Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO UY TÍN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Được đăng lên bởi nguyennhanthang93t
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO UY TÍN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA
HIỆN NAY
Tóm tắt: Bất cứ một người lãnh đạo nào đều phải có uy tín, chức vụ càng cao thì càng
phải có uy tín. Uy tín là điều kiện để bảo đảm năng suất của người lãnh đạo. Người lãnh đạo giao
công việc cho người có uy tín để làm một công việc nào đó. Trong thực tế, không phải cứ có
chức vụ là có uy tín, có chức vụ chưa chắc đã có uy tín đủ để làm một công việc nào đó. Vậy ý
nghĩa chân chính của uy tín là sự tín nhiệm mà người đó có được bằng chính phẩm giá và tài
năng của mình.
Uy tín của cán bộ, công chức là uy tín của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, được
hình thành trên cơ sở vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao và các phẩm chất chính trị-đạo đức,
năng lực công tác, phong cách lãnh đạo, tạo nên “sức cảm hoá”, được nhân dân, tập thể và đồng
nghiệp thừa nhận, tin tưởng, tuân theo. Uy tín là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, có ý
nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác cũng như toàn bộ đời sống, hoạt động và
giao tiếp của cán bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ mà biết làm cho dân tin, dân
phục, dân yêu thì việc gì cũng mỹ mãn”[1], sức cảm hóa là đặc điểm nổi bật trong uy tín của
người lãnh đạo, quản lý. Uy tín của người cán bộ không phải tự nhiên có được, nó được hình
thành và phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trước hết phụ thuộc vào quá trình tu
dưỡng, rèn luyện về đạo đức, năng lực và khả năng thu phục nhân tâm, xây dựng lòng tin với
quần chúng nhân dân của người cán bộ lãnh đạo.
Sự nghiệp CNH, HĐH mà chúng ta đang thực hiện đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất
lượng cao trong đó đội ngũ cán bộ, công chức là nòng cốt, nếu họ không có đủ uy tín, mất uy tín
thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cho nên, chúng ta cần có đội ngũ cán bộ, công chức có đủ
uy tín, tài năng và tâm huyết. Những người đảm nhận chức trách, quyền hạn ở mọi cấp, mọi
ngành từ trung ương đến cơ sở, đại diện cho lợi ích của quần chúng nhân dân mà không có đủ
uy tín, mất uy tín trước dân thì đây là vấn đề vô cùng nguy hại cho sự nghiệp cách mạng, nhất là
trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.
Hậu quả và tác hại của tình trạng giảm sút uy tín, mất uy tín đối với một bộ phận cán bộ, công
chức là to lớn và nghiêm trọng: nó là nhân tố làm giảm sút uy tín của Đảng và Nhà nước trước nhân
dân, làm cho dân xa rời Đảng, thậm chí phá hoại các chương trình, dự án kinh tế-xã hội đã được...
GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO UY TÍN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA
HIỆN NAY
Tóm tắt: Bất cứ một người lãnh đạo nào đều phải uy tín, chức vụ càng cao thì càng
phải có uy tín. Uy tín là điều kiện để bảo đảm năng suất của người lãnh đạo. Người lãnh đạo giao
công việc cho người uy tín để làm một công việc nào đó. Trong thực tế, không phải cứ
chức v uy tín, chức vụ chưa chắc đã uy tín đủ để làm một công việc nào đó. Vậy ý
nghĩa chân chính của uy tín sự tín nhiệm người đó được bằng chính phẩm giá tài
năng của mình.
Uy tín của cán bộ, công chức là uy tín của người n bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, được
hình thành trên cơ sở vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao các phẩm chất chính trị-đạo đức,
năng lực công tác, phong cách lãnh đạo, tạo nên “sức cảm hoá”, được nhân dân, tập thể và đồng
nghiệp thừa nhận, tin tưởng, tuân theo. Uy tín là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, có ý
nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác cũng như toàn bộ đời sống, hoạt động
giao tiếp của n bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ mà biết m cho dân tin, dân
phục, dân yêu thì việc cũng mỹ mãn”[1], sức cảm hóa đặc điểm nổi bật trong uy tín của
người lãnh đạo, quản lý. Uy tín của người cán bộ không phải tự nhiên được, được hình
thành phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trước hết phụ thuộc vào quá trình tu
dưỡng, rèn luyện về đạo đức, năng lực khả năng thu phục nhân tâm, xây dựng lòng tin với
quần chúng nhân dân của người cán bộ lãnh đạo.
Sự nghiệp CNH, HĐH chúng ta đang thực hiện đòi hỏi phải nguồn nhân lực chất
lượng cao trong đó đội ngũ cán bộ, công chức là nòng cốt, nếu họ không có đủ uy tín, mất uy tín
thì sẽ cc kỳ nguy hiểm. Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pp quyền XHCN của
nhân dân, do nhân n, nhân dân, cho nên, chúng ta cần đội ngũ cán bộ, công chức đủ
uy tín, tài năng tâm huyết. Những người đảm nhận chức trách, quyền hạn mọi cấp, mọi
ngành từ trung ương đến sở, đại diện cho lợi ích của quần chúng nhân dân không đủ
uy tín, mất uy tín trước dân thì đây là vấn đề vô cùng nguy hại cho sự nghiệp cách mạng, nhất
trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.
Hậu quả và tác hi của tình trạng giảm sút uy tín, mt uy tín đối với một bộ phận cán bộ, công
chức là to ln và nghiêm trọng: nó là nn tố làm gim sút uy tín ca Đảng và Nhà nước trước nhân
n, làm cho dân xa rời Đng, thm chí phá hoại các cơng trình, dự án kinh tế-xã hi đã được xây
dựng công phu, tn kém nhiều tin ca, công sc của nn dân. Cho n, khắc phc tình trng gim
t uy n của đi ngũn bộ, công chc hiện nay là nhiệm vcủa toàn Đng, ca Nhà nước, cac
cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Mun vậy, cần phải có nhận thức đúng đắn, thái độ đồng
nh ủng hộ và quyết tâm hành động mi có hiệu quả thiết thực; phi từ cái nhìn hệ thống, có nhng
gii pháp đồng bộ đvừa khc phc sự giảm t uy tín, smất uy tín can bộ,ng chức vừa
phát huy tác dụng nh hưng to lớn của nó trong snghiệp xây dng và bảo vTquốc hiện nay
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Tức là, để xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức có phm cht đạo đức tt, có trình đ, năng lc và tận ty phục vụ nhân dân,
trung tnh với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thc sự tạo được uy tín với nn dân trong giai
đon hiện nay, đòi hi mỗi n bộ, ng chức cần phi hướng đến thực hiện c vn đ bản sau:
GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO UY TÍN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Trang 2
GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO UY TÍN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Người đăng: nguyennhanthang93t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO UY TÍN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 9 10 543