ của các tế bào biểu mô cơ nằm rải rác trong cả 2 lớp tế bào
của cơ thể. Hệ thống này đã hình thành các cung phản xạ đơn giản nhất, giúp cho con vật
thích ứng nhanh với sự thay đổi điều kiện sống của môi trường.
+ Tế bào tuyến tập trung trên thành ống tiêu hoá, tiết men tiêu hoá giúp cho con vật
phân huỷ con mồi nhanh chóng.
Tuy vậy sự phân hoá các loại tế bào này chỉ là bước đầu, trong cơ thể động vật
Ruột khoang còn có nhiều loại tế bào giữ chức năng kép. Ví dụ như tế bào biểu mô cơ
che chở, tế bào biểu mô cơ tiêu hoá, các tế bào trung gian chưa phân hoá có thể hình
thành các tế bào gai, tế bào sinh dục...
Sự xuất hiện các loại tế bào chuyên hoá cùng với sự hình thành khoang vị có khả
năng tiêu hoá con mồi theo lối ngoại bào đã tạo ...
Chương 4
Động vt Đa bào hoàn thin (Eumetazoa)
ĐỘNG VT CÓ ĐỐI XNG TO TRÒN (RADIATA)
I. Ngành Rut khoang (Coelenterata) hay Động vt có tế bào gai (Cnidaria)
Bao gm các động vt cơ th đối xng to tròn, có 2 dng là thy tc (polyp - sng
bám) và thy mu (medusa - sng trôi ni). Cơ th có hai lp tế bào, hình thành t 2 lá
phôi, gia là tng trung giao (tng keo). Xut hin các đặc đim mi trong cu to cơ
th như có tế bào thn kinh cm giác, yếu t cơ, xoang v tiêu hoá ngoi bào, đặc bit là
tế bào thích ty (tế bào gai) vi chc năng tn công và t v... Phát trin qua u trùng
planula.
1. Đặc đim cu to chung
Cu to cơ th ca động vt Rut khoang tương đối hoàn thin hơn động vt Thân
l, nhưng vn mc độ t chc thp hơn các động vt đa bào khác.
V mc độ t chc cơ th: Cơ th Rut khoang có cu to 2 lp tế bào, có xoang
tiêu hoá gia (xoang v), xoang này ch thông vi bên ngoài qua mt l duy nht được
gi là l ming. Mc độ t chc này ng vi giai đon phát trin phôi ca động vt đa
bào là giai đon phôi v có 2 lá phôi (lá phôi trong và lá phôi ngoài). Có hai dng th
hin sơ đồ cu to cơ th kiu phôi v ca Rut khoang là dng thy tc (polyp) và dng
thy mu (medusa). Đây không phi là dng cu trúc cơ th dùng trong phân loi mà là
dng cu trúc cơ th đặc trưng cho đa dng hình thái - sinh thái. Dng thy tc thích ng
vi đời sng bám vào giá th và dng thy mu thích ng vi đời sng trôi ni, di động.
Các tế bào bt ngun t 2 lá phôi, đã có phân hoá theo chc năng:
+ Tế bào gai có cu trúc đặc trưng, phù hp vi chc năng tn công và t v, tp
trung nhiu trên tua ming.
+ Tế bào thn kinh có nhiu cc ni vi nhau hình thành nên mng thn kinh, gn
vi các tế bào cm giác, r cơ ca các tế bào biu mô cơ nm ri rác trong c 2 lp tế bào
ca cơ th. H thng này đã hình thành các cung phn x đơn gin nht, giúp cho con vt
thích ng nhanh vi s thay đổi điu kin sng ca môi trường.
+ Tế bào tuyến tp trung trên thành ng tiêu hoá, tiết men tiêu hoá giúp cho con vt
phân hu con mi nhanh chóng.
Tuy vy s phân hoá các loi tế bào này ch là bước đầu, trong cơ th động vt
Rut khoang còn có nhiu loi tế bào gi chc năng kép. Ví d như tế bào biu mô cơ
che ch, tế bào biu mô cơ tiêu hoá, các tế bào trung gian chưa phân hoá có th hình
thành các tế bào gai, tế bào sinh dc...
S xut hin các loi tế bào chuyên hoá cùng vi s hình thành khoang v có kh
năng tiêu hoá con mi theo li ngoi bào đã to cho Rut khoang có được kh năng bt
mi ch động.
Tế bào gai (cnidocyst hay nematocyst) là loi tế bào mi gp Rut khoang.
Chúng là loi tế bào tn công và t v, tp trung nhiu trên tua ming. Đã biết khong 30
loi tế bào gai khác nhau v cu to và cách hot động. Mi tế bào gai có túi cha dch
độc có bn cht là protein, khi chưa hot động thì có np đậy. Trên b np đậy có gai
cm giác (cnidocil). Trong túi gai có các tơ gai xếp gn. Khi gai cm giác b kích thích
ĐV đa bào hoàn thiện, đối xứng tỏa tròn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐV đa bào hoàn thiện, đối xứng tỏa tròn - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐV đa bào hoàn thiện, đối xứng tỏa tròn 9 10 625