Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích 2

Được đăng lên bởi Cục Đất
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện Toán ứng dụng và Tin học - 2014

BÀI TẬP GIẢI TÍCH 2
Kiểm tra giữa kỳ : Tự luận, vào tuần học thứ 9
Thi cuối kỳ : Tự luận

CHƯƠNG 1
Hình học vi phân
Ứng dụng trong hình học phẳng
1. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến với đường cong:
a) y  x3  2 x 2  4 x  3 tại điểm (2;5) .
2

b) y  e1 x tại giao điểm của đường cong với đường thẳng y  1 .
1 t

x


t3
c) 
tại điểm A(2;2) .
3
1
y 


2t 3 2t
2
x3

2
y3

d)

 5 tại điểm M (8;1) .
2. Tính độ cong của:
a) y   x3 tại điểm có hoành độ x 
 x  a (t  sin t )
b) 
 y  a (1  cos t )

c)

2
x3



2
y3

2
 a3

1
.
2

(a  0) tại điểm bất kỳ.

tại điểm ( x, y ) bất kỳ (a  0) .

d) r  aeb , (a, b  0) tại điểm bất kỳ.
3. Tìm hình bao của họ các đường cong sau:
x
a) y   c 2
b) cx 2  c 2 y  1
c

Ứng dụng
trong
hình học không gian



c) y  c 2 ( x  c)2 .

1. Giả sử p (t ) , q (t ) ,  (t ) là các hàm khả vi. Chứng minh rằng:



d 
d p (t ) d q (t )
a)
p(t )  q(t ) 

.
dt
dt
dt

d

dp(t )

( (t ) p (t ))   (t )
  ' (t ) p(t ) .
b)
dt
dt

 d q (t )  d p (t )
d  
c)
p(t )q(t )  p(t )
 q(t )
.
dt
dt
dt









1

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện Toán ứng dụng và Tin học - 2014





d 
d q (t ) d p (t ) 
d)
p(t )  q(t )  p(t ) 

 q(t ) .
dt
dt
dt
2. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường:
 x  a sin 2 t


a)  y  b sin t cos t tại điểm ứng với t  , (a, b, c  0) .
4

2
 z  c cos t






et sin t
x 
2

b)  y  1
tại điểm ứng với t  0 .

t
 z  e cos t

2
3. Viết phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong:
a) x 2  4 y 2  2 z 2  6 tại điểm (2;2;3) .
b) z  2 x 2  4 y 2 tại điểm (2;1;12) .
c) z  ln(2 x  y ) tại điểm (1;3;0) .
4. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường:
 x 2  y 2  10
a) 
tại điểm A(1;3;4) .
2
2
 y  z  25
 2 x 2  3 y 2  z 2  47
b) 
tại điểm B (2;1;6) .
2
2
 x  2 y  z

CHƯƠNG 2
Tích phân bội
Tích phân kép
1. Thay đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau
1

a)  dx

1 x 2

1

f ( x, y )dy



b)  dy

1

 1 x 2

0

2

2x


2

c)  dx



0

2 x x

f ( x, y )dy

1 1 y 2

d)  dy
0

2



f ( x, y )dx

2 y

1 y 2



f ( x, y )dx

sin y

e)
2. Tính các tích phân sau
a)  x sin( x  y )dxdy với

.

D

2

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

b)

2

 x

Viện Toán ứng dụng và Tin học - 2014

( y  x)dxdy với D là miền giới hạn bởi các đường cong x  y 2 và

D
2

yx .
c)  | x  y | dxdy với

...
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Viện Toán ứng dụng và Tin học - 2014
1
BÀI TẬP GIẢI TÍCH 2
Kiểm tra giữa k: Tự luận, vào tuần học thứ 9
Thi cui k : Tự lun
CHƯƠNG 1
Hình học vi phân
Ứng dụng trong hình học phẳng
1. Viết pơng trình tiếp tuyến và pháp tuyến vi đường cong:
a)
3 2
2 4 3
y x x x
tại điểm
( 2;5)
.
b)
2
1
x
y e
tại giao điểm của đường cong vi đường thẳng
y
.
c)
3
3
1
3 1
2
2
t
x
t
y
t
t
tại điểm
(2;2)
A
.
d)
2 2
3 3
5
x y
tại điểm
(8;1)
M
.
2. Tính độ cong của:
a)
3
y x
tại điểm có hoành độ
1
2
x
.
b)
( sin )
(1 cos )
x a t t
y a t
( 0)
a
tại điểm bất kỳ.
c)
2 2 2
3 3 3
x y a
tại điểm
( , )
x y
bất kỳ
( 0)
a
.
d)
b
r ae
,
( , 0)
a b
tại điểm bất kỳ.
3. Tìm hình bao của họ các đường cong sau:
a)
x
y c
c
b)
2 2
cx c y
c)
2 2
( )
y c x c
.
Ứng dụng trong hình học không gian
1. Giả sử
( )
p t
,
( )
q t
,
( )
t
là các hàm khả vi. Chứng minh rằng:
a)
( ) ( )
( ) ( )
d d p t dq t
p t q t
dt dt dt
.
b)
)()('
)(
)())()(( tpt
dt
tpd
ttpt
dt
d
.
c)
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
d d q t d p t
p t q t p t q t
dt dt dt
.
Giải tích 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích 2 - Người đăng: Cục Đất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giải tích 2 9 10 975