Ktl-icon-tai-lieu

Giải nhanh toán điện xoay chiều

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Duyệt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Nguyễn Thành Long
01694 013 498

Email: Loinguyen1310@yahoo.com(DÙNG CHO ÔN THI TN – CĐ – ĐH 2011)

Gửi tặng: 

Bỉm sơn. 10.04.2011


1

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
01694 013 498

Email: Loinguyen1310@yahoo.comBÀI TOÁN 1: TÍNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY
CHIỀU
Dạng 1: Dòng điện xoay chiều và hiệu điện thế xoay chiều trong các loại đoạn mạch:
U
U
* Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i,   u  i  0 : I 
và I 0  0
R
R
U
Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có I 
R


U
U
* Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: u L nhanh pha hơn i là ,   u  i  : I 
và I 0  0
2
2
ZL
ZL
với ZL = L là cảm kháng
Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở).


U
U
* Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: uC chậm pha hơn i là ,   u  i  
: I
và I 0  0
2
2
ZC
ZC
1
với Z C 
là dung kháng.
C
Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn).
Chú ý: Với mạch hoặc chỉ chứa L, hoặc chỉ chứa C, hoặc chứa LC không tiêu thụ công suất ( P  0 )
 Neu i  I 0 cos t thi u  U 0 cos( t   )
Voi u i  u  i  i u

 Neu u  U 0 cos  t thi i  I 0 cos( t -  )
Đoạn mạch

Định luật Ôm cho đoạn
mạch

I
Chỉ có R

UR
 U R  I .R
R

Quan hệ giữa u và i – Giãn đồ
vecto
u R luôn đồng pha i

Chú ý

( R  0)

ở hai đầu điện trở R

U R điện áp hiệu dụng

U 0R
R
 U 0 R  I 0 .R
I0 

I

UL
 U L  I .Z L
ZL

*Với cảm kháng:
Cuộn dây
thuần cảm
chỉ có L

Z L  .L

uL luôn nhanh pha so với i góc
U L điện áp hiệu dụng
 (   )
L
2
2
ở hai đầu cuộn thuần
cảm L
U
I0  0 L
ZL
 U 0 L  I 0 .Z L

()

* Chú ý: Nếu cuộn không
thuần cảm ( có điện trở
thuân RL )

Z daây  RL 2  Z L 2
I

Chỉ có CUC
 U C  I .Z C
ZC

Với dung kháng

u L luôn chậm pha so với i góc
 (    )
2 C
2

U C điện áp hiệu dụng
ở hai đầu tụ C
U
I 0  0C
ZC
 U 0C  I 0 .ZC
2

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
01694 013 498

ZC 

I

1
.C

Email: Loinguyen1310@yahoo.com( )

U
 U  I .Z
Z

Giả sử: U L  U C  Z L  Z C

Với tổng trở của mạch:

U0
Z
 U 0  I 0 .Z
I0 

 Z  R 2  ( Z  Z ) 2 ( ) 
L
C



RLC nối
tiếp

I

* Chú ý: Nếu cuộn không
thuần cảm ( có điện trở
thuân RL )

I0

Với:
vaø U 

2
U0
2

Z  ( RL  R )2  ( Z L  Z C )2
* Độ lệch pha của u so với i:

u    u   i
i


U L  UC Z L  ZC 

tg 

UR
R 

+ Nếu   0 u sôùm pha hôn i
 Z L  Z C mạch có tính cảm
khá...
Giáo viên: Nguyễn Th
ành Long Email: Loinguyen1310@yahoo.com
01694 013 498
1
(DÙNG CHO ÔN THI TN ĐH 2011)
Gi tặng: www.Mathvn.com
Bỉm sơn. 10.04.2011
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giải nhanh toán điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải nhanh toán điện xoay chiều - Người đăng: Nguyễn Thế Duyệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải nhanh toán điện xoay chiều 9 10 103