Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích Olympic Toán

Được đăng lên bởi van-le
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3181 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương 1
Lý thuyết
1.1

Các định lý về giá trị trung bình

Định lý 1.1.1 (Fecmat). Cho hàm f xác định trên (a, b) và c ∈ (a, b). Nếu f đạt
cực trị địa phương tại c và f (c) tồn tại thì f (c) = 0.
Định lý 1.1.2 (Rolle). Cho hàm f liên tục trên [a, b] và khả vi trên (a, b). Nếu
f (a) = f (b) thì tồn tại c ∈ (a, b) sao cho f (c) = 0.
Định lý 1.1.3 (Lagrange). Cho hàm f liên tục trên [a, b] và khả vi trên (a, b).
Khi đó tồn tại c ∈ (a, b) sao cho
f (c) =

f (a) − f (b)
.
a−b

Định lý 1.1.4 (Cauchy). Cho hai hàm số f và g liên tục trên [a, b], khả vi trên
(a, b). Khi đó tồn tại c ∈ (a, b) sao cho
[f (b) − f (a)]g (c) = [g(b) − g(a)]f (c).
Định lý 1.1.5 (Darboux). Cho hàm f khả vi trên (a, b) và c, d ∈ (a, b). Khi đó
f nhận mọi giá trị trung gian giữa f (c) và f (d).

1.2

Khai triển Taylor và quy tắc L’Hospital

Định lý 1.2.1. Nếu hàm số f : (a, b) → R có các đạo hàm đến cấp n − 1 trên
(a, b) và có đạo hàm cấp n tại điểm x0 ∈ (a, b) thì với h đủ nhỏ ta có
f (x0 )
f (x0 ) 2
f (n) (x0 ) n
f (x0 + h) = f (x0 ) +
h+
h + ... +
h + o(hn ).
1!
2!
n!
Phần dư o(hn ) được gọi là phần dư Peano.

1

Định lý 1.2.2. Cho hàm f xác định trên [a, b] và x0 là một điểm cố định trên
[a, b]. Giả sử f có đạo hàm đến cấp n liên tục trên [a, b] và có đạo hàm cấp n + 1
trên khoảng (a, b). Khi đó với mỗi x ∈ [a, b], tồn tại c nằm giữa x và x0 sao cho

f (x) = f (x0 ) +

f (x0 )
f (n) (x0 )
f (n+1) (c)
(x − x0 ) + . . . +
(x − x0 )n +
(x − x0 )n+1 .
1!
n!
(n + 1)!

Biểu thức
Rn =

f (n+1) (c)
(x − x0 )n+1
(n + 1)!

được gọi là phần dư trong công thức khai triển Taylor (đến bậc n + 1) của hàm
f tại x0 . Phần dư này được gọi là phần dư dạng Lagrange.
Đặt h = x − x0 và gọi θ ∈ (0, 1) là số sao cho c = x0 + θh ta có
f (x0 + h) = f (x0 ) +

f (x0 )
f (x0 ) 2
f (n) (x0 ) n f (n+1) (x0 + θh) n+1
h+
h +...+
h +
h .
1!
2!
n!
(n + 1)!

Nếu hàm f thỏa mãn các giả thiết trong định lý trên thì tồn tại số c nằm giữa
x và x0 sao cho
f (x) = f (x0 )+

f (n) (x0 )
f (n+1) (c )
f (x0 )
(x−x0 )+. . .++
(x−x0 )n +
(x−x0 )(x−c )n .
1!
n!
(n + 1)!

Biểu thức

f (n+1) (c )
Rn =
(x − x0 )(x − c )n
(n + 1)!

được gọi là phần dư dạng Cauchy. Hiển nhiên là
Rn = Rn .
Đặt h = x − x0 và gọi θ ∈ (0, 1) sao cho x = x0 + θ h ta có
f (x0 + h) = f (x0 ) +

f (n) (x0 ) n f (n+1) (x0 + θ h)
f (x0 )
h + ... +
h +
(1 − θ )n hn+1 .
1!
n!
(n + 1)!

Định lý 1.2.3. Giả sử f và g là hai hàm số xác định và có đạo hàm hữu hạn
trên (a, b) \ {x0 }, x0 ∈ (a, b). Nếu
1. lim f (x) == lim g(x) = 0,
x→x0

x→x0

f (x)
= L (L ∈ R hoặc L = ±...
Chương 1
thuyết
1.1 Các định v g trị trung bình
Định 1.1.1 (Fecmat). Cho hàm f xác định trên (a, b) c (a, b). Nếu f đạt
cực trị địa phương tại c f
(c) tồn tại thì f
(c) = 0.
Định 1.1.2 (Rolle). Cho hàm f liên tục trên [a, b] khả vi trên (a, b). Nếu
f(a) = f(b) thì tồn tại c (a, b) sao cho f
(c) = 0.
Định 1.1.3 (Lagrange). Cho hàm f liên tục trên [a, b] khả vi trên (a, b).
Khi đó tồn tại c (a, b) sao cho
f
(c) =
f(a) f(b)
a b
.
Định 1.1.4 (Cauchy). Cho hai hàm số f g liên tục trên [a, b], khả vi trên
(a, b). Khi đó tồn tại c (a, b) sao cho
[f(b) f(a)]g
(c) = [g(b) g(a)]f
(c).
Định 1.1.5 (Darboux). Cho hàm f khả vi trên (a, b) c, d (a, b). Khi đó
f
nhận mọi giá trị trung gian giữa f
(c) f
(d).
1.2 Khai triển Taylor và quy tắc L’Hospital
Định 1.2.1. Nếu hàm số f : (a, b) R có các đạo hàm đến cấp n 1 trên
(a, b) có đạo hàm cấp n tại điểm x
0
(a, b) thì với h đủ nhỏ ta có
f(x
0
+ h) = f(x
0
) +
f
(x
0
)
1!
h +
f

(x
0
)
2!
h
2
+ . . . +
f
(n)
(x
0
)
n!
h
n
+ o(h
n
).
Phần o(h
n
) được gọi phần Peano.
1
Giải tích Olympic Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích Olympic Toán - Người đăng: van-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giải tích Olympic Toán 9 10 114