Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích

Được đăng lên bởi lpgb1806
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải Tích 2
Nguyễn Thị Thu Vân
Đại học Khoa Học Tự Nhiên

Tháng 2 - 2012

Nguyễn Thị Thu Vân

(HCMUNS)

Giải Tích 2

Tháng 2 - 2012

1 / 77

Tài liệu tham khảo
1

Đ.C. Khanh: Giải tích hàm nhiều biến, NXB ĐHQG Tp. HCM (2003)

2

N.T. Long và N.C. Tâm: Toán Cao Cấp C1, Khoa Kinh Tế ĐHQG
TpHCM (2004)

3

Raymond N. Greenwell, Nathan P. Ritchey, and Margaret L. Lial :
Calculus With Applications For The Life Sciences, Addison Wesley
(2003)

4

Stewart J.: Calculus - Concepts and Contexts, Brooks-Cole (2002)

Một số phần mềm hổ trợ tính toán
Maxima

Nguyễn Thị Thu Vân

(HCMUNS)

Mathematica

Giải Tích 2

Maple

Matlab

Tháng 2 - 2012

2 / 77

Chương 1. Phương Trình Vi Phân
1. Một vài ví dụ mở đầu

Ví dụ 1: Một vật có khối lượng m rơi tự do với lực cản của không khí tỉ lệ
với vận tốc rơi. Tính vận tốc rơi của vật?
Gọi v(t) là vận tốc rơi của vật. Khi đó có 2 lực tác động lên vật:
trọng lực F1 = mg
lực cản của không khí: F2 =

αv (t ), trong đó α > 0 là hệ số cản

Theo định luật 2 Newton ta có: ma = F = F1 + F2 = mg αv (t )
αv (t ) : đây là phương trình mà ngoài hàm
hay ta có thể viết m dv
dt = mg
0
cần tìm v (t ), nó còn chứa cả đạo hàm v (t ). Phương trình này được gọi
là phương trình vi phân cấp 1. Vậy để tính v , ta cần giải phương trình vi
phân cấp 1 này.
Nếu ta coi s (t ) là quãng đường đi được của vật, thì ta có phương trình vi
2
phân cấp 2 như sau: m ddt 2s = mg α ds
dt
Nguyễn Thị Thu Vân

(HCMUNS)

Giải Tích 2

Tháng 2 - 2012

3 / 77

Ví dụ 2: (Mô hình tăng trưởng dân số) Cho biết tốc độ tăng trưởng dân
số tỷ lệ với số dân. Hãy thiết lập mô hình tăng trưởng dân số?

Gọi t là thời gian (biến độc lập)
P là số dân (biến phụ thuộc)
k là hằng số tỷ lệ
0

Theo giả thiết ta có phương trình sau: dP
dt = kP hay P (t ) = kP (t ) : đây
chính là mô hình tăng trưởng dân số cần tìm.
Nghiệm của phương trình này chính là : P (t ) = Ce kt (C > 0)
Nếu có thêm hạn chế rằng số dân không vượt quá K , khi đó ta có phương
trình sau:
0

P (t ) = k P (t ) (1
Nguyễn Thị Thu Vân

(HCMUNS)

Giải Tích 2

P (t )
)
K
Tháng 2 - 2012

4 / 77

Chương 1. Phương Trình Vi Phân
2. Phương trình vi phân cấp 1

Phương trình vi phân là một phương trình chứa hàm cần tìm, đạo hàm
các cấp của nó và biến độc lập. Cấp của phương trình vi phân là cấp cao
nhất của đạo hàm xuất hiện trong phương trình. Ta viết
F (x, y (x ), y 0 (x ), ..., y (n) (x )) = 0
đây được gọi là phương trình vi phân thường cấp n.

Ta có thể viết gọn như sau:
F (x, y , y 0 , ..., y (n) ) = 0

Nguyễn Thị Thu Vân

(HCMUNS)

Giả...
Giải Tích 2
Nguyễn Thị Thu Vân
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Tháng 2 - 2012
Nguyễn Thị Thu Vân (HCMUNS) Giải Tích 2 Tháng 2 - 2012 1 / 77
Giải tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích - Người đăng: lpgb1806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Giải tích 9 10 594