Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI ĐỀ THI TOÁN 8 HKII

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo An
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: Toán – Lớp 8
Câu 1: ( 3điểm):
Giải các phương trình sau:
a) 4x – 8 = 0  4x = 8  x = 2 . Vậy S =  2
b) x 2 - 5x + 6= 0  x 2 - 2x – 3x +6 = 0  ( x 2 - 2x )– (3x – 6 ) =0  x (x – 2)
 x 3  0  x  3

– 3( x – 2)  (x – 3)(x – 2) = 0  
. Vậy S =  2;3
 x20  x  2
x
x
2x


c)
(1)
2( x  3) 2 x  2 ( x  1)( x  3)
ĐKXĐ : x  3 ; x  -1
x
x
2x



Pt
(1)
2( x  3) 2( x  1) ( x  1)( x  3)
x ( x  1)
x( x  3)
2 x.2



2( x  3)( x  1) 2( x  3)( x  1) 2( x  3)( x  1)
 x (x + 1) +x (x – 3) = 2x .2  x 2 + x + x 2 - 3x = 4x  2 x 2 - 2x = 4x  2 x 2
 x  0  nhan 
 2x  0

- 2x - 4x =0  2 x 2 - 6x = 0  2x ( x – 3) = 0  
.
 x3 0
 x  3  loai 
Vậy S=  0
d) x  7  2 x  1 (2)
Giải sử x - 7  0  x  7
Pt (2)  x – 7 = 2x +1  -7 – 1 = 2x – x  -8 = x  x = -8 (loại)
Giải sử x - 7  0  x  7
Pt (2)  7 – x = 2x + 1  7 – 1 = 2x + x  6 = 3x  2 = x  x = 2 (nhận)
Vậy S =  2
Câu 2: ( 1 điểm ):
Giải bất phương trình : 4 – x  -3x +2 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
4 – x  -3x +2  -x + 3x  2 – 4  2x  -2  x  -1
* Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
-1
0
Câu 3: (2 điểm):
Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc
30km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 40 phút. Tính quãng đường
AB.
Giải: Gọi quãng đường AB là x (x > 0).

 Thời gian xe máy đi từ A đến B là
Thời gian xe máy về từ B đến A là
Theo bài ra, ta có pt:

x
(h)
30

x
(h)
40

x x 2
4 x 3x
80


 4 x  3x  80  x  80
= 
30 40 3
120 120 120

Vậy quãng đường AB là 80 km
Câu 4: (3 điểm):
Cho  ABC vuông tại A, biết AB = 8cm, Ac = 6cm, AD là tia phân giác của góc

A (D BC).
a) Tính độ dài BC, DB, DC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
b) Kẻ đường cao AH( H  BC). Chứng minh  AHB :  CHA.
S AHB
c) Tính
=?
S CHA
Giải:

B

8cm
D
H

A
GT

C

6cm
o
 ABC(A=90 ); AB=8cm; AC=6cm
Góc BAD = CAD (D  BC) ;AH  BC (H  BC)

KL

a) Tính BC, DB, DC
b) cm:  AHB :  CHA.
S AHB
c) Tính
=?
S CHA
Chứng minh:
a) Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác ABC vuông tại A, ta có:
2

BC 2  AB 2  AC 2  BC  AB 2  AC 2  BC  82  6  100  10 cm
Vì AD là tia phân giác tương ứng với cạnh BC của góc A, nên:

DB DC

hay
AB AC

DB BC  DB
DB 10  DB
6 DB 8(10  DB )





AB
AC
8
6
48
48

 6 DB  8(10  DB )  6 DB  80  8DB  6 DB  8DB  80  14 DB  80  DB 
cm
Ta có DC +DB = BC  DC = BC – DB = 20- 5,71 = 4,29 cm
Vậy BC = 10cm, DB = 5,71cm; ...
GIẢI ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: Toán – Lớp 8
Câu 1: ( 3điểm):
Giải các phương trình sau:
a) 4x – 8 = 0
4x = 8
x = 2 . Vậy S =
2
b)
2
x
- 5x + 6= 0
2
x
- 2x – 3x +6 = 0
(
2
x
- 2x )– (3x – 6 ) =0
x (x – 2)
– 3( x – 2)
(x – 3)(x – 2) = 0
3 0 3
2 0 2
x x
x x
. Vậy S =
2;3
c)
2
2( 3) 2 2 ( 1)( 3)
x x x
x x x x
(1)
ĐKXĐ : x
3 ; x
-1
Pt (1)
2
2( 3) 2( 1) ( 1)( 3)
x x x
x x x x
x (x + 1) +x (x3) = 2x .2
2
x
+ x +
2
x
- 3x = 4x
2
2
x
- 2x = 4x
2
2
x
- 2x - 4x =0
2
2
x
- 6x = 0
2x ( x 3) = 0
0
2 0
3 0
3
x nhan
x
x
x loai
.
Vậy S=
0
d)
7 2 1x x
(2)
Giải sử x - 7
0
x
7
Pt (2)
x – 7 = 2x +1
-7 – 1 = 2x – x
-8 = x
x = -8 (loại)
Giải sử x - 7
0
x
7
Pt (2)
7 – x = 2x + 1
7 – 1 = 2x + x
6 = 3x
2 = x
x = 2 (nhận)
Vậy S =
2
Câu 2: ( 1 điểm ):
Giải bất phương trình : 4 – x
-3x +2 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
4 – x
-3x +2
-x + 3x
2 – 4
2x
-2
x
-1
* Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
-1 0
Câu 3: (2 điểm):
Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc
30km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 40 phút. Tính quãng đường
AB.
Giải: Gọi quãng đường AB là x (x > 0).
GIẢI ĐỀ THI TOÁN 8 HKII - Trang 2
GIẢI ĐỀ THI TOÁN 8 HKII - Người đăng: Huỳnh Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẢI ĐỀ THI TOÁN 8 HKII 9 10 158