Ktl-icon-tai-lieu

este

Được đăng lên bởi thuytc958
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1950 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP ESTE – LIPIT
Câu 1: Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức là
A. CnH2nO2
B. RCOOR’
C. CnH2n–2O2
C. Rb(COO)abR’a
Câu 2: Công thức chung của este giữa axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức là
A. CnH2n–4O2.
B. CnH2nO2.
C. CnH2n–2O.
D. CnH2n+2O2.
Câu 3: Số đồng phân đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 8.
B. 6.
C. 4.
D. 2.
Câu 4: Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi
A. chuối chín và mùi táo.
B. táo và mùi hoa nhài.
C. đào chín và mùi hoa nhài.
D. dứa và mùi chuối chín.
Câu 5: Phản ứng đặc trưng của este là
A. phản ứng xà phòng hóa.
B. phản ứng este hóa.
C. phản ứng nitro hóa.
D. phản ứng vô cơ hóa.
Câu 6: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:
A. Este hóa
B. Xà phòng hóa
C. Tráng gương
D. Trùng ngưng
Câu 7: Khi trùng hợp CH2=CH–COOCH3 thu được
A. polistiren.
B. Poli(metyl acrylat).
C. polibutađien.
D. polietilen.
Câu 8: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H6O2 là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 6.
Câu 9: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C 2H4O2 lần lượt tác dụng
với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 10: Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở tác dụng được với
dung dịch NaOH?
A. 5 đồng phân.
B. 6 đồng phân.
C. 7 đồng phân.
D. 8 đồng phân.
Câu 11: Một este có công thức phân tử là C 4H6O2 thủy phân trong môi trường axit thu được acetanđehit.
Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
A. CH2=CH–COO–CH3.
B. HCOO–C(CH3)=CH2.
C. HCOO–CH=CHCH3.
D. CH3COO–CH=CH2.
Câu 12: Khi thủy phân este C 4H6O2 trong môi trường axit, thu được một hỗn hợp gồm 2 chất đều có phản
ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là
A. CH2=CH–COO–CH3.
B. CH3COO–CH=CH2.
C. HCOO–CH2CH=CH2.
D. HCOO–CH=CHCH3.
Câu 13: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C8H8O2. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 4.
B. 7.
C. 6.
D. 5.
Câu 14: Trong bốn chất: ancol etylic, axit axetic, anđehit axetic, metyl fomat, chất có nhiệt độ sôi cao nhất
là
A. anđehit axetic.
B. metyl fomat.
C. axit axetic.
D. ancol etylic.
Câu 15: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este
A. là chất lỏng dễ bay hơi.
B. có mùi thơm, an toàn với người.
C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng.
D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Câu 16: Cho các chất sau: CH3COOH (a), C2H5COOH (b), CH3COOCH3 (c), CH3CH2CH2OH (d). Chiều
tăng d...
BÀI TẬP ESTE – LIPIT
Câu 1: Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức là
A. C
n
H
2n
O
2
B. RCOOR’ C. C
n
H
2n–2
O
2
C. R
b
(COO)
ab
R’
a
Câu 2: Công thức chung của este giữa axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức là
A. C
n
H
2n–4
O
2
. B. C
n
H
2n
O
2
. C. C
n
H
2n–2
O. D. C
n
H
2n+2
O
2
.
Câu 3: Số đồng phân đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử C
4
H
8
O
2
A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.
Câu 4: Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi
A. chuối chín và mùi táo. B. táo và mùi hoa nhài.
C. đào chín và mùi hoa nhài. D. dứa và mùi chuối chín.
Câu 5: Phản ứng đặc trưng của este là
A. phản ứng xà phòng hóa. B. phản ứng este hóa.
C. phản ứng nitro hóa. D. phản ứng vô cơ hóa.
Câu 6: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:
A. Este hóa B. Xà phòng hóa C. Tráng gương D. Trùng ngưng
Câu 7: Khi trùng hợp CH
2
=CH–COOCH
3
thu được
A. polistiren. B. Poli(metyl acrylat). C. polibutađien. D. polietilen.
Câu 8: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C
4
H
6
O
2
A. 5. B. 2. C. 4. D. 6.
Câu 9: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, cùng công thức phân tử C
2
H
4
O
2
lần lượt tác dụng
với: Na, NaOH, NaHCO
3
. Số phản ứng xảy ra là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 10: Ứng với công thức phân tử C
4
H
6
O
2
có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở tác dụng được với
dung dịch NaOH?
A. 5 đồng phân. B. 6 đồng phân. C. 7 đồng phân. D. 8 đồng phân.
Câu 11: Một este công thức phân tử C
4
H
6
O
2
thủy phân trong môi trường axit thu được acetanđehit.
Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
A. CH
2
=CH–COO–CH
3
. B. HCOO–C(CH
3
)=CH
2
.
C. HCOO–CH=CHCH
3
. D. CH
3
COO–CH=CH
2
.
Câu 12: Khi thủy phân este C
4
H
6
O
2
trong môi trường axit, thu được một hỗn hợp gồm 2 chất đều phản
ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là
A. CH
2
=CH–COO–CH
3
. B. CH
3
COO–CH=CH
2
.
C. HCOO–CH
2
CH=CH
2
. D. HCOO–CH=CHCH
3
.
Câu 13: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C
8
H
8
O
2
. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 14: Trong bốn chất: ancol etylic, axit axetic, anđehit axetic, metyl fomat, chất nhiệt độ sôi cao nhất
A. anđehit axetic. B. metyl fomat. C. axit axetic. D. ancol etylic.
Câu 15: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este
A. là chất lỏng dễ bay hơi. B. có mùi thơm, an toàn với người.
C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng. D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Câu 16: Cho các chất sau: CH
3
COOH (a), C
2
H
5
COOH (b), CH
3
COOCH
3
(c), CH
3
CH
2
CH
2
OH
(d). Chiều
tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất trên là
A. d, a, c, b. B. c, d, a, b. C. a, c, d, b. D. a, b, d, c.
Câu 17: Cho 4 chất: HCOOCH
3
, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, CH
3
COOCH
3
. Chất ít tan trong nước nhất là
A. C
2
H
5
OH. B. CH
3
COOCH
3
. C. CH
3
COOH.D. HCOOCH
3
.
Câu 18: Cho các dung dịch: Br
2
(1), KOH (2), C
2
H
5
OH (3), AgNO
3
(4). Với điều kiện phản ứng coi như
đủ thì vinyl fomat tác dụng được với các chất
A. (2) B. (4), (2) C. (1), (3) D. (1), (2) và (4)
Câu 19: Poli (vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. C
2
H
5
COO–CH=CH
2
. B. CH
2
=CH–COO–C
2
H
5
.
C. CH
3
COO–CH=CH
2
. D. CH
2
=CH–COO–CH
3
.
Câu 20: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
. B. CH
2
=CH–COOCH
3
.
C. C
6
H
5
–CH=CH
2
. D. CH
3
COO–CH=CH
2
.
Câu 21: Đun nóng A với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa chức. Công thức cấu tạo của A là
A. CH
3
–COO–CH(CH
3
)
2
. B. CH
3
–COO–CHCl–CH
3
.
este - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
este - Người đăng: thuytc958
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
este 9 10 997