Ktl-icon-tai-lieu

Giải Tích 1 ĐH BKHN

Được đăng lên bởi nguyenkhactu1996
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2804 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP GIẢI TÍCH I - K58
Môn học : Giải tích 1.

Mã số : MI 1110

Kiểm tra giữa kỳ hệ số 0.3 : Tự luận, 45 phút, chung toàn khóa, vào tuần
học thứ 9, 10.
Thi cuối kỳ hệ số 0.7: Tự luận, 90 phút.
Chương 1
HÀM MỘT BIẾN SỐ
1.1-1.5. Dãy số, hàm số, giới hạn và liên tục
1. Tìm tập xác định của hàm số
a. y =

4

2x
b. y = arcsin 1+x

lg(tan x)

√

c. y =

x
sin πx

d. y = arccos (sin x)

2. Tìm miền giá trị của hàm số
a. y = lg (1 − 2 cos x)

x
b. y = arcsin lg 10

3. Tìm f (x) biết
a. f x +

1
x

= x2 +

1
x2

b. f

x
1+x

= x2

4. Tìm hàm ngược của hàm số
a. y = 2x + 3

b. y =

1−x
1+x

c. y = 21 (ex + e−x )

5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số
a. f (x) = ax + a−x (a > 0)

b. f (x) = ln x +

√

1 + x2

c. f (x) =

sin x + cos x
6. Chứng minh rằng bất kỳ hàm số f (x) nào xác định trong một khoảng
đối xứng (−a, a), (a > 0) cũng đều biểu diễn được duy nhất dưới dạng
tổng của một hàm số chẵn với một hàm số lẻ.
7. Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ của hàm số sau (nếu có)
b. f (x) = sinx2

a. f (x) = A cos λx + B sin λx

1

c. f (x) = sin x + 12 sin 2x + 31 sin 3x

d. f (x) = cos2 x

1.6-1.7. Giới hạn hàm số
8. Tìm giới hạn
100

b. lim (x

−2x+1
a. lim xx50 −2x+1

x→a

x→1

9. Tìm giới hạn
√ √
x+ x+ x
√
a. lim
x+1
x→+∞
√
m

c. lim

x→0

n

−an )−nan−1 (x−a)
,n
2
(x−a)

b. lim

x→+∞√
m

√
1+αx− n 1+βx
x

d. lim

x→0

√
3

∈N

x3 + x2 − 1 − x

√
1+αx n 1+βx−1
x

10. Tìm giới hạn
a
a. lim sin x−sin
x−a
x→a √

c. lim

x→0

b. lim

x→+∞

√
cos x− 3 cos x
sin2 x

√
√
sin x + 1 − sin x

x cos 2x cos 3x
d. lim 1−cos 1−cos
x
x→0

11. Tìm giới hạn
x−1
x+1

√ 1
b. lim+ (cos x) x
x→∞
x→0
√
√
c. lim [sin (ln (x + 1)) − sin (ln x)]
d. lim n2 ( n x − n+1 x) , x > 0
a. lim

x2 −1
x2 +1

x→∞

x→∞

+

12. Khi x → 0 cặp VCB sau có tương đương không?
√
α(x) = x + x và β(x) = esin x − cos x
1.8. Hàm số liên tục
13. Tìm a đểhàm số liên tục tại x = 0
x
 1−cos
nếu x = 0
x2
a. f (x) =
a
nếu x = 0

 ax2 + bx + 1
với x ≥ 0
b. g(x) =
 a cos x + b sin x với x < 0
14. Điểm x = 0 là điểm gián đoạn loại gì của hàm số
a. y =

8
1−2cot x

b. y =

sin x1

c. y =

1
e x +1

1.9. Đạo hàm và vi phân
15. Tìm đạo hàm của hàm số

2

eax −ebx
, (a
x

= b)



1−x
khi x < 1



f (x) =
(1 − x)(2 − x) khi 1 ≤ x ≤ 2



 x−2
khi x > 2
16. Với điều
 kiện nào thì hàm số
 xn sin 1 khi x = 0
x
f (x) =
0
khi x = 0
a. Liên tục tại x = 0

(n ∈ Z)

b. Khả vi tại x = 0

c. Có đạo hàm liên

tục tại x = 0
17. Chứng minh rằng hàm số f (x) = |x − a|ϕ(x), trong đó ϕ(x) là một
hàm số liên tục và ϕ(a) = 0...
ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP GIẢI TÍCH I - K58
Môn học : Giải tích 1. số : MI 1110
Kiểm tra giữa kỳ hệ số 0.3 : Tự luận, 45 phút, chung toàn khóa, vào tuần
học thứ 9, 10.
Thi cuối kỳ hệ số 0.7: Tự luận, 90 phút.
Chương 1
HÀM MỘT BIẾN SỐ
1.1-1.5. y số, hàm số, giới hạn và liên tục
1. Tìm tập xác định của hàm số
a. y =
4
lg(tan x) b. y = arcsin
2x
1+x
c. y =
x
sin πx
d. y = arccos (sin x)
2. Tìm miền giá trị của hàm số
a. y = lg (1 2 cos x) b. y = arcsin
lg
x
10
3. Tìm f(x) biết
a. f
x +
1
x
= x
2
+
1
x
2
b. f
x
1+x
= x
2
4. Tìm hàm ngược của hàm số
a. y = 2x + 3 b. y =
1x
1+x
c. y =
1
2
(e
x
+ e
x
)
5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số
a. f(x) = a
x
+ a
x
(a > 0) b. f(x) = ln
x +
1 + x
2
c. f(x) =
sin x + cos x
6. Chứng minh rằng bất kỳ hàm số f(x) nào xác định trong một khoảng
đối xứng (a, a), (a > 0) cũng đều biểu diễn được duy nhất dưới dạng
tổng của một hàm số chẵn với một hàm số lẻ.
7. Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ của hàm số sau (nếu có)
a. f(x) = A cos λx + B sin λx b. f(x) = sinx
2
1
Giải Tích 1 ĐH BKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải Tích 1 ĐH BKHN - Người đăng: nguyenkhactu1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải Tích 1 ĐH BKHN 9 10 307