Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết đề thi dại học vật lý 2013

Được đăng lên bởi songlo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2470 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ths: Lâm Quốc Thắng
Điện thoại giải đáp: 0988978238

Đ/C Nhà : TP CAO LÃNH –ĐỒNG THÁP
Nhận LTĐH 2013-2014

GẢI CHI TIẾT ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2013
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 851
(Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong
chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
4
Câu 1: Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân 2 He lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087u và 4,0015u. Biết
4

1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân 2 He là
A. 18,3 eV.
B. 30,21 MeV.
C. 14,21 MeV.
D. 28,41 MeV.
Giải:
Dể
Câu 2: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền
tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với
ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
A. 1 – (1 – H)k2
Giải:

H1 =

C. 1 −

B. 1 – (1 – H)k

1-H
k

D. 1 −

1-H
k2

P1 − ∆P1
∆P
→ 1 = 1 − H1
P1
H1

P1 ∆P1
−
P2 − ∆P2 K K 2
1
H2 =
=
= 1 − (1 − H )
P1
P2
K
K
Câu 3: Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm
này là
A. 500 Hz
B. 2000 Hz
C. 1000 Hz
D. 1500 Hz
DỂ:
Câu 4: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của electron trong nguyên tử hiđrô là
A. 47,7.10-11m.
B. 132,5.10-11m.
C. 21,2.10-11m.
D. 84,8.10-11m.
DỂ
Câu 5: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2 , được treo ở trần một căn phòng, dao động điều
hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỷ số

l2
bằng
l1

A. 0,81.
B. 1,11.
C. 1,23.
D. 0,90.
DỂ
Câu 6 : Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực
bắc). Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số bằng
A. 60 Hz.
B. 100 Hz.
C. 50 Hz.
D. 120 Hz.
DỂ
Câu 7: Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm
trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động
A. cùng pha nhau.
DỂ

B. lệch pha nhau

π
.
2

C. lệch pha nhau

π
.
4

D. ngược pha nhau.

Ths: Lâm Quốc Thắng
Đ/C Nhà : TP CAO LÃNH –ĐỒNG THÁP
Điện thoại giải đáp: 0988978238
Nhận LTĐH 2013-2014
Câu 8 : Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí
cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là
A. 0,5 ...
Ths: Lâm Quốc Thắng Đ/C Nhà : TP CAO LÃNH –ĐỒNG THÁP
Điện thoại giải đáp: 0988978238 Nhận LTĐH 2013-2014
GẢI CHI TIẾT ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2013
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 851 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng trong
chân không c = 3.10
8
m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân
4
2
He
lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087u và 4,0015u. Biết
1uc
2
= 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân
4
2
He
A. 18,3 eV. B. 30,21 MeV. C. 14,21 MeV. D. 28,41 MeV.
Giải:
Dể
Câu 2: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền
tải H. Coi hao phí điệnng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với
ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
A. 1 – (1 – H)k
2
B. 1 – (1 – H)k C.
1-H
1
k
D.
2
1-H
1
k
Giải:
)1(
1
1
1
1
2
11
2
22
2
1
1
1
1
11
1
H
K
K
P
K
P
K
P
P
PP
H
H
H
P
P
PP
H
=
=
=
=
=
Câu 3: Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm
này là
A. 500 Hz B. 2000 Hz C. 1000 Hz D. 1500 Hz
DỂ:
Câu 4: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của electron trong nguyên tử hiđrô là
A. 47,7.10
-11
m. B. 132,5.10
-11
m. C. 21,2.10
-11
m. D. 84,8.10
-11
m.
DỂ
Câu 5: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt
1
l
2
l
, được treotrần một căn phòng, dao động điều
hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỷ số
2
1
l
l
bằng
A. 0,81. B. 1,11. C. 1,23. D. 0,90.
DỂ
Câu 6 : Một máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam 6 cực
bắc). Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số bằng
A. 60 Hz. B. 100 Hz. C. 50 Hz. D. 120 Hz.
DỂ
Câu 7: Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường hai điểm nằm
trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động
A. cùng pha nhau. B. lệch pha nhau
2
π
. C. lệch pha nhau
4
π
. D. ngược pha nhau.
DỂ
Giải chi tiết đề thi dại học vật lý 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết đề thi dại học vật lý 2013 - Người đăng: songlo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải chi tiết đề thi dại học vật lý 2013 9 10 809